İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sosyal İnovasyon Yarışma. ve Hızlandırıcı Programı

Mart 2, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü (European Investment Bank Institute) tarafından düzenlenen 2021 yılı Sosyal İnovasyon Turnuvası’na (Social Innovation Tournament) başvurular devam etmektedi. Yarışmanın amacı, Avrupa’daki en iyi sosyal girişimcileri takdir etmek ve desteklemektir. Proje fikirleri, toplumsal sorun ve tehditlere odaklanmak kaydıyla kâr amacı güden veya gütmeyen nitelikte olabilir. Başvurusu yapılan projeler, proje uygulama sürecinin farklı aşamalarında yer alıyor olabilir. Makul bir zaman dilimi içerisinde uygulanacak olan inovatif fikirlerle başvurulabileceği gibi halihazırda uygulanmış ve sosyal etki açısından somut çıktılar üretmiş olup iyi uygulama örnekleri ve tekrarlanabilecek modeller oluşturabilecek projelerle de başvuru yapılabilir. Tüm başvuruların, ödüllere hak kazanmaları halinde bu ödülleri proje konularının amaçları doğrultusunda kullanacak olmayı taahhüt etmeleri beklenmektedir. Bir başvuru sahibi birden fazla Sosyal İnovasyon Fikri ile başvurabilir. Başvuruların İngilizce veya Fransızca dillerinde yapılması gerekmektedir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Sosyal İnovasyon Tanımı: Sosyal İnovasyon, insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan Toplumsal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir.

Yarışmayı tanıtıcı video: https://youtu.be/Hn3CHTZ8ZUo

Geçmiş yıllarda ödül alanlar: https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/sit-previous-results-2/

Son başvuru tarihi: 3 Mart 2021, Çarşamba (saat: 23.59, CET)

Duyuru: https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/

Online başvuru formu: https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/sit-application-forms-and-guidelines/

Kimler başvurabilir?

Turnuvaya, AB Üyesi Ülkeler, Genişleme Ülkeleri (Türkiye dahil) ile EFTA Üyesi Ülkelerden bireysel veya takım kurarak aşağıda listelenen Kâr Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum ve Kuruluşları temsil eden kişiler ile Öğrenciler başvuru yapabilirler:

 • Genç Girişimciler

 • Sosyal Girişimler

 • Her Ölçekten Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Departmanları

 • STK’lar

 • Kamu Kurumları

 • Yerel Yönetimler

 • Üniversite Toplulukları

 • Öğrenci Grupları

Proje Fikirlerinin Uygulama Yeri

Başvurusu yapılan fikirlerin sahiplerinin projeleri AB Üyesi Ülkeler, Genişleme Ülkeleri (Türkiye dahil) ile EFTA Üyesi Ülkelerden biri veya birden fazlasında yürütülmesini öngörmeleri beklenmektedir.

Kategoriler ve Ödüller

Kategoriler

Ödüller

Açıklama

Genel Kategori

Her konudan iş fikirleri ile başvurulabilir. Projeler, işsizlikle mücadele, dezavantajlı grupların marjinalizasyonu, pek çok alanda eğitime erişimin artırılması, sağlık, çevre, kentsel ortam, yeni teknolojilerin ve yeni sistemlerin ve yeni proseslerin kullanılması

 • Birincilik Ödülü: € 75.000

 • Belçika’da yer alan EY Transaction Advisory Services tarafından yarım-günlük iş planının detaylarının düzenlenmesi için mentorluk desteği

 • İkincilik Ödülü: € 30.000

Özel Kategori

2021 Yılı Sosyal İnovasyon Yarışması Özel Kategorisi, “Sürdürülebilir Yaşam” konusuna odaklanacaktır.

 • Birincilik Ödülü: € 75.000

 • İkincilik Ödülü: € 30.000

Halkın Tercihi Ödülü: Yarışma katılımcıları arasından halk oylaması ile seçilecek bir başvuru sahibine € 10.000 para ödülü verilecektir.

Tüm Finalistler, Sosyal İnovasyon Turnuvası (SİT) Mezun Ağı’na (SIT Network) dahil edilecek ve Impact Bootcamp, online seminerler, SITolarship adlı inovasyon hibe programı, yatırımcı fuarları ve diğer mentorluk aktivelerine katılım imkanı kazanacaktır. Avrupa Yatırım Bankası, SIT kapsamında desteklenen ve sayıları giderek artan sosyal girişimciler topluluğu içerisinde sinerjileri ve tamamlayıcılıkları sağlamak amacıyla,  Amarante’de (Portekiz) kurulmuş olan IRIS adlı bir sosyal inkübatörü de desteklemektedir.

Finalistler arasından 2 projenin sahipleri için Fontainebleau’da (Fransa) düzenlenecek olan INSEAD Social Entrepreneurship Programme etkinliğine katılım imkanı tanınacaktır.

Değerlendirme kriterleri

Aşama

Kriterler

 1. Aşama

 • Çözmeyi hedeflediğiniz sosyal ve çevresel sorunlar nelerdir?

 • Projeniz hangi aşamada?

 • Projeniz sorunların çözümünde ne gibi bir fark yaratacak?

 • Çözümününden kim nasıl faydalanacak?

 • Mevcut ve beklenen fon kaynaklarınız nelerdir? Projenizin sürekli gelir getirici olabilir mi? Yatırımcılara sunduğunuz değer teklifi nedir?

 • Yarışmayı kazanmanız halinde parayı nasıl harcamayı planlıyorsunuz?

 1. Aşama

 • Teklif edilen inovasyonun sosyal vizyonunun kapsamı ele alındığında uygulamaya geçme ihtimali

 • Genel maliyet etkinliği

 • Teklif eden Ekibin proje amacına bağlılığı, stratejisi ve uygulama kapasitesi

Başvuru ve değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 3 Mart 2021

 • 7 dakikalık online görüntülü mülakat: Mart 2020 içerisinde başvuru sahibince talep edilecek gün ve saatte

  • Mülakatta, başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular yöneltilecektir.

   • Projenin arkaplanı ve projeyi gerçekleştirmeye dair motivasyon kaynağı

   • Projeyi diğerlerinden ayıran yenilikçi yönleri

   • Projenin insanlık ve/veya gezegen açısından dönüştürücü potansiyeli

 • Belirlenen 15 Finalistin ilanı: 15 Mayıs 2021

 • Finalistler için mentor çalıştayı (Viyana, Avusturya): 29 – 30 Haziran 2021

 • Sunum teknikleri konusunda online eğitim: 29 Temmuz 2021

 • Sunum materyalleri ile ilgili nihai tekliflerin iletilmesi: 8 Eylül 2021

 • Final sunumlarının iletilmesi: 27 Eylül 2021

 • Prova kampı (Lizbon, Portekiz): 6 – 6 Ekim 2020

 • Final etkinliği (Lizbon, Portekiz): 7 Ekim 2021 (Final sunumlarının her biri için 7 dk. verilecek ve sunumların ardından Jüri tarafından sorulacak sorular için 5 dk’lık soru-cevap kısmı olacaktır.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle Başvuru Sahipleri için Kurallar ve SSS kısımlarını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

 • Başvuruların İngilizce yapılması gerekmektedir. Final Etkinliğindeki sunumların ise İngilizce olması gerekmektedir.

 • Bir başvuru sahibi birden fazla Sosyal İnovasyon Fikri ile başvurabilir.

 • Proje fikirleri, toplumsal sorun ve tehditlere odaklanmak kaydıyla kâr amacı güden veya gütmeyen nitelikte olabilir.

 • Bir Başvuru Sahibi, en fazla bir ödül almaya hak kazanabilir.

 • Geçmiş yıllarda ödül almış projelerle tekrar başvuru yapılamaz; ancak geçmiş yıllarda ödül almış proje sahipleri yeni fikir/projelerle başvuru yapabilir.

 • Geçmiş yıllarda finalist olmuş projeler veya mentorluk desteğine hak kazanmış projeler, iyileştirme yapmak kaydıyla tekrar sunulabilir.

 • Tüm başvuruların bir genel iş planını ve finansal temel unsurları içermesi gerekmektedir. Her ne kadar resmi bir iş planı beklenmese de açık ve ikna edici olması ve teklif edilen ürünün veya hizmetin tarifi, ihtiyaç duyulan mali ve diğer kaynaklar ile genel sürdürülebilirlik hususlarını içermelidir. İş planında benzersiz değer önerisi, kullanıcı sayısı/etkilenen kişi sayısı, yatırım ve hibe bilgileri ve finansmanın nasıl kullanılacağı hususlarını da içerebilir. Mali temel bilgilerin işletme maliyetleri ve bütçedeki büyük ölçekli kalemler, geçmiş, mevcut veya öngörülen gelirler ile getiri-maliyet başabaş noktası senaryolarını içermesi beklenmektedir.

 • Teklif edilen inovasyonun küresel ölçekli olması koşulu aranmamaktadır; teklif edilen çözümün yerel bir soruna odaklanmış olması mümkündür.

 • Avrupa Yatırım Bankası Grubu veya Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü, başvurusu yapılan fikirler/projeler üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı iddia etmemektedir.

 • 2. Aşamaya kalan Başvuru Sahibi ekiplerden Lizbon’a (Portekiz) seyahat edecek iki kişinin seyahat giderlerin karşılanacaktır. Lizbon’daki (Portekiz) Impact Bootcamp etkinliğine katılacak Ekiplerden iki kişinin seyahat giderleri karşılanacaktır. Impact Bootcamp ve Final etkinliğine katılacak iki kişiden en az bir tanesinin mutlaka online görüntülü mülakata katılması, Impact Bootcamp ve Prova kampına katılması ve de Final etkinliğinde sunum yapması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

e-posta: institute@eib.org