İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sipariş Ar-Ge 2021 Yılı 1. Çağrısı

Nisan 3, 2021
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK, Müşteri Kuruluşların teknolojik ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılı 1. Dönem Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısını (çağrı kodu: 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021 – 1) ilan etmiştir. Çağrı kapsamında Proje çıktısının Müşteri Kuruluş veya Tedarikçi Kuruluş (Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş) tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının bir veya daha fazla sayıda Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun(ların) Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması bulunmamakta olup tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar Araştırması ve Teknik Yapılabilirlik İncelemesinin de sunulması gerekmektedir. Desteklenen Projelerde, Tedarikçi Kuruluşun(ların) giderleri, hem TÜBİTAK hem de Müşteri Kuruluş tarafından müşterek olarak karşılanacaktır. Başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Uygun işbirliği türleri:

 • Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilecek ürünlerin veya ürün parçalarının geliştirilmesi

 • Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak süreç, makine, ekipman vs.’nin geliştirilmesi (Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak süreç, makine, ekipman vb.’nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması gerekmektedir.)

2020 yılı 1. Dönem çağrısında başarılı olan projeler: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/siparis_ar-ge_desteklenen_projeler.pdf

Ön kayıt başvuruları için son tarih: 12 Nisan 2021, Pazartesi (saat: 17.30)

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınmaya başlaması: 22 Şubat 2021, Pazartesi

Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2021, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-1707-siparis-ar-ge-2021-1-acildi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1707_siparis_ar-ge_2021-1_cagri_dokumani.pdf

Online başvuru sistemi: https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Müşteri Kuruluş

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Tedarikçi Kuruluş(lar)

Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi ya da şirketleri

İşbirliği Sözleşmesi

Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş/Kuruluşlar arasında imzalanan, proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan; projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda, bu Uygulama Esasları ve bağlı mevzuatta düzenlenmeyen hususlara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşme

Ekonomik Fizibilite Raporu

Proje önerisinin ekinde verilen ve proje çıktısının teknik fizibilitesini, pazar araştırmasını, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından beklenen etkisini, üretim, satış ve pazarlama stratejilerini, varsa ilave yatırım planını yıllara göre satış hedeflerini ve karlılık projeksiyonu gibi bilgileri içeren doküman

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması

Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge çalışmaları yürüterek proje çıktısını geliştirdiği ve bu kapsamdaki giderlerinin desteklendiği süre

Ticarileşme Planı

Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde sunulan ve proje çıktısının ticarileşmesi için yapılmış ve yapılacak çalışmalara dair açıklamaları ve planları içeren belge

Ticarileşme Aşaması

Proje sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinin ve ticarileşme sürecinin takibi amacıyla kullanılan süre

Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş

Proje ortaklarının başvuru aşamasında belirleyeceği ve projenin ticarileşme aşamasının ana sorumlusu olan kuruluş

Kimler başvurabilir?

 • KOBİ veya Büyük Ölçekli Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğindeki Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaklardır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap, Müşteri Kuruluş olur.

  • Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

   • Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir İşbirliği Sözleşmesi imzalar.

   • İşbirliği Sözleşmesinde Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş da belirtilir.

   • Müşteri ve Tedarikçi Kuruluşun proje çıktısını birlikte ticarileştirecek olması durumunda dahi kuruluşlardan biri ticarileşmeden sorumlu olarak belirtilir.

  • Her biri KOBİ olmak şartı ile birden fazla Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olabilir. Bir projede birden çok Müşteri Kuruluş olamaz.

  • Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur. Bu şartı sağlamayan projeler için başvuru yapılmaz. TÜBİTAK bu koşulla ilgili değerlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapar:

   • Tedarikçi Kuruluşta projede yürütülecek Ar-Ge çalışmaları ile teknik açıdan uyumlu bir lisans mezunu bulunması gereklidir. TÜBİTAK, proje konusuyla ilgili deneyimleri bulunan ancak farklı bir alanda lisans eğitimi almış olan çalışanların projeye uygunluğunu dikkate alabilir.

   • Müşteri Kuruluşta ise projede yürütülecek çalışmaların takibini, projenin yönetimini ve eş güdümünü sağlayabilmek için yeterli düzeyde uyumlu bir alanda bir lisans mezunu bulunması gereklidir.

   • Yukarıdaki açıklamalar yalnızca fikir vermek amaçlıdır; projenin konusuna göre uygun Lisans mezunu içere proje ekipleri oluşturulmalıdır.

  • Müşteri Kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir.

  • Müşteri Kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvuru yapabilir.

  • Bir Tedarikçi Kuruluş birden fazla projede yer alabilir.

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre “İlişkili Kişi” kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

   • Proje başvuru yapabilmek için Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.

   • Bir gerçek kişi ya da tüzel kişi hem Müşteri Kuruluşa, hem de Tedarikçi Kuruluşa ortak ise o iki firma Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz.

Beklenen Etki

 • Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi

 • Söz konusu işbirlikleri ve proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini KOBİ’lere aktarması (Bu yolla büyük firmalar, kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirebilecektir.)

 • İkincil (spin-off) firmaların doğması

Destekleme

Gösterge Bütçe

75 milyon TL

Proje Bütçesi Üst Limiti

2,5 milyon TL

Destekleme Oranı

 • Tedarikçi Kuruluşun giderlerinin hem TÜBİTAK, hem Müşteri Kuruluş hem de Tedarikçi Kuruluşun kendisi tarafından müşterek olarak karşılanması esastır.

  • Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.

   • TÜBİTAK: %40

   • Müşteri Kuruluş: %40

   • Tedarikçi Kuruluş: %20

Desteklenen Harcama Kalemleri

 • Yalnızca, Tedarikçi Kuruluşun projenin Ürün/Süreç Geliştirme Aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir. Ticarileşme Aşamasına dair giderler desteklenmez.

  • Personel giderleri

  • Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım giderleri

  • Malzeme ve Sarf giderleri

  • Seyahat Giderleri

  • Danışmanlık giderleri

   • Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık giderleri desteklenmez.

   • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık giderleri desteklenmez.

  • Hizmet alımı giderler

   • Proje ortaklarının birbirinden aldığı hizmet giderleri desteklenmez.

   • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan hizmet giderleri desteklenmez

Ödeme

 • Müşteri Kuruluş harcama ve giderler ile proje faaliyetlerinin uygunluğunu dönemsel olarak değerlendirir ve Tedarikçi Kuruluş ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel harcama tutarını belirler. Müşteri Kuruluş dönemsel harcama tutarının %40’ını Mali Müşavir (MM) raporu tarihine kadar Tedarikçi Kuruluşun banka hesabına yatırır, ardından dönem raporu TÜBİTAK’a sunulur.

 • TÜBİTAK, Dönem raporunu değerlendirir ve Kabul Edilen Harcama Tutarını belirler. TÜBİTAK, Kabul Edilen Harcama Tutarının %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. Kabul edilen harcama tutarı; proje faaliyetleri ve karar yazısı ile bildirilen desteklenecek giderler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri ve izleyici görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

 • Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ön ödeme yapmaz.

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması ve Ticarileşme Aşaması

Ürün/Süreç Geliştirme Aşaması

 • Azami 24 ay (Destek süresi uzatılsa dahi 24 ay aşılmaz.)

 • Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı da sunulur. Dönem Raporunda aşağıdaki belgeler olacaktır:

  • Teknik Rapor

  • Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu

   • MM raporunda Çağrı duyurusundaki şartların sağlandığına dair taahhütler de yer alır (Müşterinin, Tedarikçi Kuruluşa ödeme yaptığı; İlişkili Kuruluş olunmadığı, Birbirlerinden danışmanlık ve hizmet alımı gideri sunulmadığı, ilişkili bir Kuruluştan danışmanlık ve hizmet alımı gideri sunulmadığı).

  • Gider Formları

  • Sunulan giderlerin proje ile ilişkili ve uygun olduğuna ve projenin hedeflere uygun ilerlediğine dair Müşteri Kuruluşun taahhüdü

 • Projeler; dönem raporu, izleyici görüşleri ve proje önerisi dikkate alınarak izlenir.

Ticarileşme Aşaması

 • Ticarileşme Aşaması 12 aydan daha kısa planlanmayacaktır.

 • Projenin izleme sürecinde Ticarileşme Aşamasının proje önerisinden erken tamamlanması mümkün olabilecektir.

 • TÜBİTAK projenin Ticarileşme Aşamasında Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluşun faaliyetlerini izler.

 • Müşteri Kuruluş, ticarileşme aşamasının izlenmesi sürecinde Dönem Raporu göndermeye devam eder. Ticarileşme aşamasındaki Dönem Raporu, Ürün/süreç geliştirme aşamasındakinden farklı olup yalnızca Ticarileşme Raporunu içerir.

Toplam Proje Süresi

Azami 36 ay

Örnekle Açıklama

 • Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamaları için toplamda 36 ayı aşmayacak şekilde aşama bazlı süre belirlemesi yapılabilir. Hangi aşamanın ne kadar süre gerektirdiğine ilişkin planlama yapılarak bu aşamalara gereken süreler tahsis edilebilir. Örnek durumlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 12 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 24 ay olabilir.

  • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 18 ay olabilir.

 • Projenin izleme sürecinin sadece Ürün/Süreç geliştirme aşaması için süre uzatımı talep edilebilir. Proje toplam süresi 36 ayı geçemeyeceğinden gerek duyulması halinde Ticarileşme aşamasının süresi kısaltılır. Örneğin:

  • Proje önerisinde Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ve Ticarileşme aşaması için 18 ay planlanmış ise; Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 5 ay süre uzatımı talep edilmesi durumunda Ticarileşme aşamasının süresi 13 ay olarak güncellenecek şekilde ilgili talep yapılmalıdır. Süre uzatımı talebi değerlendirilirken Ticarileşme aşaması için belirlenen sürenin uygunluğu da dikkate alınacaktır.

Proje Önerisinin Ekinde Sunulması Gereken Belgeler

 • Ekonomik Fizibilite Raporu (Proje önerisinin ekidir.)

 • İşbirliği sözleşmesi (Proje önerisinin ekidir.)

 • Taahhütname (Müşteri Kuruluşun proje çıktısını üretmediğine ve Proje ortaklarının ilişkili kuruluş olmadığına dair taahhütname PRODİS’e yüklenir.)

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Çağrı Metni ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları’nın incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

 • Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak (Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak proje çıktıları kastedilmektedir) bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.

 • İşbirliği Sözleşmesinde Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluş da belirtilir. TÜBİTAK projenin Ticarileşme Aşamasında Ticarileşmeden Sorumlu Kuruluşun faaliyetlerini izler.

 • Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde üretmekte olduğu veya daha önce ürettiği bir ürünün aynısının Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz. Müşteri Kuruluş proje başvurusu sırasında bu konuda bir taahhütname sunar.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

Oğuz Özbay

Tel: (312) 298 94 59

e-posta: oguz.ozbay@tubitak.gov.tr

Ozan Uğurlu

Tel: (312) 298 94 22

e-posta: ozan.ugurlu@tubitak.gov.tr

Esma Atılgan

Tel: (312) 298 95 26

e-posta: esma.avil@tubitak.gov.tr