İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sanayiye Uzman Projesi Eşleştirme Platformu

Mart 12, 2021
Görsel-Template-4-1200x675.jpg

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Kocaeli Makine Mühendisleri Odası çözüm ortaklığı ve Globalpiyasa.com web altyapısı ile yürütülen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nca Teknik Destek Programı kapsamında desteklenerek hayata geçen “Sanayiye Uzman Projesi” kapsamında işletmeler ile emekli veya serbest çalışma zamanı olan mühendisler ve akademisyenler eşleştirilerek danışmanlık/mentorluk desteği sağlanmaktadır. Sanayiye Uzman Projesi’nin amacı, Kocaeli’den başlayarak Türkiye genelinde işletmelerin yeni bir alanda/konuda faaliyete başlarken veya sorunlarını çözmeye çalışırken o konuda bilgilerini paylaşmak isteyen emekli veya serbest çalışma zamanı olan Uzman Mühendislere kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Proje kapsamında ayrıca Genç Mühendislere sanayi işletmeleri ile eşleşme, deneyimli uzmanların yanında tecrübe edinme, tam ya da kısmî zamanlı çalışma ve staj olanakları sağlanmaktadır. Proje kapsamında sunulan eşleştirme hizmetinden yararlanmak isteyen İşletmelerin, Uzmanların ve Genç Mühendislerin aşağıda linki yer alan online platforma üye olmaları gerekmektedir.

İnternet sitesi: https://www.sanayiyeuzman.com/

İşletmeler için Uzman Talep Formu: https://anket.globalpiyasa.com/a/uzmantalepformu

Teknik Uzmanlar için Başvuru Formu: https://anket.globalpiyasa.com/a/sanayiyeuzmanol

Genç Mühendisler için Platforma Üyelik: https://www.sanayiyeuzman.com/Content.aspx?id=945

Platforma kimler üye olabilir?

 • Danışmanlık/Mentorluk desteği talep eden İşletmeler

 • İşletmelere danışmanlık/mentorluk desteği sağlamak isteyen emekli veya serbest çalışma zamanı olan Mühendisler ve Akademisyenler (Teknik Uzmanlar)

 • Sanayi işletmeleri ile eşleşmek, deneyimli uzmanların yanında tecrübe edinmek ve tam ya da kısmî zamanlı çalışma ve staj olanaklarını değerlendirme isteyen Genç Mühendisler

Platform üzerinden Danışman/Mentor ve İşletme Eşleştirme Süreci

 • Emekli veya serbest çalışma zamanı olan mühendislerin ve akademisyenlerin özgeçmişleri ve teknik uzmanlıkları söz konusu platform aracılığıyla işletmelerin erişimine sunulur.

 • İşletmeler, kendileri ile ilgili olduğunu düşündükleri danışmanlık ilanlarına başvurma imkanı bulurlar.

 • Başvurulat, yalnızca üye işletmelerin erişimine açılarak doğru talep ve eşleştirme gerçekleştirilir.

 • Uzman ile işletme çözüm odaklı çalışmaya başlarlar.

 • Çalışmanın etkinliği karşılıklı olarak değerlendirilir ve sonraki işbirlikleri için yol gösterici olur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • İşletmeler için platform ilk bir yıl ücretsiz olacak olup sonrasında ise sembolik bir üyelik ücreti alınacaktır. KOSGEB Yurt Dışı Pazar (Uluslararasılaşma) Destek Programı’ndan yararlanan İşletmelerin Globalpiyasa.com platformuna üyelik giderleri %70 oranında desteklenmektedir. Bu destekten yararlanarak Globalpiyasa.com platformuna “Silver” veya üzeri üyelikle katılan İşletmeler için “Sanayiye Uzman” projesine katılım ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 • Teknik Uzman Adayları için platformun kullanımı tamamen ücretsizdir.

 • İşletme ve Teknik Uzman arasındaki görüşme ve ücretlendirme (günlük ücret karşılığı veya bordrolu) süreci tamamıyla tarafların tasarrufundadır.

 • Platforma kayıt olan işletmeler ihtiyaç duydukları teknik uzmanlık konuları ile ilgili platformda ilan yayınlarlar.

 • Platforma kayıt olan Teknik Uzman Adaylarının kendilerine e-posta veya SMS yoluyla iletilecek talepleri takip etmeleri ve işletmeler tarafından kendilerine yapılacak online  görüşme davetlerine icabet etmeleri gerekmektedir.

 • Teknik Uzman Adaylarının herhangi bir ilana başvurmadan da sistemde profil oluşturmaları mümkündür.

 • Platforma kayıt olan İşletmeler, daha önce değerlendirmeden geçen Teknik Uzmanların sistemde kayıtlı profillerine ulaşabilirler.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

WhatsApp hattı: (541) 782 36 65

e-posta: destek@globalpiyasa.com