İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sanayi İşletmeleri 2021 Yılı Çevre Ödülleri Yarışması

Şubat 15, 2021
Görsel-Template-4-1200x675.jpg

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) ile işbirliği içerisinde düzenlenen 27. dönem “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” yarışmasına başvurular başlamıştır. İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçen işletmeler ile ödül alan işletmelere 1 yıl boyunca özel indirimler uygulayacaktır. Yarışmanın amacı, çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak, bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmektir. Ödüller, Büyük Ölçekli ve KOBİ düzeyindeki firmalara yönelik Çevre Ödülü ile sektör bazında dağıtılan ödüller (Sektör Ödülleri) ve Jüri Özel Ödülünden oluşmaktadır. Daha önce Çevre Ödülünü alanlar, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için başvuruda bulunamazlar. Ancak Sektör veya Jüri Özel Ödülü alanlar takip eden yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilirler. 2015 yılından bu yana ödül yarışmasına tüm Türkiye’den başvuru yapılabilmektedir.

Son başvuru tarihi: 9 Nisan 2021, Cuma

Duyuru: https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan Türkiye’de yerleşik ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici vasfını haiz her ölçekten sanayi işletmeleri:

 • Sanayi tesisi faal olmak

 • Son 3 yıl içerisinde bu organizasyonda Çevre Ödülü’nü kazanmamış olmak (Sektör veya Jüri Ödülü alan katılımcılar sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilir.)

 • İşletmelerin aynı unvana sahip olsalar dahi farklı lokasyonlardaki tesisleri için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ödül Kategorileri

Kategori

Açıklama

Çevre Ödülleri

Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİler için iki alt kategoride verilmektedir.

KOBİ tanımı: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 125 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletme

Büyük Ölçekli İşletme: 250’nin üzerinde çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirası’nı aşan işletme

Sektör Ödülleri

Sektör bazında alınan başvuruların yeterli sayıda olması durumunda Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Ağaç Ürünleri, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır.

Jüri Özel Ödülü

Jüri Komitesi tarafından gerekli görülmesi durumunda Jüri Özel Ödülü de verilebilir.

Katılımın sağlayacağı avantajlar

 • Başvuran firmalar için Çevresel Yönetim Süreçleri açısından geri bildirim (eksik ve geliştirilmesi gereken yönler hakkında bilgilendirme)

 • Ödül alan firmalar için çevre konularında kurumsal sosyal sorumluluk açısından tanınırlık ve itibar artışı

 • Ödül alan işletmeler için 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı (KSO ile yapılacak “Logo Kullanım Sözleşmesi” ile logo kullanım şartları belirlenir.)

 • Ödül almaya hak kazanan işletmeler için 1 yıl süresince İZAYDAŞ’a verecekleri atıkların bedelinde İZAYDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda indirim hakkı

 • İlk elemeler sonucu başarılı bulunan ve Saha Ziyareti aşamasına kalan firmalar için 1 yıl süresince İZAYDAŞ’a verecekleri atıkların bedelinde İZAYDAŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda indirim hakkı

Yarışmaya katılan işletmelerden beklenilen uygun Çevre Dostu uygulamalar

 • Tesiste üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri veya elde edilen ürün çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlamalıdır.

 • Üretim teknolojisi benzer teknolojilere kıyasla “Temiz Teknoloji” olmalı ve çevre dostu ürün ve/veya teknolojiye geçilmiş olmalıdır.

 • Üretim sonucu oluşan atıklar en az düzeyde olmalı, atık oluşumu halinde geri kazanım yöntemleri uygulanarak tekrar üretime geri dönüşümü sağlanmalı, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için yürürlükteki mevzuata uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı temin edilmiş olmalıdır.

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe kendi işletmelerine tatbik etmelidir.

 • Doğal kaynak tasarrufu konusunda özellikle enerji verimliliği, atıksu geri kazanımı ve atık oluşumunun azaltılması konusunda başarılı çalışmalar yapmak ve etkin kaynak kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi işletmelerine tatbik etmeli ve kaynak yönetimi konusunda personelini bilgilendirmelidir.

 • Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincinin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmelidir.

 • Başvuruda bulunan işletmeler, yukarıda listelenen koşulları yerine getirecek şekilde çevre politika ve amaçlarını belirleyerek gerçekleştirdikleri faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutacak şekilde “Çevre Yönetim Planı” hazırlamış olmalı ve çevre kirlenmesini önlemek ve en aza indirmek üzere “Çevre Yönetim Sistemi”ni uygulamakta olmalıdır.

Jüri Komitesi

 • Kocaeli Sanayi Odası

 • T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 • T.C. Kocaeli Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

 • İZAYDAŞ

 • TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

 • Kocaeli Üniversitesi

 • Gebze Teknik Üniversitesi

 • Sakarya Üniversitesi

 • Okan Üniversitesi

 • Gebze Organize Sanayi Bölgesi

 • TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

 • TEMA Vakfı

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 9 Nisan 2021

 • Jüri Komitesi tarafından görevlendirilen ve Kocaeli Sanayi Odası Çevre Birimi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ ve OSB yetkililerinden oluşan saha ekibi ile formata uygun olan başvuru dosyaları teknik esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucunda saha ziyareti yapılmasına hak kazanan işletmeler ve sektörler belirlenir.

 • Ön değerlendirmeden geçen katılımcılar saha ziyaret ekibi ve/veya jüri tarafından saha incelemesine tabi tutulur. Saha incelemeleri sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Saha ziyareti en az 6 kişiden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilir. Başvuru dosyası ile sahanın mevcut durumu arasındaki uygunluk kontrol edilir ve puanlama yapılır.

 • Jüri Komitesi, ziyaretler tamamlandıktan sonra ziyaret ekibi tarafından oluşturulan raporları değerlendirmek üzere toplanır. Bu toplantıda Jüri Komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılarak, başvuru kategorilerine göre ödüle hak kazanan işletmeler belirlenir.

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın katılımı ile ödül töreni gerçekleştirilir.

Yarışmaya başvuru ücretleri

 • Büyük Ölçekli İşletmeler: 4.000 TL

 • KOBİ’ler: 1.000 TL

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

Aynur Hacıfettahoğlu (Çevre Yüksek Mühendisi)

Unvan: İş Geliştirme Sorumlusu

Tel: (262) 315 80 56

e-posta: aynur@kosano.org.tr