İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Patronluk Out Profesyonel Koçluk İn

Şubat 2, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, iş dünyasında kullanılan en iyi koçluk uygulamalarının konuşulduğu “Değişimi Koçluk ile Yönetin” başlıklı bir webinar etkinlik düzenleyerek, ICF Türkiye yetkililerini üyeleriyle buluşturdu. Etkinlikte, liderlik potansiyelini daha yukarılara çekerek kurumlarda verimliliği artırmak, bakış açılarını değiştirmek ve becerileri geliştirmek üzerine, kurum genelinde gerçekleştirilen deneyimler paylaşıldı. Değişimi Koçluk ile Yönetin başlıklı toplantıda Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği ICF Türkiye Ege Bölge Temsilcisi Çakır Dilek Yunar ve ICF yetkilileri Serdar Samsun, İlkay Öğrenci, Serkut Kızanlıklı katılım gösterdi.

Dünyada 40 binden fazla üye sayısına ulaşan ve koçluk mesleğinin küresel liderliğini sürdüren Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in bir şubesi olan ICF Türkiye yetkililerinin konuşmacı olduğu organizasyonda “Dünyada ve Türkiye’de profesyonel koçluk”, “Değişimin yönetiminde koçluğun gücü ve etkisi”, “Dayanışma”, “Dayanıklılık”, “Denge” ve “Dönüşüm” gibi başlıklar ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, değişimin yaşandığı yeni bir çağda olduğumuzu belirterek, bu süreçte yöneticilerin koçlara dönüşmesinin de zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek, “Küreselleşme, hızla büyüyen rekabet dünyası, her alanda yaşanan değişim ve yenilikler tüm örgütleri yeniden yapılanmak, işletmelerdeki yöneticileri ve çalışanları da çağa ayak uydurmak için kendilerini sürekli geliştirmek ve değiştirmek zorunda bırakmıştır. Günümüz iş dünyası ve yönetim anlayışı; yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinliklerinin önem kazanmasını sağlamıştır. Liderler bu nedenle artık rehber, kılavuz, ekip lideri, mentor gibi unvanlar almaya başlamıştır. Yönünü belirleyen, hedefine odaklanan, takımıyla, amaca yönelik ilişkiler kuran liderler değişimin öncüleri olmaktadır. Günümüz iş dünyasında örgütler ve çalışanlar, daha iyiye ulaşmak, başarılı ve yüksek performansa sahip olmak, değişimi yönetebilmek için bir uzmana yani koça ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Patronun Yerine Koçluk Geldi

Değişimlerle başa çıkmak için koçluğun iyi bir araç olduğunu dile getiren EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, “Koçluk, bireysel düzeyde sağladığı desteğin yanı sıra sürekli hale gelen değişim ve gelişim gereksinmelerine de katkıda bulunmaktadır Bu nedenle koçluk, değişim öncülerini yeniden yapılandırmakta, başarıyı hedefleyen örgütlere ve bireylere rehberlik ederek temel bir rol üstlenmektedir Çağdaş yöneticiler, çalışanlarına kılavuzluk yaparak, cesaretlendirerek ve motive ederek “Patron”dan çok “Koç” olmakta, bundan dolayı da otorite odaklı yaklaşımları bırakıp çalışanlarını yetkilendirerek liderlik tarzlarını değiştirmektedir. Yöneticilerin anlatan değil soru soran, karşısındakini korkutan değil etkileyen, astlarını tehdit etmek ya da ezmek yerine onları cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi seçen kişiler olmaları beklenmektedir. “Koçluk” kavramı, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır” dedi.

Çalışanların Güçlü Yönlerini Ortaya Çıkarmalıyız

Kurumlar tarafından verilen akreditasyonla birlikte, Türkiye’de profesyonel koç eğitimi veren firma sayısı ve bu kurumlardan eğitim almış olan profesyonel koç sayısının hızla artış gösterdiğine dikkat çeken Yelkenbiçer, “Uygulamalı pozitif psikoloji yöntemi olarak da değerlendirilen koçluk, kişiyi probleme odaklı bakış açısı yerine çözüme odaklı bakış açısına yönlendirmekte. Kişinin güçlü yönlerini ön plana çıkarmakta. Kişinin kendisini daha iyi tanımasına ve daha iyi bir noktaya ulaşmasına destek olmaktadır. Koçluk, kontrol etmek ve yönetmek değildir. Bir süreçtir. Bu süreçte koç, birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişiye bırakan bir kolaylaştırıcı, ayna tutucudur. Kısaca koçluk, potansiyeli maksimize etmektir” dedi.

ICF Türkiye Ege Bölge Temsilcisi Çakır Dilek Yunar ise, koçluk mesleğinin Türkiye’de güvenilirliğini sürdürmek için programlar ve standartlar oluşturduklarını dile getirerek, “ICF Türkiye olarak amacımız, koçluk mesleğinin toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Üyelerimiz bu amaca, profesyonel koçlukta en yüksek kaliteyi temsil ederek liderlik etmektedirler. Şeffaf, ulaşılabilir, katılımcı bir yaklaşım sergileyerek, teknoloji olanaklarından yararlanarak, üyelerimize ve topluma fayda sağlayacak projeleri devam ettirmeyi ve yenilerini hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Mesleğimizin güvenirliğini artırmak üzere iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer koçluk dernekleri ile ortaklıklar gerçekleştirmek, üyelerimiz ile güçlü ilişkiler kurmak, ICF Global’de gerçekleşen değişim ve yeniliklere paralel olarak yönetmeliklerimizi güncellemek, ele alacağımız başlıca konular arasında yer almaktadır” dedi.

2019 yılında küresel olarak yaklaşık 71 bin koç olduğunu belirten Yunar, koçluk mesleğinin geleceğin 50 mesleği içinde gösterildiğini vurgulayarak, “2019 ABD pazar büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar, 2022 tahmini ise yaklaşık 22 milyar dolar. Koçluk becerilerini kullananların yüzde 61’i yüksek lisans veya doktora, yüzde 33’ü lisans mezunu olanlardır.

ICF yetkililerinden Serdar Samsun ise profesyonel koçluğun, kesinlikle danışmanlık, mentorlük, eğitim modeli ve terapi olmadığını ifade etti.

Fotoğrafları indirmek için lütfen üzerlerine tıklayınız!.

Ekleri indirmek için lütfen üzerlerine tıklayınız…

Ek-1 EGİAD’da Koçluk Eğitimi

Bütün dosyaları ve resimleri indirmek için tıklayınız…