İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci

Şubat 11, 2021
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki işbirliği sürecinin önemli bileşenlerinden birisini de “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) olarak bilinen ve 2007 yılından beri uygulanan mali destek sistemi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2007-2013 döneminde (IPA I) 520 Milyon Avro bütçeye sahip “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” ile 2014-2020 döneminde (IPA II) 260 Milyon Avro bütçeye sahip “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYSOP)” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Her iki program ve IPA sistemi hakkında https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/ internet sitesinden daha detaylı bilgi ve içeriğe erişilebilmektedir.

AB Komisyonu tarafından, mali işbirliği sürecinin 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III dönemi desteklerinin, ekte yer alan “taslak IPA III Programlama Çerçeve Belgesinde” bulunan 5 ayrı pencere altındaki farklı tematik öncelikler çerçevesinde hazırlanacak Aksiyonlar (projeler) aracılığıyla verilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu belgede yer alan;

– “Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme” başlıklı 4. Pencere kapsamındaki “Özel Sektörün Geliştirilmesi, Ticaret, Araştırma ve Yenilik” başlıklı tematik önceliğin tamamı ile,

– “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık” başlıklı 3.Pencere kapsamındaki “Ulaştırma, Dijital Ekonomi ve Toplum ve Enerji” başlıklı tematik önceliğin “Dijital Ekonomi ve Toplum”

alt başlığından kısmen sorumludur.

IPA III kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olacağı “özel sektörün geliştirilmesi, ticaret, araştırma ve inovasyon, sanayinin dijitalleşmesi” Aksiyon önerilerinin, ekte yer alan “taslak IPA III Programlama Çerçeve Belgesinin” yukarıda belirtilen tematik öncelikler bölümleri incelenerek oluşturulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Ek-1’de bir örneği yer alan Aksiyon Fişi şablonunun Ek-2’de yer alan belgenin yukarıda belirtilen söz konusu tematik öncelikleri incelenmesi suretiyle doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılması, Bakanlıklarınca AB Komisyonu ile müzakere edilecek proje havuzunun hazırlanmasına katkı sağlayacak ve uygun görülmesi halinde ise finanse edilmeye hak kazanacaktır. Gerek IPA III sürecinin geneline gerekse de Aksiyon Fişi hazırlıklarına ilişkin olası bilgi talepleri rsp.izleme@sanayi.gov.tr adresine gönderilecek e-postalar yoluyla Bakanlık tarafından cevaplandırılabilecektir.

IPA III programının söz konusu öncelik alanlarında proje önerisinde bulunulması hususunun değerlendirilmesi ve bu çerçevede aksiyon önerilerinin ekte bir örneği verilen “Aksiyon Fişi” formatına uygun olarak hazırlanarak en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Esin Özarslan’ın (esin.ozarslan@tobb.org.tr) adresine e-posta olarak iletilmesi (ayrıca olabilecek soruların rsp.izleme@sanayi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi) hususunda gereğini rica ederim.