İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İnovasyon Yetkinlikleri ile İlgili Yarışma

Mart 17, 2021
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), IMP3rove Academy ile birlikte yürüttüğü “İNOVALİG 2020” yarışmasına başvurular devam etmektedir. Yarışmanın amacı, katılımcı firmalar ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, yerel yönetimler ve odalar vb. kurumların inovasyon kültürlerinin interaktif bir platformda geliştirilmesi ve inovasyon yetkinlikleri yüksek olan firmaların ödüllendirilmesidir. Yarışmaya katılım ücretsiz olup katılım göstermek isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve e-posta adreslerine gelecek talimatları takip etmeleri  gerekmektedir.

Örnek değerlendirme: http://www.inovalig.com/Content/ornek-degerlendirme

Geçmiş Yıllara ait Katılım İstatistikleri ve Ödül Alanlar:

Yıl

Başvuru Sayısı

Ödül Alanlar

2019

1.236

https://www.inovalig.com/Main/Champions/2019

2018

1.216

http://www.inovalig.com/Main/Champions/2018

2017

971

http://www.inovalig.com/Main/Champions/2017

2016

761

https://www.inovalig.com/Main/Champions/2016

2015

480

https://www.inovalig.com/Main/Champions/2015

2014

460

https://www.inovalig.com/Main/Champions/2014

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2021, Çarşamba

İnternet sitesi: https://www.inovalig.com/

Online ön kayıt formu: https://www.inovalig.com/Main/Registration

Kimler başvurabilir?

İnovasyona dayalı faaliyet gösteren;

 • Her sektörden ve her ölçekten Özel Sektör firmaları

 • Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Enstitüler, Yerel Yönetimler, Odalar vb.

Yarışmaya katılımın sağlayacağı avantajlar

 • 5 farklı kategoride ilk 3 firmaya Türkiye İnovasyon Haftası’nda ödül

 • 350 Avro bedelindeki Kıyas analizi raporunu ücretsiz alma imkanı

 • TİM yayınları ve ilgili tüm sosyal medya platformlarında başarı hikayelerinde yer alma imkanı

 • Yıl boyunca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil

 • İnovasyon odaklı yurt dışı heyet ve programlarda temsil

 • Kıyas analizi raporunu tamamlayan tüm katılımcılara sertifika

 • Türkiye İnovasyon Haftası’nda Şampiyon firmalara yüksek sayıdaki temsilcileriyle katılım ve tanıtım imkanı

 • Yıllar itibariyle hem sektör hem Dünya genelindeki konumunu takip edebilme ve interaktif bir platformda geliştirme imkanı

 • İNOVALİG web sitesinde 5 farklı kategorideki şampiyonların tanıtım bilgileri arasında yer alma imkanı

 • Yarışmaya eğer varsa tüm iştirak şirketleri ile ayrı ayrı başvuru yapılması halinde, bu iştirak şirketleri arası kıyaslama analizi yapma imkanı

Ödül Yarışması Kategorileri

Kategori

Açıklama

İnovasyon Stratejisi

Şirketin genel stratejisinin ve inovasyon stratejisinin, şirket için maksimum faydayı sağlayacak projelere yöneltilip yöneltilmediğini değerlendiren eksendir.

İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü

Şirketin organizasyonunun ve inovasyon ağının, inovasyon yönetimine ne derecede katkı sağladığını ve inovasyon yönetiminin ne ölçüde şirket organizasyonunda içselleştirildiğini değerlendiren eksendir.

İnovasyonun Yaşam Döngüsü

Fikir yönetimi, ürün/servis/iş yönetimi ve ürün piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme konularını içeren, inovasyon yaşam döngüsü süreçlerinin şirketin inovasyon yönetimine ne derece entegre edildiğini değerlendiren eksendir.

İnovasyon Kaynakları

Bilgi teknolojileri, proje yönetimi, fikri mülkiyet hakları ve insan kaynakları yönetimi gibi inovasyon yönetiminin olumlu etkisini artırabilecek etkinleştirici faktörlerin şirketteki mevcudiyet durumunu değerlendiren eksendir.

İnovasyon Sonuçları

Şirketin uyguladığı inovasyon yönetimi aktivitelerinin satış, operasyonel kar vb. iş başarısı göstergeleri üzerinde ne denli etkili olduğunu değerlendiren eksendir.

Başvuru ve yarışma süreci

 • Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, İNOVALİG’e başvuran tüm firmalara değerlendirme anketleri gönderilmektedir. Firmaların 47 sorudan oluşan anket değerlendirme sürecini tamamlamaları beklenmektedir.

 • Başvuru Sahipleri, 5 farklı kategoride değerlendirilerek en iyi skora sahip 50 Başvuru Sahibi, yarı-finale katılım hakkı kazanır. Yarı-Finale kalan Başvuru Sahipleri TİM İnovasyon Danışmanları tarafından ziyaret edilir.

 • Yarı-finale kalan 50 Başvuru Sahipleri değerlendirilerek 25 finalist belirlenir.

 • Finalde 25 Başvuru Sahibi, inovasyon yaklaşım ve metodolojilerini hakkında Büyük Jüri üyelerine sunum yaparlar. Finalistlerin sunumlarını dinleyen ve gerektiği durumlarda soru yönelten Büyük Jüri Üyeleri, toplantının ardından gizli oylama yöntemi ile her kategoride ilk üçü seçer. Her bir jüri üyesinin değerlendirme puanı ve anket sonuçlarının ortalaması alınarak her kategoride ilk 3 olmak üzere toplamda 15 firma belirlenir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (212) 454 04 62

e-posta: info@inovalig.com