İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Ocak 27, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İhracatçı Birlikleri üyesi firmalara yönelik “İnoSuit” adlı üniversite-sanayi işbirliğine dayalı ve inovasyon odaklı mentorluk desteği programına başvurular devam etmektedir. Programın amacı, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesidir. Programa katılacak olan firmalar, inovasyon yetkinliklerine göre farklı kulvarlarda mentorluk desteği alacaklardır. Programa katılım sağlayan İhracatçı Birlikleri üyesi firmalara katılım ücreti için %50 oranında destek sağlanacaktır. Programı başarıyla tamamlayan firmalara sertifikaları, Türkiye İnovasyon Haftası’nda takdim edilecektir.

İnovasyon Yönetimi tanımı: İnovasyon yönetimi, inovasyon süreçleri yönetimi ve değişim yönetiminin bir kombinasyonudur. Ürün, iş süreci, pazarlama ve örgütsel yeniliği ifade eder. İnovasyon yönetimi, ISO 56000 serisi standartlarının konusudur.

İnoSuit Programına katılan örnek firmalar ve deneyimleri: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi-firma-deneyimleri

Tanıtıcı video: https://youtu.be/H2hrOBijGKc

Başvurular için son tarih: 31 Ocak 2021, Pazar

Duyuru: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino

Firma başvuruları için online sistem: https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit

  Mentor başvuruları için online sistem: https://tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit

Programa Katılım Kulvarları

İnoSuit Programı’na başvuran firmalara inovasyon yönetimi konusunda hangi seviyede olduklarını değerlendirmek amacıyla aşağıdaki linkte yer alan kriterler bazında kısa bir soru seti verilecektir. Soru setine verilen yanıtlar çerçevesinde 35 altı puan alan firmalar “İnoSuit Hazırlık” Kulvarı’na alınacak olup 35 ve üzeri puan alan firmalar ise “İnoSuit Genel” Kulvarı’na alınacaktır.

Soru Seti Değerlendirme Kriterleri: https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-degerlendir

Kulvarlar

Açıklama

İnoSuit Hazırlık

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 altı

 • Amaç: En fazla gelişmeye açık temel alanlarda şirketin inovasyon yönetimini geliştirerek İnoSuit Programına hazırlamaktır.

 • İşleyiş: 5 aylık süreçte iki hafta da bir gün en az 4 saatlik şirketi ziyareti

 • Süre: 5+5 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 2500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 2000 + KDV

 • Destekleme: %50

  • Programın ikinci 5 ayında devam etmesi durumunda finansal destek sağlanmayacaktır.

  • Firmanın toplamda %50 oranındaki TİM ve İhracatçı Birliği desteği için üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

İnoSuit Genel

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Belli bir yol haritasını takip edecek şekilde ve aşağıda listelenen fazlar çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

  • 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması

  • 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması

  • 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması

  • 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi

  • 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması

  • 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması

  • 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi

  • 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi

  • 9. Faz: Açık İnovasyon ve İş birliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi

  • 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi

 • İşleyiş: 12 aylık süreçte her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti

 • Süre: 11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 3500 + KDV

 • Destekleme: %50

  • Firmanın, toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

Katma Değer Odaklı İnoSuit (Katma Değer Şampiyonları)

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Katma değeri yüksek ürün ve hizmet odağı olan konularda veya başlıklarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik olup mevcut İnoSuit Programı’nda olduğu gibi inovasyon yönetimi sisteminin kurulması ve geliştirilmesine ek olarak; katılımcı firmaların inovasyon programlarında daha etkin sonuç almaları için çalışmalar yapılacaktır. Bu kulvara özel olarak gerektiğinde tasarım, markalaşma, dijitalleşme, ihracat potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik konu uzmanlarından da yararlanılacaktır.

 • İşleyiş: Her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti ve gerektiğinde konu uzmanından yararlanılacaktır.

 • Süre: 11+11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4500 + KDV

  • İstanbul Dışı: Aylık 3500 + KDV

 • Destekleme: %50

  • İkinci sene için finansal destek sağlanmayacaktır.

  • Firmanın toplamda %50 oranındaki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

İnoSuit İhracat Şampiyonları

 • Soru Seti Değerlendirmesi’nde alınan puan: 35 ve üzeri

 • Amaç: Bu kulvarın özel amacı ihracat şampiyonu şirketlerimizin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmaktır. Şirketin faaliyet alanına uygun olarak birden fazla uzman mentorle eşleştirilecektir.

 • İşleyiş: Her hafta bir gün en az 4 saatlik şirket ziyareti ve uzman mentor ekibi

 • Süre: 11+11 Ay

 • Katılım Bedeli:

  • İstanbul İçi: Aylık 4 saat 1250 + KDV (1 Mentor)

  • İstanbul Dışı: Aylık 4 saat 950 + KDV (1 Mentor)

 • Destekleme: –

Programın Katılımcı Firmalara Sağlaması Beklenen Çıktılar

 • Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi

 • Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması

 • Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması

 • Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması

 • Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması

 • Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması

 • Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi,

 • Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması

 • İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması

 • İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması

 • İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi

 • Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu

 • Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması

 • Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi

 • Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması

 • İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması

 • Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması

 • İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma

 • Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması

 • Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Programa Katılan Firmaların Yükümlülükleri

 • Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi

 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişmeler, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına raporlamaları

 • Her 3 ayda bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları

 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: