İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İmarlı Parsellerin Açık Artırma ile Satışı

Şubat 17, 2021
Sunu1-13-1200x675.jpg

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma (müzayede) ile 5’i Kocaeli’den olmak üzere toplam 8 parseli müzayede yoluyla satışa çıkarmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) arsalarının satışı TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantısında alınacak tekliflerin İDARE tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Açık Artırma, 24 Şubat 2021, Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacaktır. Açık Artırmaya internet üzerinden ve müzayede salonunda katılmak mümkündür. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. Teklif vermek isteyenlerin aşağıdaki iletişim bilgisini kullanarak TOKİ yetkilileri ile görüşmesi tavsiye edilmektedir.

Teminat ve katılım şartlarının belirtildiği Şatış Şartnamesi: https://emlakmuzayede.com.tr/laravel-filemanager/files/shares/24-subat-2021-arsa-muezayedesi/web-satis-sartname.pdf

Müzayedeye internet üzerinden katılım için son kayıt tarihi: 23 Şubat 2021, Salı (saat: 11.00)

Duyuru https://emlakmuzayede.com.tr/muzayedeler/87

Online açık artırma sistemine kayıt olmak için: http://muzayede.emlakyonetim.com.tr/online-muzayede-katilim

Müzayede ile satışa çıkarılan arsalar

İl

İlçe

Mahalle, Ada, Parsel

Yüzölçümü (m2)

TOKİ hissesi (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Takyidat ve Açıklamalar

CBS üzerinde gösterim

Kocaeli

Dilovası

 • Mah: Çerkeşli

 • Ada: 644

 • Parsel: 5

2.651,14

2.651,14

 • Ticaret Alanı

 • E = 1,60

 • Hmax: 4 Kat

 • Toplam: 3.313.925

 • m2: 1.250

 • Ödeme %25 Peşin – 60 Ay Vade

Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazine’ye iade edilir.

Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Çerkeşli mahallesinde yer alan 644 ada 5 parsel no’lu Taşınmaz, tel çit ile çevrili ve depo alanı olarak kullanılmakta olup; bu hususlar ile ilgili İdarenin bir

sorumluluğunun olmadığı alıcı tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/181117/644/5/1613552182257

Kocaeli

Dilovası

 • Mah: Çerkeşli

 • Ada: 644

 • Parsel: 6

1.245,30

1.245,30

 • Toplam: 1.556.625

 • m2: 1.250

 • Ödeme %25 Peşin – 60 Ay Vade

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/181117/644/6/1613552354866

Kocaeli

Gebze

 • Mah: Pelitli

 • Ada: 251

 • Parsel: 2

2.110,80

2.110,80

 • Sanayi Alanı

 • E = 0,80

 • Toplam: 2.638.500

 • m2: 1.250

 • Ödeme %25 Peşin – 60 Ay Vade

6292 sayılı kanun hükümleri uyarınca Toplu Konut konut İdaresi Başkanlığının Proje alanında kalmaktadır.

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/149821/251/2/1613552404397

Kocaeli

Gebze

 • Mah: Pelitli

 • Ada: 335

 • Parsel: 12

3.137,81

726,88

 • Ticaret Alanı

 • E = 0,80

 • Hmaks: 4 Kat

 • Toplam: 944.944

 • m2: 1.300

 • Ödeme %25 Peşin – 60 Ay Vade

6292 sayılı kanun hükümleri uyarınca Toplu Konut konut İdaresi Başkanlığının Proje alanında kalmaktadır.

Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazine’ye iade edilir.

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli mahallesinde yer alan 335 ada 12 parsel no’lu taşınmaz üzerinde, basit kümes, demir profil ile birbirine geçmeli üstü ve yanları tamamen açık sundurma alanı ve küçük prefabrik yapı mevcut olup; bu hususlar ile ilgili İdarenin bir sorumluluğunun olmadığı alıcı tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

https://keos.gebze.bel.tr/imardurumu/imar.aspx?parselid=115518

Kocaeli

Gölcük

 • Mah: İhsaniye

 • Ada: 1042

 • Parsel: 3

4.860,28

4.860,28

 • Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

 • E = 0,75

 • Hmaks: 9,50 m (1 Kat)

 • Toplam: 8.748.504

 • m2: 1.800

 • Ödeme %25 Peşin – 60 Ay Vade

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/23714/1042/3/1613555020903

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Satışa sunulan parsellerle ilgilenenlerin TOKİ internet sitesindeki ilan ve TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. internet sitesindeki ilan ile Satış Şartnamesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 • Toplantıda verilen en yüksek teklifler, teklif sahiplerinin %4’lük teminatları ve %2 + KDV tutarındaki EMLAK YÖNETİM hizmet bedelini yatırmış olmaları halinde İDARE’nin onayına sunulmak üzere en geç 3 iş günü içerisinde İDARE’ye EMLAK YÖNETİM tarafından teslim edilecektir. İhale, İDARE’nin onayı ile kesinleşecektir. İDARE, arsa satışlarında 2886 sayılı yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

 • Teklif veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve %4’lük teminat; satışın kesinleşmesinden sonra satış bedelinin peşinatından düşülecektir. Peşin ve vadeli satış nedeniyle %4’lük teminatı yatırmak zorunda kalan ve ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerinin İDARE hesabına yatırmış oldukları %4’lük teminatları ihale sonuçlandıktan (sözleşme imzalandıktan) sonra en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.

 • Toplantıda herhangi bir teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 3 iş günü sonunda iade alabileceklerdir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: