İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


E-İhracat Projesi Eğitim ve Danışmanlık Programı

Mart 17, 2021
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı ile desteklenen “KOBİ’ler E-İhracat ile Büyüyor” projesi kapsamında Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve WORLDEF Uluslararası E-İhracat Platformu işbirliğiyle E-İhracat alanında ücretsiz eğitimler düzenlenecek olup tüm eğitimlere eksiksiz katılanlar arasından 10 işletmeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Programa katılım için Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) üyesi olma şartı aranmamaktadır. Program hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak KOTO Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

“KOBİ’ler E-İhracat ile Büyüyor” projesi hakkında: Proje kapsamında temel dış ticaret altyapısının geliştirilmesi, hedef pazar araştırmasının yapılması, e-ihracat ve dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik ücretsiz danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler, işletmelerin dış ticaret gerçekleştirmeyi planladıkları pazarlar ile ilgili doğru karar verebilmeleri, yapılacak araştırmaların iş etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesinde kullanabilmeleri için işletme yöneticileri ve çalışanlarında farkındalık, bilgi ve yetkinlik kazandırabilecektir. Açılış toplantısına katılacak işletmelere anket yapılarak içlerinden uygun görülen 10 işletmeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

Son başvuru tarihi: 19 Mart 2021, Cuma (mesai bitimi)

Duyuru: http://koto.org.tr/e–ihracat-danismanlik-hizmeti-ad-604b0d3f8f00a

Online başvuru formu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jYn-m_Ub5kSysHcw_-KEaN0L2JY9xuJBpn6msgq933BUQTRFQllNVVUwMk9DV1ExUVk1M1hLVUZDSi4u

Kimler başvurabilir?

Kocaeli’de faaliyet gösteren ve E-İhracat ile ilgilenen KOBİ niteliği haiz tüm işletmeler

Eğitimlerin tarihleri ve başlıkları

1 Nisan 2021, Perşembe

E-İhracat Temel Kavramlar Eğitimi

8 Nisan 2021, Perşembe

Pazaryerleri ve Rakip Analizi Çalışmaları

13 Nisan 2021, Salı

E-İhracat Personel Ekibinin Oluşturulması

20 Nisan 2021, Salı

E-İhracat Devlet Destekleri, Marka Tescil ve Kritikleri

27 Nisan 2021, Salı

Stratejik İçerik Yönetimi ve Ürün Fotoğrafçılığı ve Dijital Pazarlama

4 Mayıs 2021, Salı

E-İhracatta Lojistik Yöntemleri, Gümrükleme ve İade Süreçleri

11 Mayıs 2021, Salı

Değerlendirme Raporu ve Kapanış Toplantısı

Seminerin düzenleneceği ortam

Zoom (Katılım linki, kayıt yaptıran kişilerle paylaşılacaktır.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için