İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


DÜNYA KARBON ELYAF PAZARI HAKKINDA

Mart 4, 2021
Gorsel-Template-35-1200x675.jpg

Karbon elyaf pazarı 2010’dan bu yana hızlı bir büyümeyle 40.000 ton seviyelerinden 2019’da 100.000 tonun üzerine ulaşmıştır. Bu dönemde düzgün ve kesintisiz bir büyüme eğrisiyle yıllık %10 ila 12 aralığında rakamlar görülmüştür. Ancak geçen yıl COVID-19 pandemisinin etkisiyle karbon elyaf dünyası neredeyse bir günde büyük bir dönüşüm yaşamıştır.

2020’de dünya genelinde karbon elyaf talebi, 2019’a kıyasla yalnızca %1 artışla yaklaşık 105.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 2021’de de yalnızca %1’lik bir büyüme beklenmektedir. (Bkz. Şekil 1.) Talep eğrisindeki bu düzleşmeyi anlamak için COVID-19’un karbon elyaf dünyasını nasıl değiştirdiğine daha yakından bakmamız gerek.

Karbon elyaf pazarında büyümenin itici gücünü havacılık ve uzay, rüzgar enerjisi, spor ürünleri, denizcilik, otomotiv, basınçlı kaplar gibi bir dizi alandaki gelişmeler oluşturmaktaydı. 2020’ye kadar pazarın tüm bu segmentlerindeki ve sektörün genelindeki büyüme oranı nispeten sabit bir seyir izliyordu.

Şekil 1: Ton Cinsinden Karbon Elyaf Talebi

Image

2020’nin başında ülkeler sınırlarını kapattığında uluslararası uçuşlar da kesilince, uçak üreticilerinin üretimlerini yavaşlattığı bir ortamda karbon elyaf sektörü bir gecede itici gücünü kaybetmiş oldu. Havacılık ve uzay uygulamalarında karbon elyaf kullanımı sektörün genel hacminin %20’sinden fazlasını oluştururken değer açısından bu oran %40 düzeyindeydi. Ticari havacılık alanındaki yavaşlama karbon elyaf sektörüne ciddi bir darbe vurmuştur ve bu darbenin etkilerinin geçmesi ve COVID öncesi noktaya geri dönüş yıllar alacaktır.

Her ne kadar havacılık ve uzay sektöründen gelen haberler pek iyi değilse de, 2020’nin tümüyle bir felaket olduğu da söylenemez. Evden dışarı çıkmamayı, evden çalışmayı ve tatillerimizi de eve yakın yapmayı öğrendiğimiz bir dönemde bazı pazarların güçlü bir gelişme sağladığını belirtmek gerek. Spor malzemelerine olan talep 2020’de %30’dan %40’a çıkarken rüzgar enerjisi santrali inşaatları da planlandığı gibi devam etmiş ve bir önceki yıla göre %20’lik artış sergilemiştir.

2020’de son kullanım bazında karbon elyaf pazarına bakıldığında şu rakamlar ortaya çıkmaktadır:

•    Rüzgar enerjisi — %23

•    Havacılık ve uzay – %20

•    Spor malzemeleri (denizcilik dâhil) — %12

•    Otomotiv – %10

•    Basınçlı kaplar – %10

•    Enjeksiyon kalıplamalı plastiklerde ve diğer kısa elyaf uygulamalarında kullanım — %8

•    İnşaat ve altyapı – %8

•    Pazarın diğer segmentleri – %9

COVID öncesi dönemde olduğu gibi, yeni uygulama ve programlar hayata geçirildikçe karbon elyafın tüm pazar segmentlerinin büyük bir büyüme potansiyeli vardır. COVID-19’dan önce de karbon elyafı cazip kılan uzun vadeli megatrendlerde bir değişim söz konusu değildir. Karbon elyafın sunduğu avantajlar, yani sertlik, ağırlığına kıyasla yüksek sağlamlık performansı, korozyona dayanıklılık, elektrik iletkenliği ve daha niceleri bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Büyümenin gerçekleşmesi için karbon elyaf ve karbon elyaf takviyeli plastik (CFRP) parçaların teknik ve ekonomik avantajlarının ortaya konulması gerekmektedir.

Geldiğimiz noktada karbon elyafa olan talebi belirli sektör ve uygulamaların tetiklediğini, ve bunların da COVID’den çeşitli şekillerde etkilendiği görülmektedir. Havacılık ve uzay gibi daralma görülen sektörler karbon elyaf sektörünün 2020’de nispeten durağan bir seyir izlemesine ve 2021’de de fazla bir büyüme beklenmemesine neden olmuştur.

Ancak uzun vadede tablonun daha olumlu olduğunu da söylemek gerek. Bir iki yıl içerisinde karbon elyaf sektöründe bir kez daha bir önceki yıla kıyasla yüksek büyüme oranlarına dönüşü beklemek çok da abartılı olmaz.

Sektörün karbon elyaf üretebilme kapasitesine bakıldığında ise, önde gelen üreticilerin kapasitesinin 160.000 ton ile orta vadede talebi karşılamak için yeterli olduğu görülmektedir. Üstelik bir çok üreticinin de gelecekte artacak talebi karşılamak için yeni fabrikalar kurarak kapasitelerini artırmayı planladığı bilinmektedir.

Son olarak karbon elyaf sektörünün halen gelişiminin ilk aşamalarını yaşayan bir sektör olduğunu unutmamak gerek. Elle üretilen uçakların günde bir ila iki üretim hacminin olduğu herkesçe malumdur. Otomasyon kullanılmayan diğer uygulamaların da hacmi benzer seviyelerdedir. Öte yandan otomobiller seri üretime konudur ve her dakika bir otomobilin üretim hattından çıktığını görmek sürpriz değildir. Bugün karbon elyaf halen çoğunlukla düşük hacimli uygulamalarda kullanılmaktadır. Halen “seri üretim” uygulamalarında kendisini net bir biçimde ispat etmiş değildir. Elbette bunun da zamanı gelecektir. Ama ne zaman olacağını bilemiyoruz.

Özetle, COVID karbon elyaf sektörüne bir darbe vurmuşsa da, bunun etkileri geçici olacaktır. Bu olağanüstü yılda yaşananlara karşın gelecek karbon elyaf açısından ümit vericidir ve gelecek bir iki yılın getireceği gelişmeler heyecanla beklenmektedir.

Not:  Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve CarbConsult GmbH Mesul Müdürü, Mr. Daniel Pichler tarafından hazırlanmıştır.