İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Dönüşüm ve Performans Artırımı Online Eğitimi

Nisan 1, 2021
Sunu1-6-1200x675.jpg

İstanbul Sanayi Odası Akademisi (İSO Akademi) tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen “Dönüşüm ve Performans Artırımı Online Eğitimi (02 Nisan 2021)” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimimizde şirket portföy değerlendirmesi, tam performans potansiyelinin tespiti, tam performansa ulaşmak için dönüşüm yapısının kurulması hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim İçerik

1. Şirket portföyü değerlendirilmesi: Şirket bünyesinde finansal performans ve stratejik önemlerin değerlendirilmesi, yeni alanlar ile ilgili kararların alınmasında izlenecek yöntemler
2. Tam performans potansiyelinin tespiti: Tam performans potansiyellerinin tespiti ve bu potansiyele ulaşmak için gereken adımların belirlenmesi için kullanılması gereken yöntemler
3. Tam performansa ulaşmak için dönüşüm yapısının kurulması: Tam performansa ulaşmak için tespit edilen adımların atılması ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek için kurulması gereken yapılar ve süreçler

 

Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Eğitmenimizle tanışın

Ahmet Orhon, 1987 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesini dereceyle bitirmesinin ardından, 2009 yılında kariyerine Yönetim ve Strateji Danışmanlığı şirketi olan McKinsey &Company’de başladı. McKinsey’de ağırlıklı olarak Türkiye, Çin ve Avusturalya’da geçirdiği üç yılın ardından, 2012 yılında Harvard Business School (HBS)- İşletme Yüksek Lisansı (MBA)’na kabul alan Orhon, 2014 yılında bu programı yüksek başarıyla tamamladı. Burada geçirdiği dönemde, HBS Topluluk Önünde Hitabet ve Müzakere Topluluğu (HBS Public Speaking and Negotiation Club) Başkanlığı ve HBS Uluslararası Öğrenciler Temsilciliği (HBS International Student Representative) yaptı. Harvard’daki iki yılının ardından McKinsey’e geri dönen Orhon, Dubai ofisine transfer oldu. Burada geçirdiği altı sene boyunca, çalışmalarının odağına özel sektör ve aile şirketlerini alan Orhon, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde, Perakende ve Tüketim ile Mobilite ve Otomotiv alanlarında McKinsey’nin çalışmalarına liderlik etti. Bu dönemde hem McKinsey içinde hem de müşterilerine yönelik, liderlik, iletişim ve projeyönetimi alanlarında eğitimler veren Orhon, aynı zamanda aile şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve üst düzey yönetici oryantasyonları ve eğitimleri konularına odaklandı. 2020 yılının başında Yardımcı Ortak (Associate Partner)’ken McKinsey’den ayrılan Orhon, yurtdışında geçirdiği 10 senenin ardından Türkiye’ye döndü. Şu anda kendi iş fikirleri üzerinde çalışan Orhon, aynı zamanda büyük şirketlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Kendisi ayrıca Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi olup, yine aynı fakültede Strateji ve Liderlik dersi vermektedir. 110 ülke gezmiş ve biri TedX olmak üzere 30’un üstünde konuşma vermiş olan Orhon, ayrıca 2021yılında vizyona girecek bir bağımsız sinema filminin yapımcılığını da üstlenmiş bulunmaktadır.
Kayıt Ol!