İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


ABD CAM ELYAFI PAZARI HAKKINDA

Mart 2, 2021
Gorsel-Template-35-1200x675.jpg

2020 kompozit sektöründeki firmalar açısından kriz yönetimiyle geçen bir yıl oldu. Bunun da nedeni nakit akışı ve talepte kriz yaratan, tedarik zincirinde kesintilere yol açan ve çalışan güvenliğini ön plana çıkaran COVID-19 idi. Geride kalan yıl zorlu bir yıl olsa da, 2021 için öngörüler daha iyimser duruyor.

ABD’de kompozit sektörü 2020’ye aslında iyi bir başlangıç yapmıştı ve 2019’dakine benzer bir büyüme trendinin sinyallerini veriyordu. Ancak Mart sonuna geldiğimizde yeni siparişlerin ertelendiğini ve bazen de iptal edildiklerini görmeye başladık. Yılın ikinci çeyreğinde, özellikle de Nisan ve Mayıs aylarında pandeminin etkisi zirveye ulaşmıştı ve bu da Büyük Buhran yıllarından beri yaşanan en büyük ve en derin ekonomik daralmayı doğurmuştu. Yaz aylarında 20 milyondan fazla kişi işinden olurken bir çok sektörde fabrikaların kapısına kilit vuruldu. Nakliye, inşaat ve denizcilik sektörleri en ciddi darbeyi alanlardı. Bu da ABD’de 2020’nin ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe kıyasla cam elyafına olan talepte %20’lik bir azalma demekti. COVID-19’un etkisi, 2020’nin ilk yarısında yavaş giden satışlar ve düşen kar marjlarında yansımasını bulmuş ve kompozit sektöründeki bir çok firmanın mali tablolarında kendisini göstermişti.

Ancak 2020’nin ikinci yarısı da ekonomide ve kompozit sektöründe görülen en hızlı toparlanmalardan birini beraberinde getirecekti. 2020’nin Temmuz ayından bu yana ABD’de kompozit sektörü, otomotiv, denizcilik ve inşaat başta olmak üzere son kullanıma yönelik sektörlerde ekonomiyi canlandırmaya yönelik programlar ve fabrikaların yeniden çalışmaya başlaması ile artan talebe yanıt vermeye çalışıyor. Bunun sonucunda da ABD’de cam elyafı pazarı 2020’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yaklaşık %23 büyüdü. 2020’nin dördüncü çeyreğinde de ABD’de cam elyafı pazarı hız kesmeden büyüdü ve Kasım ayında 2019’un Kasımına kıyasla %5 büyüme kaydedilmiş oldu.

2020’nin sonuna gelindiğinde ise cam elyafı pazarı yine de pandeminin etkisinden tam olarak kurtulamamıştı ve talebin 2019’daki 2,59 milyar libre rakamına kıyasla %6’lık düşüşle 2,44 milyar libreye düşmesi bekleniyordu. Koronavirüsün değer zincirleri üzerindeki etkisi öngörülemeyen bir seyir izliyordu ve otomotiv, boru ve depo, havacılık ve uzay ve denizcilik uygulamalarında ciddi düşüşler görülürken rüzgar enerjisi, elektrik-elektronik ve inşaat sektörlerinde artış yaşanıyordu.

Rüzgar enerjisi sektörü 2020’de özellikle göze çarpan bir noktaydı ve Mart ve Nisan’da tedarik zincirindeki sıkıntılardan, gümrüklerdeki problemler ve ülkelerin uygulamaya koyduğu kısıtlamalardan dolayı geçici bir yavaşlama yaşansa da çift haneli büyüme rakamları yakalanmıştı. Toplamda, yıl sonunda bitmesi öngörülen üretime yönelik vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmak isteyen rüzgar enerjisi santrali geliştiricilerin etkisiyle pazarın büyüdüğü görülmekte.

Cam elyafı sanayindeki arz-talep dinamikleri açısından kapasite kullanım oranı 2019’daki %91 düzeyinden 2020’de %83’e gerilemiştir. Global cam elyafı üretim kapasitesi 2020’de 12,8 milyar libre olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Şekil 1.) Lucintel 2021’de cam elyafı kapasite kullanım oranının 2019’daki düzeye tekrar geleceğini öngörmektedir.

COVID-19 bu alanda faaliyet gösteren firmaların yöneticilerini kompozit sektörünün geleceği hakkındaki öngörülerini gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Şekil 1: Global Cam Elyafı Talebi ve Üretim Kapasitesi

Image

Bazı segmentlerde yavaş toparlanmanın yanında mevcut kapasite fazlası da dikkat çekmektedir. Örneğin havacılık ve uzay sanayinde ancak yavaş bir toparlanma beklenmektedir. Boeing CEO’su Dave Calhoun havayoluyla seyahatin COVID öncesi noktaya geri dönmesinin iki ila üç yıl alacağını öngörmektedir.

Bir yandan da tüketiciler arasında sürdürülebilirlik kaygılarının arttığı, ve bu durumun da sektördeki firmaları daha çevreci malzemeler hakkında düşünmeye, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm teknolojilerini malzeme ve kompozit parça üretiminde kullanmaya yönelttiği görülmektedir. Bunların yanında çoğu sektörde dijital teknolojilerin artan kullanımı da çalışmaları ve işgücünü bir dönüşüme sürüklemektedir.

Aralık ayında onaylanan yeni ekonomiye destek paketi ve koronavirüs aşısının da uygulanmaya başlaması sonrasında Lucintel 2021’in birinci ve ikinci çeyreğinin ABD’de cam elyafı sektöründe güçlü bir toparlanma beklemektedir. Otomotiv, konut, boru ve depo, elektrik-elektronik, tüketici ürünleri ve denizcilik sektörlerinde COVID krizi sonrasında gözlemlenen olumlu trendlerin rüzgarıyla cam elyafı pazarı 2021’de %8 ila 10 oranında büyüyerek 2019’daki talep düzeyine ulaşacak ya da bu düzeyi de geçecektir.

Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Winter 2021 sayısından Türkçe’ye çevrilmiş ve Lucintel CEO’su Dr. Sanjay Mazumdar tarafından hazırlanmıştır.