İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2 Günlük Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Mart 21, 2021
Görsel-Template-21-1200x675.jpg

T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ev sahipliğinde ve aşağıda yer alan program çerçevesinde 23-24 Mart 2021 tarihlerinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir. Seminerlerde Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmeler yapılacak olup katılımcılara sorularına yanıt alma imkânı sağlanacaktır Online olarak gerçekleştirilecek olan seminere bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek olup, söz konusu belge katılımcıların bildirdikleri e-posta adreslerine bilahare gönderilecektir. Katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Duyuru: http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-dis-ticaret-bilgilendirme-seminerleri-15.html

Eğitime katılım bildirim formu: https://zoom.us/webinar/register/WN_IfODoQD0R0ukxBiLjqIdWw

Seminer tarihleri ve saatleri

 • 23 Mart 2021, Salı (13.00 – 15.45)

 • 23 Mart 2021, Çarşamba (13.00 – 15.30)

Seminerin düzenleneceği ortam

Zoom (Seminere katılım linki online eğitim katılım bildirim formu doldurulduğunda oluşmaktadır.)

Program

23 Mart 2021, Salı

(1. Gün)

İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları (13.00 – 14.30)

 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri

  • Mehmet YAKICI, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

  • Pınar ÖZPAK KARATAŞ, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nde İhracatı Geliştirme Uzmanı

 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

  • Ali ERDAL, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (14.30 – 15.00)

 • Burcu Banu BAŞAL, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (15.00 – 15.45)

 • Kenan ÇELİK, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

24 Mart 2021, Çarşamba

(2. Gün)

Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (13.00 – 13.45)

 • Nurullah Asım AKBULUT, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

Ticarette Teknik Engeller (13.45 – 14.15)

 • Taha Alperen SALAR, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (14.15 – 14.45)

 • Begüm ALP APAYDIN, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nde Ticaret Uzmanı

E- Ticaret / E-İhracat Uygulamaları (14.45 – 15.30)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için

Tel: (212) 454 05 00