İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Yüksek Teknolojili Girişimlere Destek

Kasım 28, 2018
Görsel-Template-23-1200x675.jpg
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), en az çalışan prototip aşamasındaki yüksek teknoloji içerikli erken aşama girişimlere yönelik olarak bir Girişim Hızlandırma Programı düzenleyecektir. 6 aylık Girişim Hızlandırma programına kabul alacak girişimler aşağıda listesi yer alan odak teknoloji alanındaki başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir. Hızlandırma programımıza seçilen girişimler; 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı, ofis alanı, ihtiyaçları özelindeki eğitimler ve teknik uzmanlar ile destekleneceklerdir. Gelen başvurular arasından seçilen girişimlerin ürünlerini pazara çıkarma süreçlerini ve pazara girişlerini hızlandırmayı hedeflenmektedir.

Odak Teknoloji Alanları

·         Otonom Teknolojiler

·         Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

·         Nesnelerin İnterneti

·         Akıllı Ağlar

·         Eğitim Teknolojileri

Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018, Cuma

İnternet sitesi: http://www.t3gm.org/

Online başvuru formu: http://kys.t3vakfi.org/frontend/entrepreneurship/step1/15

Kimler başvurabilir?

Aşağıda listelenen odak sektörlerde en az çalışan prototip aşamasındaki erken aşama teknoloji girişimleri

Odak Teknoloji Alanları hakkında

Odak Teknoloji Alanı Açıklama
Otonom Teknolojiler
Günümüzdeki işlerin pek çoğu yakın zamanda robotlar tarafından, otonom bir şekilde yapılabilir hale gelecek. İnsansız araçlardan kontrol ve haberleşme alt bileşenlerine kadar otonom teknolojiler alanında çok geniş yelpazede iş fırsatlarına odaklanılmaktadır.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
İnternetin kullanımı ile birlikte geçirdiğimiz dönüşümden daha da ötesinin yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşeceği düşünülmektedir. Geleceği şekillendireceğini düşündüğümüz pek çok teknoloji yapay zeka alt yapısı üzerinde kuruluyor. Derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme gibi konularda çalışan girişimlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Nesnelerin İnterneti
Nesneler, teknolojinin gelişmesiyle birlikle hem yetenekleri hem de ulaşılabilirliği artan algılayıcılar ve elektronik devlerle donatıldığında düşünme, hissetme, bilgi üretme ve yayınlama gibi özelliklere sahip oluyorlar. Nesnelerin interneti olarak tanımlanan bu kavram sayesinde insanlar daha sağlıklı ve verimli yaşayabiliyor, şehirlerimiz daha akıllı yönetilebiliyor ve üretim daha akıllı hale geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirecek girişimlerin doğmasını, büyümesini ve gelişmesini amaçlıyoruz.
Akıllı Ağlar
Mobil telekom operatörlerinin yakın dönem yatırımlarının büyük bölümünü oluşturan yeni ağ teknolojileri sadece hız değil kapsama ve kalite alanında da sıçrama sağlıyor. Gelecek teknolojilerinin zorunlu kılacağı yeni nesil ağ teknolojileri büyük fırsatlar barındırmaktadır. 5G, düşük enerjili ağlar gibi alanlarda teknoloji geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir.
Eğitim Teknolojileri
Bilgiye erişimin çok kolaylaştığı günümüzde öğrenme metotları da değişmeye başlıyor. Eğitimde teknolojinin kullanım alanları da çok çeşitlenmektedir. Teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini gördüğümüzde, teknoloji üreten bireylerin yetişmesinin ne kadar önemli olduğu da açık bir şekilde görünmektedir. Dolayısıyla teknoloji eğitimi ve eğitim teknolojilerine yönelik girişimlerin bu dönüşümde büyük rol oynayacakları düşünülmektedir.

Girişim Hızlandırma Programına katılımın sağlayacağı imkanlar

Sağlanacak İmkanlar Açıklama
Ofis Alanı Üsküdar Bilim Merkezi’nde bulanan 1.850 m2’lik Girişim Merkezinde, girişimlere hem açık hem kapalı ofis imkanı sağlanmaktadır.
Ustalar Her biri kendi alanında uzman gönüllü iş adamı, girişimci ve profesyonellerden oluşan “Ustalar” ile girişimciler eşleştirilerek düzenli bir usta-çırak ilişkisi oluşturuluyor, girişimcilere rehberlik etmeleri sağlanıyor.
Teknik Danışmanlık Girişimciler, Girişim Merkezinde gerçekleştirecekleri ofis saatlerinde finans, hukuk, teknoloji alanında konularının uzmanları ile bir araya geleceklerdir.
Atölye Seçilen girişimlere merkezimizde bulunan prototipleme atölyesinde ürünlerini geliştirme imkanı sağlanmaktadır.
Odak Teknoloji Kümeleri Odak teknoloji alanlarında yer alan orta ve büyük ölçekli firmaların katılımıyla oluşturulacak teknoloji kümeleri sayesinde girişimlere sektör görüşü, pilot uygulama yapma imkanı, olası satış ve yatırım görüşmeleri planlama gibi destekler sağlancaktır.
Eğitim Seçilen girişimlere ihtiyaçlarına özel eğitim, seminer ve buluşmalar düzenlenmektedir
Yatırım Seçilen girişimlere 100 bin TL’ye kadar yatırım sağlanmaktadır.

Başvuru, değerlendirme ve program uygulama süreci:

  • Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018
  • Ön Değerlendirme: Tüm başvurular ilgili teknoloji alanında uzman kişiler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve yatırımcıları içeren bir kurul tarafından değerlendirilerek kısa liste girişimleri belirlenecektir.
  • Sunum: Kısa listeye giren girişimler, iş fikirlerini sunmak için davet edilecektir.
  • Program Dönemi: Sunumlar sonrasında programa seçilecek altı aylık hızlandırma programı girişimleri için maraton başlayacak.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (212) 501 94 34

e-posta: iletisim@turkiyeteknolojitakimi.org