İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Yeni Orta Vadeli Program Hakkında

Eylül 23, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Meclis başkanımız Sayın Timur ERK’in talebi doğrultusunda aşağıda yazıyı bilgilerinize sunarım.

YENİ ORTA VADELİ PROGRAM                                                                                                20.09.2018

Ülkemizde daha önce de çok sayıda Orta Vadeli Program açıklanmış, ancak bu Programlarda öngörülen hedefler çoğu kez revize edilmiş, buna rağmen çok azı gerçekleşmiştir. Dış ve iç ekonomik koşullar çok farklı olduğu için de sapmalar fazla tepkiye yol açmamıştır. Ancak bu kez Orta Vadeli Program’dan çok şey beklenmektedir. Çünkü ekonomik durum çok farklıdır.

Merkez Bankası, faiz hadlerini  6,25 puan arttırarak kurları ve enflasyon artışını dizginlemede ve finansal istikrarı sağlamada önemli  bir adım atmıştır. TL küçük bir ölçekte de olsa değer kazanmış, Borsa yükselmiştir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı yönünde de olumlu bir algı yaratılmıştır.

Ama faiz artışının tek başına bir çözüm olmadığı bilinmektedir. Ekonominin asıl sorunlarının çözümü için yapısal önlemler gerekmekteydi. Ülkenin, 50 milyar dolar civarında gerçekleşmesi beklenen cari açığın finansmanı dışında bir yıl içinde ödeme vadesi gelen yaklaşık 180 milyar dolar borcu vardır. Bunun 81,3 milyar doları özel sektör finans kuruluşlarına, 64,8 milyar doları banka dışı şirketlere ve 32,9 milyar doları kamuya aittir. Bu borçların finansal itibarımız açısından ödenmesi gerekmektedir.

Ancak kırılgan bir ekonomiye sahip ülkemizin bu borçları  yeniden yapılandırması zordu ve çeşitli nedenlerle IMF’e başvurmayacağımız açıklanmıştı. Dış kaynak girişleri de geçen yıla nazaran azalmıştı.

Döviz borçlusu şirketlerin borçları hızlı değer kazanan dövizler dolayısıyla zaten artmıştı, ödeme güçlüğü içine girmişlerdi. Bankaların ise sorunlu kredileri yükselmişti ve ek sermayeye ihtiyaç duyuyorlardı. Dış kaynak imkanları daralmış, bol ve ucuz para dönemi sona ermişti. Bankaların artık eskisi gibi bol kredi  verme imkanı yoktu. Tam aksine artık ya yüksek faizle kredi veriyorlar veya hiç kredi vermiyorlardı. Şirketler bu yüzden günlük işlerini bile çevirecek kaynak bulamıyorlardı. Bir yandan da fiyatların sürekli artış göstermesi nedeniyle iç talep te gerileme başlamıştı.

İçeride bütçe açıkları da giderek artıyordu. Ekonomik büyüme hızının küçülme eğilimi ile vergi gelirlerinin azalması söz konusuydu ve zaten artan fiyatlarla sıkıntı içine giren vatandaşlara  yeni yükümlülükler getirilmesi zordu. İşten çıkarılma endişesi başlamıştı.

Kabul edelim ki, yukarıda  geçmiş zaman vurgusuyla saydığımız hususlar bugün de geçerliliğini korumaktadır. Bütün çevreler, bankalara ek sermayenin ne şekilde verileceğini, sorunlu kredilerin nasıl çözüleceğini, hangi alanlarda ciddi tasarruflara gidileceğini, artan kredi faizleri ile nasıl yatırım yapılacağını, doğrudan yabancı sermaye girişlerinin artması için neler yapılacağını, güven ve istikrarın nasıl sağlanacağını bu defaki OVP’den bekliyordu.

Ve yeni Orta Vadeli program açıklandı.

Program çok kapsamlıdır ve hemen hemen ekonominin bütün sektörlerini kapsamaktadır. Kısaca özetlersek, büyüme bu yıl,  3,8 gelecek yıl,  2,3 ve sonraki yıl  3,5 olacak, enflasyon bu yıl 20,8 daha sonra sırasıyla 15,9 ve 9,8 olarak gerçekleşecektir. Bankaların reel sektörü daha güçlü şekilde finanse edebilmesi için mali bünyeleri değerlendirilecek ve gerekirse yapıları güçlendirilecektir. Yatırım kararlarında cari açığı azaltıcı, teknoloji  içerenlere öncelik verilecektir. İhracatta yeni ürün ve yeni pazar arayışlarına gidilecektir. Dolaylı vergilerin oranları azaltılacaktır. 2019 yılında ihaleleri yapılmamış veya ihaleleri yapılmış tüm projeler askıya alınacaktır. Programda öngörülen hedeflerin sayısını arttırmak mümkündür. Zaten Program daha uzun süre detayları ile tartışılacağa benzemektedir.

Büyüme oranlarının makul düzeyde tutulması doğrudur. Aksi dış kaynak ihtiyacını arttıracaktır. Yapımına başlanmamış projelerin askıya alınması da doğrudur. Aynı şey yatırım teşviklerinde cari açığı azaltıcı ve teknoloji içerenlere öncelik verilmesi için de söylenebilir. Bu yolla kaynak israfı önlenebilir. Ekonominin tek elden ve hızlı bir şekilde yönetilmesi olumludur. Hedeflerin gerçekleşmesi herkesin arzusudur.