İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Yeni İstihdama Ücret + Prim/Vergi Desteği

Mart 31, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
22/02/2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 8. Maddesi uyarınca 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işyerlerinde sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile 2.020,90 TL’lik Ücret desteği (günlük 67,36 TL) ve ilave olarak Prim ve Vergi Desteği sağlanacaktır. İstihdam edilecek sigortalının İŞKUR üzerinden istihdam edilmesi ve son 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olarak çalışmamış olması gerekmektedir. Teşvikin uygulanması ile ilgili SGK Genelgesi (2019/7) 21/03/2019 tarihinde yayınlanmıştır. Teşvik kapsamında ücret desteğinin yanı sıra  destek fon aktarımı olarak ödenmeyecek işverenin sigorta prim borçlarından mahsup edilmek suretiyle kullandırılacaktır. 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri bu destekten yararlanamayacaktır. Asıl işverenin hak ettiği ücret desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin SGK’ya olan borcuna mahsup edilebilecektir.

Teşvikten yararlanmak için son tarih: 30 Nisan 2019, Salı

Duyuru: https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ilave-istihdam-ucret-destegi/

Mevzuat

Mevzuat ve İlgili Maddeler Link
İlgili teşviki uygulanmasına ilişkin Kanun değişikliği 7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” – Madde 8 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190222-1.htm
İlgili teşvikin uygulanmasına ilişkin Kanun değişikliğinin değişiklik yaptığı Kanun 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” – Geçici Madde 19 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf
4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi kapsamında 01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınanlar için Prim ve Ücret Desteği SGK Genelgesi (2019/7) https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150654
4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi kapsamında işe alınanlar için Prim Desteği SGK Genelgesi (2018/22) https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/142932?AspxAutoDetectCookieSupport=1
4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi kapsamında işe alınanlar için Kanunun Geçici 21. Maddesi kapsamında Gelir Vergisi terkini ve Damga Vergisi muafiyeti Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 304) http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24731&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=(SER%C4%B0%20NO:%20304)
Bilişim Sektöründe NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre ilave destekten yararlanacak işyerleri 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180620M1-1.pdf

Teşvik uygulaması

Desteklenen Gider Alt Kırılımları İmalat ve Bilişim

(ör. SPEK*: 4.000 TL olarak alınmıştır.)

Diğer Sektörler

(SPEK alt limiti olan 2.558,40 TL geçerli)

İlgili Mevzuat Maddesi
Ücret Desteği (67,36 TL x prim günü sayısı) 2.020,80 2.020,80 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Maddesinin 14. Fıkrası (21/02/2019 tarihli değişiklik)
SGK Primi İşçi Payı (%14) 560  (4.000 x %14) 358,18 (2.558,40 x %14) 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 40 (4.000 x %1) 25,58 (2.558,40 x %1) 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası
Gelir Vergisi (AGİ Uygulanmış) 134,32 134,32 4447 sayılı Kanun Geçici 21. Madde
Damga Vergisi (%0,759) 19,42 19,42 4447 sayılı Kanun Geçici 21. Madde
SGK Primi İşveren Hissesi (%20,5) 820 (4.000 x %20,5) 524,47 (2.558,40 x %20,5) 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi (%2) 80 (4.000 x %2) 51,17 (2.558,40 x %2) 4447 sayılı Kanun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası
Toplam Destek Tutarı (aylık) 3.674,54 3.133,94  

* SPEK: Sigorta Primine Esas Kazanç

** 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi uyarınca SGK Primi ile İşsizlik Sigortası İşçi ve İşveren paylarının İlgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutara kadarı desteklenmektedir.

 • Ör. SPEK, 4000 TL alındığında, desteklenecek SGK Primi ve İşsizlik Sigortası tutarı 1.500 TL (4.000 TL x %37,5) tutmakta olup 30 prim günü üzerinden asgari brüt ücretin (85,28 TL x 30 prim günü = 2.558,40 TL) altında kaldığı için 1.500 TL’nin tamamı destek kapsamındadır.

Destekten yararlanma süresi:

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrası uyarınca, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrası kapsamına giren ve 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan;

 • 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,
 • 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,
 • 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.
  • Not: Şifahen alınan bilgiye göre çalışanın ay başında (ör. 01/04/2019) alınması halinde ilk ay için 30 günlük prim günü kadar teşvikten yararlanma imkanı bulunmaktadır; ancak ayın diğer günleri istihdam edilmesi halinde ise istihdamın başladığı gün dahil geri kalan süreye tekabül eden prim günü için teşvikten yararlanma imkanı bulunmaktadır. Diğer iki ay için ise 30’ar prim günlük teşvikten yararlanılabilecektir.

3 aylık sürenin devamında 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrası kapsamında olan ve 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Şubat, Mart ve Nisan ayları için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır. Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılmasını müteakip, bu sigortalıların ilave sigortalı şartı yönünden 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 1. fıkrası kapsamında, 2018 yılında SGK’ya bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları halinde,

 • İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,
 • İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar, prim desteğinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.
  • Örnek 7: 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, bu sigortalının işyerinin 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla, ücret ve prim desteğinden yararlanılan 3 aylık süreye ilave olarak, kalan 15 aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında İlave İstihdam Teşviki hakkında detaylı bilgi için: https://groups.google.com/d/msg/marka_kocaeli_ozelsektor/cDItyns8ydw/_YnylwABCQAJ

Destekten yararlanma koşulları

İşveren Açısından
Özel Sektör İşvereni olmak
2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.
 • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1,4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar ( (0) gün (0) kazançlılar dahil) dikkate alınacaktır.
  • Örnek 1: (A) Ltd. Şti. işyerince, 4/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrasında yer alan ücret ve prim desteği kapsamında olduğu, 2018 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin sırasıyla;
   • 2018/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında …………. Bildirim yok
   • 2018/Mayıs ve Haziran aylarında ……………….(1) nolu belge türü ile (10) sigortalı, (2) nolu belge türü ile (2) sigortalı, (29) nolu belge türü ile (1) sigortalı,
   • 2018/Temmuz, Ağustos, …………………………….(1) nolu belge türü ile (13) sigortalı,
   • Eylül, Ekim aylarında ………………………………..(2) nolu belge türü ile (1) sigortalı, (29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,
   • 2018/Kasım ve Aralık aylarında ………………….(1) nolu belge türü ile (11) sigortalı, (2) nolu belge türü ile (1) sigortalı, (29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,
   • olduğu varsayıldığında; 2018 yılı için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) nolu belge türleri dikkate alınarak en az bildirim yapılan ay Mayıs/Haziran ayı olup, bildirim yapılan sigortalı sayısı toplamının (11) olması nedeniyle, bu sigortalıdan dolayı, bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (12) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, ücret ve prim desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında ise 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 no’lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
 • Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında şartlara haiz birden fazla sigortalının işe alınmış olması halinde, bu sigortalılar için ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
  • Örnek 2: (1) nolu örnekteki işyerinin, 11/4/2019 tarihinde başka bir sigortalıyı işe alması halinde, her iki sigortalıdan dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu işyerinde toplamda (13) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmekte olup, (12) sigortalının çalıştırıldığı aylarda kapsama giren (2) sigortalıdan yalnızca birinden dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.
 • Buna karşın, 2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ya da 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri hakkında ücret ve prim desteği uygulanmayacak olup, bu işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden 2018-22 sayılı Genelgede açıklandığı şekilde yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.
  • Örnek 3: (B) Ltd. Şti. işyerinin 25/2/2019 tarihinde tescil edildiği, 25/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteği kapsamında olduğu varsayıldığında, işyerinin 2019 yılında tescil edilmiş olması nedeniyle ücret ve prim desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakla birlikte, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan 2019/Şubat ayını takip eden üçüncü aya ilişkin (2019/Mayıs) bildirimlerden başlayacak şekilde, 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
 • 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan ayda/dönemde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay/dönem içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde ya da işverenlerce aynı sigortalı hakkında aynı aya ilişkin birden fazla belge türü ile bildirim yapılabildiğinden, bu sigortalılar için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.
 • Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılması sırasında, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aya/döneme ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK/İşveren Sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla belirlenen sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.
İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren 9aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.
 • Bu bağlamda, işverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;
  • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
  • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
  • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  • 15-Toplu işçi çıkarma,
  • 17-İşyerinin kapanması,
  • 19 – Mevsim bitimi,
  • 20- Kampanya bitimi,
  • 22-Diğer nedenler,
  • 25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
  • 34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.
 • Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Bu bağlamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.
  • Örnek 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 6/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 5/12/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.
 • Ancak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren 9 aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması kaydıyla, prim desteği hariç olmak üzere yalnızca ücret desteği geri alınacaktır.
  • Örnek 5: (4) nolu örnekteki sigortalının, iş yerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması halinde, bu sigortalı için 2019/ Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yararlanılan prim desteği tutarları geri alınmayacaktır.
 • Bununla birlikte, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen ve yararlanılan ücret desteği ile birlikte prim desteğinin geri alınması gereken durumlarda, işverenlerce sonradan iş sözleşmelerinin feshinin bu nedenler dışında olduğu gerekçesiyle itiraz edilmesi halinde, bu nitelikteki itirazlar, Kurumumuz denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak incelemeler sonucuna göre değerlendirilmek suretiyle işleme alınacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
Prim desteği ve diğer hususlarda SGK Genelgesi (2018/22) hükümleri geçerlidir.

 

Sigortalı Açısından
1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olmak
Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsiz olmak
İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamak

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/iletisim.html ve SGK İl Müdürlükleri