İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Değişiklik

Eylül 10, 2018
Görsel-Template-4-1200x675.jpg

“Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan Teşviklerin Kapsamını Genişleten ve Getirisini Artıran Değişiklikler” hakkındaki yazı aşağıda yer almaktadır:

Daha önce mülga T.C. Ekonomi Bakanlığına bağlı iken 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 387. Maddesi ile birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce (TUYS) yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi (Yatırımlarda Devlet Yardımları) kapsamında aşağıda belirtilen şekilde yatırımcılara sağlanan teşviklerin kapsamını genişletici ve getirisini artırıcı değişiklikler yapılmıştır.

 

Değişiklikler Değişikliklerin yer aldığı Bakanlar Kurulu Kararı Maddeleri*
Asgari 5 milyon TL tutarındaki Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    Asgari 5 milyon TL tutarındaki Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi.

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 5 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. Maddesi
4. Bölge illerde sağlanan teşviklerden yararlanan Ek-6’da listelenen Orta-Yüksek Teknolojili yatırım konularında asgari 500 milyon TL’lik sabit yatırım öngörülenler, Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Bakanlar Kurulu Kararı EK-6’da yer alan (4. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek) Orta-Yüksek Teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar, Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi. Bu yatırım konularında gerçekleştirilen 500 milyon TL altı yatırımlar 4. Bölge illerde sağlanan teşviklerden yararlanmaya devam edecektir.

·    1., 2., 3. ve 4. Bölge illerde 4. Bölge illerde sağlanan teşviklerden yararlanan Orta-Yüksek Teknolojili yatırım konuları da güncellenmiştir. Güncel yatırım konuları listesi: https://1drv.ms/w/s!AvA4x730lOhb8EsLyn5x45X875dQ

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. ve 12. Maddeleri
Asgari 20 milyon TL tutarındaki Hava Araçlarının Kullanım, Tamir Ve Bakımına Yönelik Eğitim Yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan asgari 20 milyon TL tutarındaki Hava Araçlarının Kullanım, Tamir Ve Bakımına Yönelik Eğitim Yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi.

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 1 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. Maddesi
Asgari 6 milyon tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı Sera yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi.

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 6 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. Maddesi
Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli Süt Yönlü Entegre Hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli Et Yönlü Entegre Hayvancılık yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi.

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 1 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

·    Yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami %50’si oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami %25 olarak uygulanır) hükmü getirilmiştir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2., 3. ve 5. Maddeleri
Sağlık Turizmi kapsamında Yaşlı ve/veya Engelli Bakım Köyleri ve Esenlik Tesisi (Wellness) yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı. ·    Sağlık Turizmi kapsamında Yaşlı ve/veya Engelli Bakım Köyleri ve Esenlik Tesisi (Wellness) yatırımları Öncelikli Yatırım kapsamına alındı ve 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge illerde 5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı getirildi.

·    5. Bölge illere sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli ve Sakarya’da asgari 1 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. Maddesi
Tekstil Ürünleri imalatı yatırımları kapsamında yatırım türüne göre asgari yatırım tutarlarında indirime gidildi. ·    Tekstilin Aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için asgari sabit yatırım tutarı 10 milyon TL, tevsi yatırımı için 5 milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 milyon TL ve Aprelenme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında asgari sabit yatırım tutarı 2 milyon TL olarak güncellendi.

·    Değişiklik öncesinde ilgili hüküm, tüm Tekstilin Aprelenmesi yatırımları için asgari sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL şeklindeydi.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8. ve 9. Maddeleri
1. ve 2. Bölge illerde Giyim Eşyası imalatı alanında tevsi yatırımları Bölgesel Teşvik kapsamına alındı. ·    Kocaeli ve Sakarya’da yapılması öngörülen 2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları, Bölgesel Teşviklerden yararlanabilecek.

·    Değişiklik öncesinde Giyim Eşyası yatırımları Kocaeli ve Sakarya’da teşvik edilmiyordu.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8. ve 9. Maddeleri
Bölgesel Teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan Faiz Desteği üst limitleri artırıldı. ·    Bölgesel Teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarı üst limitleri, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde sırasıyla 1 milyon TL, 1,2 milyon TL, 1,4 milyon TL ve 1,8 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

·    Değişiklik öncesi bu hüküm, “Bölgesel Teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde sırasıyla 500 bin TL, 600 bin TL, 700 bin TL ve 900 binTL’yi geçemez” şeklindeydi.

·    Kocaeli ve Sakarya’da 4. Bölge illerde sağlanan teşviklerden yararlanan Ek-6’da listelenen Orta-Yüksek Teknolojili yatırım konuları kapsamında öngörülen yatırımlara için alınan Teşvik Belgelerinde sağlanan faiz desteği üst limiti, 1,2 milyon TL olmuştur.

·    Kocaeli ve Sakarya’da 5. Bölge illerde sağlanan teşviklerden yararlanan Öncelikli Yatırım konuları kapsamında öngörülen yatırımlara için alınan Teşvik Belgelerinde sağlanan faiz desteği üst limiti, 1,4 milyon TL olmuştur.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. Maddesi
Teşvik Belgeli yatırımlarda Finansal Kiralama ile Makine ve Teçhizat teminlerinde asgari tutar 500 bin TL’ye yükseltildi. ·    Finansal Kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1., 2., 3. ve 4. bölgelerde asgari 500 bin Türk Lirası, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.

·    Böylelikle Kocaeli ve Sakarya’ya öngörülen Teşvik Belgeli yatırımlarda Makine ve Teçhizat temininin Finansal Kiralama ile yapılabilmesi için temin edilecek asgari toplam Makine ve Teçhizat tutarı 500 bin TL’ye yükseltilmiş oldu.

·    Değişiklik öncesinde bu tutar 200 bin TL’ydi.

2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesi
Bölgesel Teşviklerden yararlanabilen Mobilya İmalatı Yatırımlarının kapsamı genişledi. ·    US-97 361 kodu kapsamında “sadece plastikten imal edilenler hariç” Mobilya imalatı yatırımları Bölgesel Teşviklerden yararlanabilecek.

·    Bölgesel teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli’de asgari 4 milyon TL ve Sakarya’da ise asgari 3 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

·    Değişiklik öncesinde “sadece metal ve plastikten imal edilenler” bölgesel teşviklerden yararlanamıyordu.

2018/11816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. ve 2. Maddeleri
Müzik Aleti, Spor Malzemeler, Oyun ve Oyuncak, Kalem, Çocuk Arabaları ve Pusetleri ile aksam ve parçaları yatırımları Bölgesel Teşviklerden yararlanabilecek. ·    US-97 3692 kodlu Müzik Aletleri İmalatı, US-97 3693 kodlu Spor Malzemeleri İmalatı, US-97 3694 kodlu Oyun ve Oyuncak İmalatı, US-97 3699.3.02, 3699.3.03, 3699.3.04, 3699.3.05 kodlu Kalem İmalatı** ile US-97 3699.3.18 kodlu Çocuk Arabaları ve Pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı yatırımları Bölgesel Teşviklerden yararlanabilecek.

·    Bölgesel teşviklerden yararlanabilmek için yatırım süresi zarfında (ortalama 3 yıl) Kocaeli’de asgari 4 milyon TL ve Sakarya’da ise asgari 3 milyon TL sabit yatırım öngörülmesi gerekmektedir.

2018/11816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. ve 2. Maddeleri
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından toplu olarak gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için sağlanan teşviklerin kapsamın genişletildi.
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından toplu olarak gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için Öncelikli Yatırımlara sağlanan 5. Bölge Teşviklerine ilave olarak daha yüksek teşvikler sağlanmaktadır. İlave teşviklerden yararlanmak için şartlar:
  • İlave teşviklerden yararlanacak olan yatırımların bitiş tarihi 31/12/2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu kapsamda düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için 31/12/2022 tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen 6 ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.
  • Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir.
  • Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için 28/04/2018 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az %10’u oranında veya asgari 5 milyon TL tutarında harcama yapılması gerekir.
  • Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler 5. Bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler geri alınır.
  • Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de ilave teşviklerden yararlanabilir.
 • Yukarıdaki koşulları sağlayan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından toplu olarak gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. Bölge illerde sağlanan teşviklere ilave teşvik unsurları:
  • Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %80’inine kadar olan kısmı  için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının %20’sini geçemez.
  • Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı %90ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı %100, olarak uygulanır.
  • Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.
  • Sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.
2018/11651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. ve 2. Maddeleri

* Bakanlar Kurulu Kararları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş kapsamında 09/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve ilgili kanunlarda “Bakanlar Kurulu ” ibaresini “Cumhurbaşkanı” olarak değiştiren 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” öncesinde yayınlanmıştır.

** Kalem İmalatı:

 • 3699.3.02 – Bilyeli kalemler (tükenmez kalemler); keçe uçlu ve benzeri yazı ve işaret kalemleri; doldurularak kullanılan kurşun kalemler
 • 3699.3.03 – Çini mürekkepli çizim kalemleri; dolmakalemler, stilografi kalemleri ve diğer kalemler
 • 3699.3.04 – Yazı takımları, kalem uçları ve benzeri uçlar; bunların aksamı
 • 3699.3.05 – Kurşun kalemler, kurşun boya kalemleri, kurşun kalem içleri, pastel boyalar, kömür kalemler, yazı, çizim veya terzi tebeşirleri