İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Verimlilik Projeleri Ödül Yarışması

Şubat 23, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 2019 yılı Verimlilik Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin tanıtılması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamaktır. Ödül için başvuru yapılacak olan Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez. Bir işletme, yarışmaya aynı dönem içerisinde azami 3 projesi ile başvurabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

Verimlilik Projesi: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış proje

Geçmiş yıllara ait istatistikler:

Yıl İstatistikler
2014
 • Başvuru Sayısı: 150
 • Ödül Alan Sayısı: 26
2015
 • Başvuru Sayısı: 193
 • Ödül Alan Sayısı: 25
2016
 • Başvuru Sayısı: 139
 • Ödül Alan Sayısı: 24
2017
 • Başvuru Sayısı: 157
 • Ödül Alan Sayısı: 22
2018
 • Başvuru Sayısı: 98
 • Ödül Alan Sayısı: 19

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019, Pazartesi

Bakanlığın ilgili sayfası: https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr

Online başvuru için: https://vpo.sanayi.gov.tr/Login.aspx

Kimler başvurabilir?

Verimlilik Proje Ödüllerine Sanayi ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren her ölçekten İşletmeler ile Kamu Kurumları başvurabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkililerinden 2018 yılı başvuru döneminde şifahen alınan bilgiye göre Kamu Kurumları kategorisi “Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odaları ve Birlikleri” kapsamaktadır. Kamu Kurumu kategorisinin kapsamı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Ödül kategorileri

Değerlendirme sonucu aşağıda yer alan her bir kategoride ilk 3’e giren firmalar belirlenecektir.

 • Mikro Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Kamu Kategorisi (Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odalar, Birlikler)

İşletme ölçeklerinin sınıflandırılmasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkında Yönetmelik referans alınmaktadır.

Ödül için Başvurusu yapılabilecek Proje konuları

·         İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

·         İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler

·         Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler

·         İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

·         Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Değerlendirme Kriterleri

Kriter Alt Kriter
Projenin Geliştirilme Nedeni, Tanımı ve Kapsamı Projenin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler
Projenin tanımının ve kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi
Projenin Hedefleri Proje hedeflerinin varlığı
Proje hedefleri belirlenirken dikkate alınan faktörler
Yönetimin Liderliği Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında yönetimin desteği
Çalışma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler Proje faaliyet planının varlığı
Uygun teknik ve yöntemlerin seçilmiş ve uygulanmış olması
Projeyi hayata geçirme planının varlığı
Önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
Elde Edilen Sonuçlar Sonuçların varlığı
Proje hedeflerine ulaşılması
Farklı alanlarda elde edilen kazanımlar
Bağımsız Değerlendiriciler, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundururak başvuru sahiplerine ilave 5 puan verebilirler:

 • İşletmenin daha önce aldığı ödüller
 • İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri
 • Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütülmesi
 • Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları
 • Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış olma

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Her proje için sadece 1 defa başvuru yapılabilir.
 • Bir işletme 1 yıl içinde en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • 2 sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2019
 • Değerlendirme aşamaları:
  • Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 26 Mart 2019
  • Ön Değerlendirme: 26 Mart – 24 Nisan 2019
  • Yerinde İnceleme: 24 Nisan – 31 Mayıs 2019
 • Ödül Töreni, 2019 yılı içerisinde düzenlenecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 201 65 00

e-posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr