İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Türkiye’nin en Hızlı Gelişen 100 Firması

Ocak 10, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle Türkiye’nin en hızlı gelişen 100 firması yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya katılan firmalar, 2015 – 2017 dönemindeki brüt satış gelirlerindeki büyüme hızlarına göre değerlendirilecektir. Önceki yıllarda Türkiye 100 ve/veya Türkiye 25 listesine giren firmalar, bu yılki yarışmaya da başvuru yapabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Geçmiş yıllarda Türkiye 100 listesine giren firmalar: http://turkiye100.tobb.org.tr/?p=2219

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2019, Perşembe

Yarışmanın internet sitesi: http://turkiye100.tobb.org.tr/

Online başvuru sistemi: http://tr100basvuru.tobb.org.tr/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki şartları sağlayan firmalar:

 • Şirket merkezi Türkiye’de olmak (Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu kabul edilmemektedir. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan firmalar da başvurabilir.)
 • 31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulmuş olmak
 • 2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip olmak
 • 2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip olmak
 • 2015 – 2017 döneminde satış gelirlerini en az %10 oranında arttırmış olmak
 • Holdinglerin başvurusu kabul edilmez. Bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
 • Halka açık firmalar başvuramaz. (Ancak, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra halka açıldıysa başvuru yapabilir.)
 • Hisselerinin %51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketler başvuramaz.
 • Kamu ortaklığı olan firmalar başvuru yapamaz.
 • Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
 • Franchize işletmeler ile otomobil galeri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.
 • Tüm koşullar için: http://turkiye100.tobb.org.tr/?page_id=2103

Yarışmada başarılı olacak firmalara sunulacak imkânlar

İmkânlar Açıklama
Görünürlük ve Tanıtım TOBB ve TEPAV tarafından düzenlenen bir yarışmada başarısı tescillenen firmaların mevcut ve potansiyel müşterileri, yatırımcılar, tedarikçiler ve çalışanları nezdinde konumu güçlenecektir. Önceki yıllarda listeye giren şirketler, Türkiye 100 markasını tanıtım materyallerinde sıkça kullanılmaktadır. Yazılı ve görsel basında Türkiye 100 şirketleri hakkında çıkan haberler sayesinde, listedeki şirketlerin başarılarından ilgili tüm kesimler haberdar olmaktadır.
Çalışan Tatmini ve Yatırımcılar için Olumlu Geri Bildirim Türkiye 100 listesine girerek firmalar, çalışanların emeklerinin boşuna gitmediğini hissettirme imkanına kavuşmaktadır. Bir ekip olarak ortaya koydukları çaba sayesinde, çalışanı oldukları şirketi en hızlı büyüyenler listesine taşımak, çalışanlar açısından moral kaynağı olacaktır. Aynı şekilde firmalar başarılarını tescilleterek, yatırımcıların kendilerine duyduğu güveni de artırabileceklerdir.
Türkiye 100 Plaket Törenine katılım Listeye girmeye hak kazanan şirketler, plaketlerini TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alacaklardır. Şirketlere plaketleri üst düzey katılım ile gerçekleştirilecek Türkiye 100 Plaket Töreni’nde takdim edilecektir.

Başvuru süreci

 • Başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır.
 • Online form doldurulduktan sonra sisteme 2015, 2016 ve 2017 yılları brüt satış tutarlarını belgeleyen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin yüklenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Kimler başvurabilir? ve Sıkça Sorulan Sorular kısımlarnın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Önceki yıllarda Türkiye 100 ve/veya Türkiye 25 listesine giren firmalar, bu yılki yarışmaya da başvuru yapabilirler.
 • Halka açık firmalar, uygun başvuru sahibi değildir. (Ancak, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra halka açıldıysa başvuru yapabilir.)
 • Başvuru yapmayı planlayan firmaların 2015-2017 dönemindeki büyüme hızının düşük olduğu veya negatif olduğu yıllar olsa dahi büyüme hızı ortalaması %10’un üzerinde ise başvuru yapabilirler.
 • Türkiye 100 listesinde yer almak için yapacağınız başvuru sırasında vereceğiniz tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca korunacaktır. TOBB ve TEPAV’ın yetkilendirdiği değerlendirme kurulu dışında kimse bu bilgilere erişemeyecektir. Listede yer almaya hak kazanmanız durumunda hazırlanacak tanıtım dokümanlarında şirketinizin gelir aralığı yer alacaktır (500.000 TL – 1.000.000 TL; 1 – 5 milyon TL; 5 – 10  milyon TL gibi). Satış geliri artış hızı ise 2015 – 2017 döneminin ortalaması alınarak belirlenecektir. Yıllar itibariyle ciro ve büyüme hızı bilgileri saklı tutulacaktır. Bavuru yapan firmaların finansal bilgileri hiçbir şart ve koşul altında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Ceyda Altunay Demir

Tel: (312) 292 55 86

e-posta: turkiye100@turkiye100.org