İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


TÜBİTAK TEYDEB Proje Yazma Eğitimi 4 Gün

Ocak 22, 2020
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş, 29 Ocak – 1 Şubat 2020 tarihlerinde Darıca Elite Otel’de 2 günlük “TÜBİTAK TEYDEB Uygulamalı Proje Yazma Atölyesi” adlı bir eğitim düzenleyecektir. Eğitimin amacı, katılımcılara KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvuru süreçleri hakkında proje hazırlama becerilerinin kazandırılması ve katılımcıların fikirlerinin projelendirilmesidir. Etkinliğe katılım ücretli (kişi başı KDV dahil 3.000 TL) olup katılmak isteyen firmaların aşağıda iletişim bilgileri yer alan TÜBİTAK MARTEK yetkilisi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Kontenjan 10 kişi ile sınırlı olup eğitimin gerçekleştirileceği otel her şey dahil konsepttedir.

Katılım bildirimleri için son tarih: 28 Ocak 2020, Salı

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1218141165528264704

Eğitimin tarihi 29 Ocak – 1 Şubat 2020
Eğitimin saati 09.00 – 23.00
Eğitimin yeri Darıca Elite Otel (ulaşım için: http://www.elitehotels.com.tr/Iletisim)
Eğitimde ele alınacak konular A. Kuruluş ve Proje Bilgileri
 • Proje Ön Bilgileri
 • Kuruluş Bilgileri
 • Proje Kısa Tanıtımı
B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Projenin Çağrı konusuyla ilişkisi ve hedefleri
 • Projenin Teknoloji Düzeyi
 • Projenin Somut/Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)
 • Projenin Yenilikçi Yönleri
C. Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı
 • İş Planı
 • Proje Yönetimi ve Organizasyonu
 • Kuruluş Altyapısı
D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Ekonomik Öngörüler
 • Ulusal Kazanımlar
E. Risk ve Finansman Yapısı
F. Proje Bütçesi
 • Personel Giderleri Tahmini Maliyet Formu (mO11)
 • Seyahat Giderleri Tahmini Maliyet Formu (mO12)
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Tahmini Maliyet Formu (m013)
 • Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına yaptırılan işler Tahmini Maliyet Formu (m014)
 • Hizmet alımları Tahmini Maliyet Formu (m015)
 • Malzeme alımları Tahmini Maliyet Formu (m016)
 • Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (TI) (m030)
G. Fizibilite Dosyasının Hazırlanması
Katılım ücreti Kişi başı 3.000 TL (KDV dahil)
Eğitmen Abdulkadir Civaş

Katılım bildirimleri ve sorularınız için:

Azra Afşin

Tel: (262) 676 62 41

e-posta: aafsin@marmarateknokent.com.tr