İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


TÜBİTAK Destekli Girişim Hızlandırma Programı

Ocak 20, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ARI Teknokent ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle yürütülen BİGG İTÜÇEKİRDEK Girişim Hızlandırma Programı kapsamında yeni dönem başvuruları alınmaya başlamıştır. Başvuru yapanlar arasından ileriki bir tarihte açılması planlanan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (Bireysel Genç Girişimci – BİGG) 1. Aşama çağrısına BİGG İTÜÇEKİRDEK programı kapsamında katılacaklar belirlenecektir. BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (Bireysel Genç Girişimci – BİGG) hakkında bilgilendirme broşürü: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bigg-brosur.pdf

Odak Tematik Alanlar:

Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2019, Çarşamba

İnternet sitesi: https://bigg.itucekirdek.com/

Online başvuru formu: https://www.f6s.com/biggcekirdek20191.ar/apply

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan Girişimci Adayları:

Kapsam Açıklama
Eğitim düzeyi
 • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından en çok 10 sene önce mezun olmuş veya bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci olmak veya
 • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından en çok 10 sene önce mezun olan ya da kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
Daha önce bu program kapsamında desteklenmemiş olmak Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak
İşletme sahibi/ortağı olmamak Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmak
Odak tematik alanlarla ilgili başvuru yapmak BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:
 • BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje Yürütücüsü olarak başvuru yapan Girişimci Adayının TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekibindeki diğer üyelerin aynı şartları sağlaması beklenmemektedir.

Odak Tematik Alanların Detayları

Tematik Alan Açıklama
Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.
Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.
Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

Programın İşleyiş Süreci ve Programa Katılımın Sağlayacağı İmkanlar

Aşama Yürütücü Kurum İşleyiş ve Sağlanan İmkanlar
1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş*
 • Bu aşamada Girişimciler, iş fikirlerini Uygulayıcı Kuruluşlara sunar, Uygulayıcı Kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirir, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verir ve iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütülmesini sağlar.
 • İTÜÇekirdek’e katılanlar:
  • İTÜ Çekirdek mentorlarıyla projelerinin ticarileşmesi yolunda beraber çalışabilirler.
  • İTÜ’nün, İTÜ ARI Teknokent’in ve İTÜNOVA TTO’nun ağından yararlanabilirler.
  • İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka programı sonrasında gerçekleşen ve 2018 yılında toplamda 21.000.000 TL ödül ve yatırımın dağıtıldığı Big Bang yarışması sürecine dahil olabilirler.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması durumunda İTÜ ARI Teknokent Kuluçka Merkezlerinde ofis imkanı kazanabilirler.
 • 1. Aşama, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
2. Aşama TÜBİTAK
 • Bu aşama, iş planlarının değerlendirilmesi ile başlar. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimcilerden kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
 • TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak teknogirişim sermayesi desteği sağlanır. Teknogirişim sermayesi desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları yürütülür.
 • 2. Aşama süresince kuruluşa, teknik, ticari ve idari konularda yönlendirilmesi amacıyla rehber desteği sağlanabilir. Rehber kuruluşun talebi üzerine TEYDEB tarafından atanır.
3. Aşama TÜBİTAK
 • 3. Aşama, kuruluşun Proje Önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. 3. Aşama kapsamında Proje Başvurusu, projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.
 • Bu aşamada Girişimcinin bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür ve detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

* İTÜÇekirdek Programının Uygulayıcı Kuruluşu İTÜ’dür. Uygulayıcı Kuruluşlar listesi: https://1drv.ms/w/s!AvA4x730lOhbg4MSe9tn5SWh0XGRPQ

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmak isteyenlerin TÜBİTAK 1512 Uygulama Esasları ile BİGG İTÜÇEKİRDEK Sıkça Sorulan Sorular (SSS) internet sayfasını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

·         BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir. Proje yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekipteki diğer üyelerin bu şartları sağlaması beklenmemektedir.

Daha fazla bilgi ve sorular için:

Tel: (212) 285 03 11

e-posta: cekirdek@ariteknokent.com.tr