İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Tartım Kesintisinin Sürdürülmesi Hakkında

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template-23-1200x675.jpg

Konu:   İhracatçımızdan Farklı İsimlerle Tartım Kesintisini Sürdüren Liman İşletmeleri Hakkında Yapılacaklar    

Değerli İhracatçılarımız,

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ihracat yapan tüm sektörlerdeki firmalarımızı ilgilendiren bir haksız kesintiyle daha karşı karşıya olduğumuzu belirtmiştik. Liman işletmeleri ve acenteler tarafından yapılan haksız tartım ücreti (VGM/DBA) kesintisi ilgili ile bilgilendirme yapmış, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisimizde aldığımız karar çerçevesinde, sonuç alıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı paylaşmıştık. Takip eden süreçte konuyu; Bakanlığımız, Sivil Toplum Örgütlerimiz, Sektörümüz ve Görsel-Yazılı Basında dile getirmiştik.

Nitekim ısrarlı takibimiz neticesinde Sn. Başbakanın yaptığı açıklamanın ardından Şubat ayında Linkteki Genelge yayınlanarak konu hakkındaki taleplerimiz ihracatçılarımızın menfaatine uygun şekilde karşılanmıştı. Ancak;

– Kendi tartısı olan bazı ihracatçılarımızdan hiçbir ücret alınmaması gerekirken, ücret alındığı,

– Tartısı olmayanlardan ise yasal tavan ücret olan konteyner başına 60 TL.’nin üzerinde kesintiler yapıldığına dair şikayetler almaktayız.

Şikayetlerle ilgili Bakanlığımızla temaslarımız neticesinde; Genelgeye uymayan ve konteyner başına herhangi bir ad altında tartım ücreti (DBA, VGM v.b) alan acente ve işletmelerin liman başkanlıklarına şikayet edilmesi istenmiştir.

İhracatçılarımızın; Genelge hükümlerine aykırı hareket eden kıyı tesisi işletmecilerini, aldıkları tartım, bildirim (veya başka adlar altındaki) işlemleri kanıtlayan tüm belgeleri (ihracatçıya kesilen masraf fatura veya makbuzu) ile birlikte, Liman Başkanlıklarına şikayet etmeleri durumunda yetkililerce gerekli işlemler yapılacaktır.

Konu hakkındaki genelge linkte olup, ihracatçılarımızın bu genelge çerçevesi dışında ücret talep eden liman işletmelerini, Ekteki Liman Başkanlıklarına bildirmeleri önem arz etmektedir. Bu şekilde, bu işletmelerle ilgili Bakanlıkça gerekli takibat yapılıp, ihracatçımızdan aldıkları haksız bedellerin önüne geçilecektir.

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı
TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı

Türkiye’deki Liman İşletmeleri Listesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Konuya ilişkin Yayınladığı Genelge

Tartım Ücreti (VGM veya DBA) Kesintisi Bloomberg HT Ana Haber Bilgilendirme Videosu

İhracatçılara Haksız Tartım Ücreti Kesintisi Haber Detayı için lütfen tıklayınız.

10 Soruda İhracatçılar İçin Konteyner Tartımı (SOLAS)