İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Standardizasyon Faaliyetleri Hakkında

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Standardizasyon Faaliyetleri Hakkında Protokol İmza Töreni Daveti / 25 Mayıs 2017- 10:30 – Ankara

Özel sektör tarafından, ulusal, bölgesel veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarının standart hazırlama faaliyetlerine katılımı, hem işletmeler açısından, hem ülkeler açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Standartları hazırlayanlar işletmeler ve ilgili taraflar olmakla birlikte, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi standart hazırlama kuruluşları ise çalışmaları koordine ederek köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle büyük işletmeler ve özellikle gelişmiş ülkeler standardizasyon faaliyetlerine katılıma özel önem vermekte, ülkeler bölgesel ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılım için politikalar belirlemekte ve özel sektör temsilcilerini bu çalışmalara katılımları için teşvik etmektedir. Dolayısıyla, CEN/CENELEC ile ISO/IEC gibi bölgesel ve uluslararası standart kuruluşlarının bünyesinde bulunan idari ve teknik yönetim organlarında aktif olarak yer almak, standardizasyon faaliyetlerine etkin katılım sağlamak, standartlar hakkında sadece izleyen taraf değil, politika çizen ve yön veren taraf olabilmek büyük önem taşımakta, sanayi ve hizmetler sektörlerinin karşısına çıkabilecek öngörülemeyen standart değişikliklerine tedbir almak için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda, hem ülkemizin çıkarlarını korumak, hem de standardizasyon konusunda uluslararası arenadaki konumumuzu güçlendirmek için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk ÖZLÜ’nün katılımı ile TSE Başkanı Sebahittin KORKMAZ ve Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU arasında özel sektörün standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak adına Birliğimiz Konferans Salonu’nda, ekli program kapsamında 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:30’da bir işbirliği protokolü imzalanacaktır. Protokol kapsamında, standartların dünya ticaretindeki önemini tüm ülkemiz sanayicilerine, tüccarlarına anlatmak ve ülkemizde üretim ve ticaretin yapıldığı tüm sektörlerde uluslararası standartlara yön vermek üzere özel sektörün standardizasyon faaliyetlerine katılımlarını sağlamak üzere çalışmalar planlanmaktadır. Programda, imza töreninin yanı sıra standardizasyon faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirmeler ve tecrübe paylaşımları da yer alacaktır.

Törene sizinle birlikte ile varsa Ar-Ge mühendisleriniz veya kalite temsilcilerinizin katılımı konuyu somutlaştırmak adına büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde üretim ve ticaretin yapıldığı tüm sektörlerde standardizasyon faaliyetleri hakkında uluslararası arenada daha fazla rol almamıza öncü olacak bu törene katılımınızı, ilgili kişilerin katılımını sağlamanızı ve katılacak kişilerin iletişim bilgileri ile unvanlarını Birliğimize (kobi@tobb.org.tr ) 23/05/2017 tarihi mesai bitimine iletmenizi diler, ilginiz için teşekkür ederim.

Törene ilişkin Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun davetini ve gündemi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımla / Kind regards,

Gamze ALAÇAM   ———————

Turkish Sector Assembly Division Phone: 0312-218-2778

Fax: 0312-218-2484

E-Mail: gamze.alacam@tobb.org.tr