İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


SEVESO III Direktifi Konulu Sempozyum

Mart 1, 2019
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
Kocaeli Sanayi Odası (KSO), büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin kontrolü ile ilgili olarak sanayi kuruluşlarına yükümlülükler getirecek olan SEVESO III Direktifi odağında mühendislik, tasarım, tehlikelerin belirlenmesi, olay analizleri, değişim yönetimi, ekipman bakımı, gözetimi ve testleri, proses kontrol ve alarm sistemleri, işletme ve bakım prosedürleri, personel eğitimi ve insan faktörünü içeren “Proses Emniyeti Yönetim Sistemi” konulu bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyum, 9- 10 Nisan 2019 tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde (Muallimköy Teknopark) düzenlenecektir. Etkinliğe katılım ücretsiz olup etkinliğe katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sponsorlar: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/katilimcilar/

Destekleyenler: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/destekleyenler/

Sempozyumda ele alınacak konular:

İnternet sitesi: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/

Online katılım bildirim formu: https://www.prosesemniyetisempozyumu.com/kayit-ol/

Sempozyumda ele alınacak konular ve alt başlıkları

Konu Alt Başlıklar
SEVESO III Direktifi/Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği SEVESO III Direktifi’ne Göre Düzenlenecek Olan Yeni Yönetmelik ve Tebliğler Ne Getiriyor, Sanayiye Etkileri Nasıl Olacak

 • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Büyük Kaza Önleme Politikası‎ (BKÖP) / Güvenlik Raporunun Hazırlanması
 • Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması
 • Türkiye Afet Müdahale Planı
Domino Etkisi
BEKRA Bildirimindeki Yeni Düzenlemeler
ATEX Direktifleri
SEVESO III Direktifi’ne Göre Güvenlik Yönetim Sistemi Denetimleri Nasıl Olacak?
SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları
AB Ülkelerinde SEVESO Konusundaki İyi Uygulama Örnekleri
Basınçlı Ekipmanlar/Kaplar 2014/68/EC Direktifi Yeni Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler

 • Varlık Yönetimi
 • Basınçlı Ekipman/Kap Sınıflandırması, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
 • Malzemeler için Gerekli Olan Onaylar (AB Uygunluk Beyanı)
 • Kullanıcı Denetmenleri
 • Standartlar ve CE Belgelendirme Süreçleri
Basınçlı Ekipman ve Kaplarda Patlama, Yangın ve Sismik Analizleri ve Tasarımı
Tasarım ve Bütünlük Analizleri

 • Periyodik Kontroller, Test, Muayene ve Onarım Teknikleri
Sanayide Güvenlik Yönetim Sistemi İçerisinde Basınçlı Ekipman/Kapların Kullanımı, Yönetimi ve Güvenlik Tedbirleri
Sanayide Dijital Dönüşüm, Proses Emniyeti Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0
Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Yönelik Getirdiği Faydalar ve Uygulama Alanları

 • Akıllı Üretim Teknikleri ve Sistemler
 • Robotik Otomasyon Süreçleri ve İş Faaliyetlerine Entegrasyonu
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Analizi (Big Data) ve Proses Emniyetine Etkileri
Dijital Dönüşümün Bakım Süreçlerine Etkisi ve Sağladığı Faydalar

Sempozyum Programı

Konu Alt Başlıklar
Birinci Gün: 9 Nisan 2019, Salı 09.00 – 10.00 Açılış Konuşmaları
10.15 – 10.45 Çağrılı Bildiri 1: AB Ülkelerinde SEVESO III Direktifi Ve Kontrol Yöntemleri
10.45 – 11.20 Çay – Kahve Arası
11.20 – 13.00 1. Oturum: SEVESO III Direktifi’ne Göre AB’deki ve Türkiye’deki Uygulamalar ve Denetimler
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 15.00 Çağrılı Bildiri – 2: Sanayideki Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyetine Etkileri
15.00 – 15.20 Çay – Kahve Arası:
15.20 – 17.00 2. Oturum: Proses Emniyeti ve Dijital Dönüşümün Etkileri
İkinci Gün: 10 Nisan 2019, Çarşamba 09.00 – 09.50 Çağrılı Bildiri 3: SEVESO III Direktifi (Yeni Uygulamalar)
09.50 – 11.10 3. Oturum: SEVESO III Direktifi’ne göre Yeni Yönetmelik Ve Tebliğler – Sanayiye Etkileri
11.10 – 11.30 Çay – Kahve Arası
11.30 – 13.10 4. Oturum: Basınçlı Ekipmanlar/Kaplar
13.10 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.40 5. Oturum: SEVESO III Direktifi – Atex Direktifi Endüstriyel Uygulamalar
15.40 – 16.00 Çay – Kahve Arası
16.00 – 17.30 Panel

Etkinliğin düzenleneceği yer: Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknopark), Gebze/Kocaeli (Ulaşım için: https://goo.gl/maps/UPrueD4u5AN2)

Sorularınız ve daha fazla bilgi için:

Ümmühan Kirman

Kontrol Medya

Tel: (531) 989 91 59

e-posta: ummuhan@kontrolmedya.com

Kocaeli Sanayi Odası

Tel: (262) 315 80 00

e-posta: prosesemniyeti@kosano.org.tr