İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sektörel Performans Yarışması

Ekim 11, 2018
Görsel-Template-4-1200x675.jpg

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO), Price Waterhouse Coopers (PwC) Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile işbirliği içerisinde yürüttüğü 2018 yılı “Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Yarışmasına” başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, Yüksek verimlilikle çalışan, Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, Finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, Ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, Sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarını belirleyerek ödüllendirmektir. 2015 yılından bu yana yarışmaya tüm Marmara Bölgesi’nde yerleşik sanayi kuruluşları başvuru yapabilmektedir. Başvurular online olarak yapılacaktır.

Geçmiş yıllarda (2008 – 2016) ödül kazanan firmalar: https://kosano.org.tr/sektorel-performans/ (Sayfanın son kısmında yer alıyor.)

2017 yılında ödül kazanan firmalar: http://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/2017-SPO-KAZANANLAR.docx

Son başvuru tarihi: 5 Kasım 2018, Pazartesi

Yarışma İnternet Sitesi: http://www.sektorelperformans.org/

Online başvuru için: http://www.sektorelperformans.org/account/register

Kimler başvurabilir?

 • Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde herhangi bir sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİler ve Büyük Ölçekli İşletmeler (KOBİ tanımı ve sınıflandırması için tıklayınız.)
 • Başvuru yapacak firmaların 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca Sanayici tanımına uygun olarak, ilgili sektörlerde 2016 ve 2017 yıllarında faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.

Katılımın sağlayacağı avantajlar

 • Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan her firma için “PwC Türkiye” ve “Doğu Marmara ABİGEM” işbirliği firmaya özel mukayeseli “Geri Bildirim Raporu” ve rekabet için iyileştirmesi gereken öncelikli konular hakkında bilgi edinme imkanı
 • Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan her firma için Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2019’da kiralanacak alan m2 fiyatı üzerinden %5 indirim
 • Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonunda ödül alan her firma için Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2019’da “Sektörün Yıldızları Bölümünde” ücretsiz alan
 • Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı

Başvuru ücreti

 • KOBİ ölçeğindeki işletmeler için 100 TL
 • Büyük Ölçekli İşletmeler için 1.000 TL

Değerlendirme kriterleri

 • Verimlilik
 • Yenilikçilik ve Markalaşma
 • Topluma Katkı
 • İstihdam
 • Çalışanların Geliştirilmesi ve Bilinçlendirilmesi
 • Finansal Sonuçlar
 • Dış Ticaret

Sorularınız ve daha fazla bilgi için:

Aylin Aslan

Tel: (262) 315 80 57

e-posta: aylin@kosano.org.tr

Aydolu Elif Yıldırım

Tel: (262) 323 08 56

e-posta: eyildirim@abigemdm.com.tr