İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması

Ağustos 15, 2018
Görsel-Template-3-1200x675.jpg
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), 1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasını’nın 19.’sunu (SENVER – 19) ilan etmiştir. Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Yarışma “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” ve “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” adlı iki ana kategoride düzenlenmektedir. Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri grubu, belirtilen kriterleri sağlayan tüm endüstriyel işletmelerin başvurularına açık olup EVET grubunda ise ödül alacak endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce (YEGM) Enerji Verimliliği Portalı veritabanında kayıtlı işletmeler arasından doğrudan belirlenecektir.

Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2018, Cuma (mesai sonuna kadar)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://www.yegm.gov.tr/document/senver_19.pdf

Yarışma kategorileri

Kategori Detaylar
Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak 01/01/2017 tarihinden sonra tamamladıkları projelerin başvurularına açıktır. Başvuru yapacak işletmelerin 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirme veya Enerji Yönetim Birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Aynı endüstriyel işletmede birden fazla uygulama projesi olması halinde, her bir proje için ayrı ayrı Başvuru Dosyası Formatının “Proje Bilgileri” kısmının doldurulması gerekmektedir.

Endüstriyel işletmeler, enerji tüketim düzeylerine göre bu kategorinin kendilerine uyan 3 alt-kategorisinden biri kapsamında başvuru yapabilirler. Her bir alt kategoride en başarılı 3 projenin sahibi olan endüstriyel işletmelere ödül verilecektir. Değerlendirmelerde projelerin toplam tasarruf miktarı, tasarruf oranı, ekonomiklik, enerji yönetimi uygulamaları, yaygınlaşma özelliği ile özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği dikkate alınacaktır.

•        KATEGORİ 1: 500 – 1.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

•        KATEGORİ 2: 1.001 – 50.000 TEP arası yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

•        KATEGORİ 3: 50.001 TEP ve üzeri yıllık enerji tüketimi olan işletmeler grubu

Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) Ödüle hak kazanan işletmeler, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce (EİGM) veri tabanında (Enerji Verimliliği Portalı) kayıtlı işletmeler arasından entegre proje ve başarılı işletme yönetimi uygulamaları ile birim hasıla başına enerji tüketiminde (enerji yoğunluğunu) gerçekleştirdikleri azaltımlar dikkate alınmak kaydıyla belirlenecektir. Ek-3’de listelenen sektörlerden en az 20 işletmenin  “Enerji Verimliliği Portalına” kayıtlı olduğu her bir sektörde en yüksek enerji yoğunluğu azaltımı oranına sahip işletmelere ödül verilecektir.

Değerlendirmelerde İşletmelerin 2010 – 2017 dönemine ilişkin enerji yoğunlukları yıllık bazda hesaplanır. 2010 – 2014 dönemi yıllık enerji yoğunluklarının aritmetik ortalaması referans enerji yoğunluğu olarak alınır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait enerji yoğunluğu değerlerinin her birinin referans enerji yoğunluğu değerine göre farkı alınır ve üç yıllık farkların aritmetik ortalaması hesaplanarak enerji yoğunluğu değerinde sağlanan en yüksek azaltım oranı esas alınmak suretiyle ödüle layık görülen endüstriyel işletmeler belirlenir.

Ödüller

  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisi için her bir alt grupta en başarılı 3 projenin sahiplerine ödül plaketi verilecektir. Başvuru sayısı 2’den az olan alt gruplarda ödül verilmez. Alt gruplardaki başvuru sayısının hiçbirinin 2’yi aşmaması halinde, tüm müracaatlar ana grup altında birleştirilmek suretiyle değerlendirilir.
  • EVET kategorisinde Ek-3’de listelenen sektörlerin her birinde en yüksek enerji yoğunluğu azaltma oranına sahip birer endüstriyel işletmeye ödül verilecektir.

•        Değerlendirme Jürisi her grupta birer adet Jüri Özel Ödülü verme hakkına sahiptir.

•        Ödül alan işletmeler, EİGM tarafından internet sitesinde duyurulacaktır.

•        Ödül Töreni: Ödül almaya hak kazanan ve yarışmaya katılan endüstriyel işletmelerin katılım plaketleri ve/veya ödülleri, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir tören ile verilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce SENVER Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.

  • Mülga Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğü ve/veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından daha önceki yıllarda düzenlenmiş proje yarışmalarında “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” grubunda ödül almış projeler değerlendirmeye alınmaz.
  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Yöneticisi görevlendirme veya Enerji Yönetim Birimi kurma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen endüstriyel işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisinde işletme bazında başvuru sayısı sınırı yoktur.

•        Başvurulardaki eksik bilgiler, EİGM’nin yapacağı incelemenin ardından EİGM tarafından tanınan süre içerisinde tamamlanabilmektedir.

  • Enerji Yoğunluğunun hesaplanmasında Ek-3’de anlatılan formül kullanılmaktadır.
  • Enerji tasarruf miktarlarının TEP olarak hesaplanmasında, Ek-2’de verilen katsayılar kullanılmaktadır.
  • Yarışma ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandığından, proje ve uygulamalara ait özet bilgiler, ayrıca izin alınmaksızın EİGM tarafından hem basılı yayın olarak, hem de internet üzerinden yayımlanabilecektir. Bu yüzden, her bir başvuru sahibinin yayımlanabilir bahse konu özet bilgileri hem yazılı hem de elektronik ortamda ayrıca sunması şarttır.
  • EİGM, ödül alan endüstriyel işletmelerden, 2019 yılında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, proje uygulamalarına ilişkin bilgileri bildiri, poster tebliğ, sergi ve benzeri yöntemlerle kamuoyu ile paylaşmalarını isteyebilir. Bu durumda ilgili endüstriyel işletme, yetkili bir temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür. Sergi ve fuarlarda kullanılmak üzere gerekli pano ve benzeri malzemeler EİGM’nin veya EİGM’nin görevlendireceği gerçek veya tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili endüstriyel işletmeler tarafından hazırlanır.

Başvuru adresi: Bkz. SENVER Usul ve Esasları Madde 8 (s.4).

İrtibat ve sorular için:

F. Oytun Bayraktaroğlu

Tel: (312) 295 55 84

Faks: (312) 295 52 30

e-posta: fobayraktaroglu@yegm.gov.tr