İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sanayi İşletmelerine Yönelik Destek Programı

Ocak 22, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 2020 yılı çağrısını ilan etmiştir. Desteğin amacı, Sanayi Kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştireceği, faaliyetlere geri ödemeli mali destek sağlanmasıdır. Destek programı ile ilgilenen Sanayi Kuruluşlarının proje başvurusunda bulunmadan önce, aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçerek yönlendirme alması tavsiye edilmektedir. Diğer kamu kurum/kuruluşları ve finans kaynaklarından hibe ve/veya kredi alan projeler de Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Desteğinden yararlanabilir.

Desteklenen öncelik alanları:

•        İklim Dostu Teknolojiler Desteği

•        Temiz Üretim Teknolojileri Desteği

•        Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği

Son başvuru tarihi: 16 Mart 2020, Pazartesi

Duyuru ve Başvuru Formları: https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji

Tanımlar

Tanım Açıklama
Öneren Kuruluş Başvuru Sahibi
Yürütücü Ortak TTGV tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje önerisi desteklenmeye karar verilen Proje Sahibi, “Yeşil Teknoloji Projesi Destekleme Sözleşmesi”nin imzalanmasından sonra “Yürütücü Ortak” olarak anılır.
Proje Yürütücüsü Projenin yürütülmesinden ve proje ile ilgili her türlü teknik, idarî ve malî konudan Yürütücü Ortak ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve öneren kuruluş bünyesinde çalışan kişi “Proje Yürütücüsü” olarak anılır.
Alan Komitesi Proje Öneri Dosyası hazırlandıktan sonra projeleri çevresel, teknik, idari, ve mali açıdan değerlendirmek için Projeyi Öneren Kuruluş/ları yerinde ziyaret ederek TTGV matbu proje değerlendirme formlarına göre rapor sunan, kamu, üniversite ve özel sektörden seçilen ve proje konularında uzman kişilerden oluşan komitedir. Komite üyeleri, üniversite, kamu araştırma veya uygulama kuruluşları ve/veya özel kuruluşların mensuplarından oluşacak şekilde o alandaki uzman kişilerden seçilir.
AKÜ Alan Komitesi Üyeleri
Hakem Gerekli hallerde projelerin ön değerlendirilmesinin yapılması, belirli konularda görüş alınması ve desteklenmesi uygun bulunmayan firmaların bir sonraki dönemde aynı proje ile başvuruda bulunmaları durumda, bir önceki proje ile karşılaştırma yapılması için yardım alınan, proje konusunda uzman kişi

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan işletmeler:

 • Sanayi Sicil Belgesi olan ve sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan limited veya anonim şirket niteliğine sahip firma olmak
 • Aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunmak
  • Destek  genel olarak “halen mevcut bulunan üretim tesislerine” yönelik olmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan yeni ürün üretilmesi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarındaki uygulamalar bu kapsamda değerlendirilmiştir. Daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Destek türü ve destek tutarı limitleri ve destekleme oranı:

•        Destek türü: Geri ödemeli faizsiz destek

  • Sağlanan destek projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay içerisinde ve ilk taksidi Proje Süresi’nin tamamlanmasından 6 ay sonra olmak üzere 6 ay ara ile ve 5 eşit taksitte ABD Doları olarak TTGV’ye geri ödenir.
  • Geri Ödemeli Destek kullandırımı sırasında güvence olarak destek tutarında Teminat Mektubu ve/veya KGF kefaleti alınır. Ayrıca Başvuru Sahibinin büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

•        Proje başına destek tutarı limitleri:

  • Üst limit: 400 bin ABD Doları
  • Alt limit: 100 bin ABD Doları

•        Destekleme oranı: Azami %50

•        Desteklemeden yapılacak kesintiler:

  • TTGV tarafından Alan Komitesi Üyeleri (AKÜ) değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına 1.000 ABD Doları tutarındaki değerlendirme bedeli, Öneren Kuruluş tarafından TTGV’ye ödenir. Projeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması sonrası kullandırım yapılması halinde ise sözkonusu tutar kullandırım sırasında yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.
   • AKÜ değerlendirmesi sonrası TTGV tarafından projenin desteklenmemesine karar verilmesi halinde bu tutar Öneren Kuruluşa iade edilecektir.
   • Değerlendirme bedeli olarak alınan tutar, Projenin AKÜ değerlendirmesi sonrası Yönetim Kurulu Kararı öncesi Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, Projenin TTGV tarafından desteklenmesi kararı verildiği halde Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi veya Öneren Kuruluşun destekleme sözleşmesi imzalamaması veya sözleşme imzalanmasına rağmen firmadan kaynaklanan nedenlerle sözleşme kapsamında kullandırım yapılamaması hallerinde firmaya iade edilmeyecektir.
  • Proje Değerlendirme ve Destekleme Hizmet Bedeli olarak, TTGV desteğinin %3’üne karşılık gelen tutar, destek harcamalarına ilişkin yapılacak her ödemeden %3 kesinti yapılarak Yürütücü Ortak’dan tahsil edilir. TTGV tarafından proje giderleri karşılığı tahsil edilen bu tutar, hiçbir şekilde yürütücü ortağa geri ödenmez.

Desteklenen harcama kalemleri:

 • Projenin gerçekleştirilmesi için satın alınan veya kullanılan makina ve teçhizat giderleri (KDV hariç)
 • Proje esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri (KDV hariç)
  • TTGV desteğinin en fazla %5 oranında olabilir.
 • Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.

Proje süresi: 15 ay (Mücbir sebep halleri hariç hiçbir gerekçeyle bu sürenin aşılması mümkün değildir.)

Destek öncelik alanları: Sektörel bazda uygulama örnekleri için bkz. YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanı s. 5 – 11.

Öncelik Alanları Açıklama Alt Başlıklar
İklim Dostu Teknolojiler Desteği
 • İklim Dostu Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, özellikle soğutma sektöründe kullanılan hidroflorokarbonlar (HFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) gibi küresel ısınma potansiyeli (GWP) yüksek gazların kullanımını ve emisyonunu azaltmak için, iklim dostu, enerji verimli, güvenilir ve kanıtlanmış alternatiflerin kullanımına yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına yönelik projelerin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 • Sanayi kuruluşları, sağda belirtilen konu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için İklim Dostu Teknolojileri Desteği’ne başvurabilirler.
 • Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamalar TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Ev Tipi Soğutucular
 • Hidrokarbon (HC) soğutucu gazlar isobutane (R-600a), propan (R-290), ve R-441A içermekte olup özellikle hidroflorokarbon (HFC) gazlardan daha fazla enerji verimli ve küresel ısınma potansiyeli düşük özelliklere sahiptir. Bu soğutucuyu kullanan cihazlar, yüksek ortam sıcaklıklarında da çok verimlidir.
 • Ev tipi soğutucularda, soğutucu gaz alternatifleri: Hidrokarbon (HC), Hidrofloroolefin (HFO), R32 soğutucu gazı, R32-HFO karışımları
Ticari Tip Soğutucular
 • Dünyada hidrokarbon ve karbondioksit (CO2) ile çalışan ve küçük dükkanlar ve süpermarketlerde kullanılan soğutucu ekipmanları mevcuttur. Büyük süpermarketlerdeki merkezi soğutma sistemlerinde karbondioksit (CO2) kaskad sistemleri hidroflorokarbon (HFC) ile çalışan soğutma sistemlerine bir alternatiftir. Hidrokarbon soğutucu gazlar, daha büyük yoğuşmalı üniteler dışında, yüksek ortam sıcaklıklarında çoğu uygulamada yüksek verimli alternatifler olduğunu kanıtlamıştır.
 • Ticari tip soğutucularda soğutucu gaz alternatifleri: Hidrokarbon (HC), Hidrofloroolefin (HFO), R32-HFO karışımları
Endüstriyel Soğutucular
 • Gıda işleme için büyük soğutma tesisi gibi endüstriyel soğutmada, amonyak sistemleri uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel soğutucularda soğutucu gaz alternatifleri: Hidrokarbon (HC), Amonyak (NH3), Hidrofloroolefin (HFO), R32-HFO karışımları
Sabit Havalandırma Sistemleri
 • Hidrokarbonlar, Hindistan ve Çin gibi birçok ülkede oda klima sistemlerinde alternatif soğutucu olarak güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Daha büyük sistemler için orta-yüksek derecede küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip saf R32 soğutucu gazı alternatif olarak kullanılabilir. Orta ve yüksek ortam sıcaklık koşullarında hidroflorokarbon (HFC) ve hidrofloroklorokarbon (HCFC) soğutucu gazlarının güvenli ve enerji verimli alternatifleri; hidrokarbonlar ve amonyaktır. Yeni geliştirilen hidrofloroolefinler (HFO’lar) da çok büyük (santrifüj) soğutucularda alternatif olarak kullanılmaktadır.
Mobil Havalandırma Sistemleri
 • Arabaların iklimlendirilmesinde şimdiye kadar kullanılan soğutucu HFC-134a, mobil klima sistemleri ile ilgili Avrupa Direktifi (MAC Direktifi) doğrultusunda yeni otomobil modellerinde ikame edilmektedir. Alternatif soğutucu seçenekleri arasında karbondioksit (CO2) ve son zamanlarda bazı otomobil modellerinde tanıtılmış olan R1234yf adı verilen Hidrofloroolefin (HFO) soğutucu bulunmaktadır.
 • Mobil havalandırma sistemlerinde soğutucu gaz alternatifleri: Karbondioksit (CO2), Hidrokarbon (HC), Amonyak (NH3), Hidrofloroolefin (HFO), R32 soğutucu gazı, R32-HFO karışımları
Köpük Şişirme Sistemleri
 • Poliüretan (PU) köpük üretiminde hidroflorokarbonlara (HFC) şişirme ajanlarına alternatif olarak enerji verimliliğinde kayıp olmaksızın pentan veya siklo-pentan gibi hidrokarbonlara kullanılmaktadır.
 • Ekstrüde polistiren (XPS) yalıtım levhalarının büyük üreticileri, üretim tesislerini organik çözücülere veya HFO’lara dönüştürmüştür. Geri kalan HFC kullanan sistemlerde alternatif olarak Hidrofloroolefin (HFO) ortaya çıkmaktadır. HFO’ların enerji verimliliği hidroflorokarbonlara (HFC) oranla daha yüksektir.
Temiz Üretim Teknolojileri Desteği
 • Temiz Üretim Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, kaynak verimliliği (eko-verimlilik/temiz üretim/sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve asgari atık oluşumu için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojileri ve uygulamaların geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projelerin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 • Üretim proseslerine yönelik temiz üretim, üretim prosesi boyunca; hammadde, su ve enerjinin korunması, toksik ve tehlikeli hammaddelerin ortadan kaldırılması ile bütün emisyon ve atıkların miktar ve toksisitelerinin kaynağında azaltılması uygulamalarını kapsar. Bu uygulamalar, işletmenin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunur.
 • Sanayi kuruluşları, sağda belirtilen konu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için Temiz Üretim Teknolojileri Desteği’ne başvurabilirler.
 • Bu alan kapsamında planlanıp da sadece enerji konusunu içeren projeler enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojieri desteği başlığı altında değerlendirilmektedir.
 • Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamalar TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Atık oluşumunun kaynağında azaltılması, Oluşan atıkların geri kazanılarak üretime döndürülmesi ve değerlendirilmesi
 • Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde yapılacak aşağıdaki uygulamalar:
  • Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirme ile azaltılması
  • Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde, hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile daha kolay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir, kullanılabilir ya da satılabilir hale getirilmesi
  • Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tekrar üretime döndürülerek atığın azaltılması, hammadde vb. tasarrufu sağlanması
  • Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tesis içinde farklı bir üretim sürecinde ya da yeni bir ürün, enerji, vb. üretimi için kullanılarak tesis genelinden kaynaklanan atığın azaltılmasının sağlanması,
  • Halihazırda dışarıya satılmakta olan bir atığın (ya da yan ürünün) daha fazla katma değer yaratacak şekilde tesis bünyesinde değerlendirilmesi
 • Tesisin üretim süreçlerinden kaynaklanan her türlü endüstriyel atık (atık yağlar gibi tehlikeli kapsamına giren atıklar da dahil) ile ilgili uygulamalar bu kapsama girebilir.
Su tüketiminin/atık su oluşumunun kaynağında azaltılması
 • Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde yapılacak aşağıdaki uygulamalar:
  • Üretim sürecinden kaynaklanan atık suyun geri kazanılarak üretimde tekrar kullanılması ile atık su miktarının ve su tüketiminin (ve ilgili diğer kaynak tüketiminin) azaltılması,
  • Üretim sürecinde kullanılan suyun süreçlerde yapılacak değişiklik ile azaltılması ile su tüketimi (ve ilgili diğer kaynak tüketimlerinin) ve atık su miktarının azaltılması,
  • Üretim süreçlerinde hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile üretim sürecinden kaynaklanan atık suyun daha kolay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir ya da kullanılabilir hale getirilmesi
Emisyonların kaynağında azaltılması
 • Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde yapılacak aşağıdaki uygulamalar:
  • Üretim sürecinden (yakma ve diğer proseslerden) kaynaklanan baca gazı ve diğer gaz atıkların yakma, ergitme, vb. süreçlerde yapılacak iyileştirmeler, hammadde değişiklikleri gibi uygulamalar ile azaltılması, kirletici içeriğinin azaltılması
  • Üretim sürecinden kaynaklanan emisyonun tesis içinde farklı bir üretim sürecinde veya enerji, vb. üretimi için kullanılarak tesis genelinden kaynaklanan emisyonun azaltılması,
  • Üretim sürecinden kaynaklanan emisyonun üretim süreçlerinde, hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile daha kolay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir ya da kullanılabilir hale getirilmesi
Hammadde tüketiminin azaltılması
 • Halen mevcut bir üretim tesisinde, üretim sürecinde, ürün girdilerinde ya da ürün tasarımında yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler ile hammadde tasarrufu sağlanmasına yönelik uygulamalar
Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
 • Halen mevcut bir üretim tesisinde, üretim sürecinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin üretim sürecinden çıkarılması, daha az tehlikeli ya da tamamen tehlikesiz olan kimyasallar ya da farklı yöntemler ile ikame edilmesine yönelik uygulamalar
Atıklardan yeni ürün üretilmesi
 • Halen mevcut olan bir üretim tesisinde sanayi, tarım, ormancılık, vb. faaliyetlerinden kaynaklanan atıklardan yeni ürün, hammadde, yakıt üretilmesine ya da atıkların bir üretim girdisi olarak kullanılmasına yönelik mevcut tesiste yeni üretim hattı kurulması veya mevcut tesisin/ sistemin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
 • Proje konusu olan atık yenilenebilir olarak tanımlanan doğal nitelikli bir atık ise (ör: hayvan gübresi), bu atıktan “elektrik enerjisi” üretimi bu kapsama dahil değildir.
Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği
 • Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin bu alandaki faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlayan, ayrıca enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları ile atıklardan yakıt ve enerji üretimine yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Sanayi kuruluşları, aşağıda belirtilen veya benzeri konu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri desteğine başvurabilirler.
 • Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamalar TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Sanayide Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama vb.) daha verimli hale getirilerek enerji tüketiminin azaltılması,
 • Kullanılan üretim teknolojisi girdilerindeki değişiklikler ile (Hammadde değişikliği, ürün tasarımındaki değişiklikler, vb) ile üretimde ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılması.
 • Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, otomasyon, vb. proses ve işletme optimizasyonları,
 • Proses makinalarının enerji tüketimlerinin iyileştirilmesi
 • Atık ısının değerlendirilmesi
 • Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.), ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
 • Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri vb.) iyileştirilmesi
 • Basınçlı hava, fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
 • Motorlar için değişken hız sürücüleri (invertörler) ve Motor sistemi iyileştirmeleri
 • Güç dağıtım sistemlerinin rehabilitasyonu
 • Aydınlatma sistemi iyileştirmeleri
 • Yakıt değişimi
 • Enerji yönetim sistemleri
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
 • Tüm imalat sektörlerinde aşağıda belirtilen türde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik uygulamalar.
  • Isı, elektrik ve/veya yakıt üretimi için biyokütle ve biyogaz sistemleri
  • Elektrik, sıcak su üretimi ve/veya ısınma/soğutma/kurutma için kurulan güneş enerjisi sistemleri
Diğer Enerji Teknolojileri
 • Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları
 • Atıklardan yakıt ve enerji üretimine yönelik yerli ve yenilikçi teknolojiler
 • Gömülü enerji teknolojileri
 • Enerji depolama, akış pilleri teknolojileri
 • Yapılarda enerji verimliliği teknolojileri
 • Sıfıra yakın enerjili yapılar için gösterim teknolojileri
 • Yapılar için enerji üretim, depolama ve korumaya yönelik yeni ve verimli çözüm teknolojileri
 • Enerji verimli yapılar için yenilikçi malzeme ve bileşen uygulamaları

Değerlendirme kriterleri:

•        Projeyi öneren kuruluşun altyapısının, faaliyet süresinin uygunluğu

•        Proje planlama ve bütçesinin uygunluğu

•        Projenin teknoloji ve yenilik düzeyi

•        Projede sağlanan çevresel kazanımlar

•        Projenin finansal etkinliği

•        Proje ile sağlanan diğer kazanımlar

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

•        Başvuru yapmadan önce YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanı ile Uygulama Usul ve Esasları dokümanının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

•        Destek programı ile ilgilenen Sanayi Kuruluşlarının proje başvurusunda bulunmadan önce, aşağıdaki iletişim bilgileri yer alan TTGV yetkilisi ile iletişime geçerek yönlendirme alması tavsiye edilmektedir.

•        Diğer kamu kurum/kuruluşları ve finans kaynaklarından hibe ve/veya kredi alan projeler de Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Desteğinden yararlanabilir.

 • Proje sonucunda alınan patentlerle, ticari uygulama neticesinde elde edilecek kâr ve sair gelirler üzerinde, TTGV tarafından, projeye ilişkin destekleme sözleşmesi hükümleri dışında bir hak ileri sürülemez.
 • Proje yürütücüsü ve Yürütücü Ortak, TTGV’nin desteğini belirtmek ve TTGV’ye bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilir, fuar vb. faaliyetlere katılabilir ve tebliğ sunabilirler. Ancak, bunların birer örneğinin TTGV’ye gönderilmesi şarttır.

Değerlendirme süreci:

 • Son başvuru tarihi: 16 Mart 2020
 • TTGV, proje başvurularını önceden belirlenen periyodlar içerisinde değerlendirmeye tabi tutar. Proje Öneri Dosyası Örneğine uygun olmayan ve/veya belgeleri eksik proje önerileri değerlendirmeye alınmadan Öneren Kuruluş’a iade edilir.
 • İlgili Alan Komitesinin her üyesi, proje önerisini, yerinde ve TTGV tarafından belirlenecek süre içinde, proje önerisi destek alanı ile ilgili “Proje Önerisi Değerlendirme Formu”nda belirtilen kriterleri temel alarak değerlendirir ve görüşlerini TTGV’ye rapor halinde sunar.
 • TTGV Genel Sekreterliği, Alan Komitesi (AKÜ) Üyeleri ve TTGV’nin projeden sorumlu uzmanının görüşlerini dikkate alarak Proje Önerisiyle ilgili aşağıdaki hususlara dair görüşünü TTGV Yönetim Kuruluna sunar.
  • Projenin firma, sektör ve kamu yararı bazında sağlayacağı faydalar
  • Projenin ilgili alan kapsamında çevreye olumlu etkisi (emisyon, su, atık, atıksu azaltımı, enerji yoğunluğunun azaltılması vb.)
  • Projenin geri dönüş süresi, sağlayacağı rekabet avantajı, artı değer, sosyal fayda ve yenilik boyutları
  • Projenin bütçesinin uygunluğu
  • Öneren kuruluşun teknik altyapısını, projeye tahsis edilecek elemanların nitelikleri, projenin gerçekleşmesine ve alınacak desteğin geri ödenmesine ilişkin olarak Proje Sahibi Öneren Kuruluşun malî yapısı
 • Yönetim Kurulunca desteklenmesi uygun görülen Proje Önerilerinin onaylandığı Proje Sahiplerine yazılı olarak TTGV tarafından bildirilir.
 • TTGV Yönetim Kurulunun onayını takiben, TTGV ile Öneren Kuruluş arasında Proje Destekleme Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede proje süresince verilecek Gelişme Raporları ile Proje Sonuç Raporunun tarihleri ve verilecek destek miktarı, geri ödeme planı, geri ödemeye ilişkin alınacak güvenceler, yürütücü ortağın idarî, malî, hukukî, ticarî, bilimsel ve teknolojik yükümlülükleri ile proje yürütücüsünün görev ve yükümlülükleri belirtilir. Proje önerisinin Yürütücü Ortak ve Proje Yürütücüsü tarafından onaylanmış son şekli sözleşmenin ekidir. Destek sözleşmesinde belirtilen proje süresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde sözleşme kapsamında hiç destek kullandırımı yapılamaması halinde imzalanmış olan destek sözleşmesi kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Şenol Ataman

Tel: (312) 265 02 72 – dahili: 184

e-posta: sataman@ttgv.org.tr