İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Aralık 25, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı  02.01.2020 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrı dokümanı: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501-cagri_duyurusu_16.12.pdf

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrı dokümanı: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1507-cagri_duyurusu_16.12.pdf

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi 02.01.2020
Ön Kayıt Son Tarih* 10.02.2020 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi 02.03.2020 (Saat 17:00)

*: Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı

(Destek Oranı %75 – Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.)

Amaç Konu ve Kapsam Proje Değerlendirme Süreci
Bu  çağrı  kapsamında, Küçük  ve  Orta  Büyüklükteki  İşletmeler  (KOBİ)  ölçeğindeki  kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
* rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
* ortak  ya  da  tek  başına  sistematik  Ar-Ge   ve   yenilik  projeleri  yapabilme  yetkinliğinin kazandırılması,
* proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
*Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
* Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

KOBİ  ölçeğindeki firmaların  Ar‐Ge  kapasitesinin  geliştirilmesiyle  gereksinim  duyulan  teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması,  kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi  konularında, firmanın teknolojik rekabet  gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları da bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı kapsamında, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf  bağlantısında belirtilen teknoloji alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
* Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
* Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
* İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
* Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.
2. Aşağıdaki  kritik  tespitlerin  yapılması  durumunda  ise  proje  hakem  değerlendirme süreci başlatılmaksızın (hakemsiz değerlendirme) reddedilir.
* Projedeki  tüm  Ar-Ge  faaliyetleri  proje  başvurusundan  önce  kuruluş  tarafından tamamlanmış  olup,  kuruluşun  çözmesi  gereken  teknik/teknolojik  bir  problem bulunmamaktadır.
* Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
* Proje  çıktısının,  teknik/teknolojik/yasal/hukuki  açıdan  yapılabilme,  kullanılabilme  veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
* Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
* Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.
3. Hakem  değerlendirmesi  sonrasında, ikinci maddede  belirtilen  kritik  tespitlerin  yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.
4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 50 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.
5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.
6. İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.
* Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
* Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
* Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması
7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.
Çağrı duyurusu TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.

İlgili Uygulama Esasları bağlantısı: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/1507_programi-7_yk_degisiklikleri_islenmis_hali-_son.pdf

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı

(Destek Oranı %75 – Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.)

Amaç Konu ve Kapsam Proje Değerlendirme Süreci
Bu  çağrı  kapsamında, Küçük  ve  Orta  Büyüklükteki  İşletmeler  (KOBİ)  ölçeğindeki  kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
* uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
* ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
* proje esaslı araştırma‐teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
* üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

KOBİ  ölçeğindeki  firmaların  Ar‐Ge  kapasitesinin  geliştirilmesiyle  gereksinim  duyulan  teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi  konularında, firmanın teknolojik rekabet  gücünü artıracak  Ar-Ge     projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf bağlantısında belirtilen teknoloji alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
* Firmanın uluslararası  pazara  yönelik teknolojik  ürün  veya  süreç  geliştirme  kapasitesinin artırılması
* Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
* Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi
* Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi
* Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.
2. Aşağıdaki kritik  tespitlerin  yapılması  durumunda  ise  proje  hakem  değerlendirme süreci başlatılmaksızın (hakemsiz değerlendirme) reddedilir.
* Projedeki  tüm  Ar-Ge  faaliyetleri  proje  başvurusundan  önce  kuruluş  tarafından tamamlanmış  olup,  kuruluşun  çözmesi  gereken  teknik/teknolojik     bir     problem bulunmamaktadır.
* Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
* Proje  çıktısının,  teknik/teknolojik/yasal/hukuki  açıdan  yapılabilme,  kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
* Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
* Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.
3. Hakem  değerlendirmesi  sonrasında, ikinci maddede  belirtilen  kritik  tespitlerin  yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.
4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 60 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan  projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.
5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.
6. İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir.
* Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
* Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
* Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması
7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1501 kodlu “Sanayi  Ar-Ge  Destek  Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.

İlgili Uygulama Esasları bağlantısı:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/1501_-_7_yk_islenmis_hali_-_son.pdf

Çağrılar İle İlgili Sorularınız İçin: 444 6690