İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Pazar Destek Programı Değişiklikler

Aralık 21, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Uygulama Esasları’nda değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu bazı önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Detaylar için, ilgili Uygulama Esaslarının incelenmesini tavsiye ederiz.

 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Uygulama Esasları Değişiklikleri
Eski Yeni
Programdan yararlanma koşulu
MADDE 5 – (1) Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(3) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

(4) İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Programdan yararlanma koşulları
MADDE 7-(1)Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye  kayıt,  KOSGEB  Veri  Tabanına  Kayıt  Sürecine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  çerçevesinde gerçekleştirilir.(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(3) İşletmenin; başvuru tarihi  itibariyle  son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

(4)İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

(5)İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.

(6) İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

(7) İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Desteklenecek proje giderleri
a) Personel gideri desteği
(2) İşletmeye, proje kapsamında en fazla 4 personel için destek verilebilir.
(6) Desteğin toplam üst limiti 100.000.-TL’dir.
Desteklenecek proje giderleri
a) Personel gideri desteği

(2) İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.
(6) Desteğin toplam üst limiti 90.000.-TL’dir.
b) Yazılım ve donanım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

(2) Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir.

(3) Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.

(4) Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

(2)Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50.000.-TL destek verilir.

(3) Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50.000.-TL destek verilir.(4)Açık  kaynak  kodlu  olanlar  hariç  olmak  üzere  ERP,  MRP  ve  muhasebe yazılımları desteklenmez.

(5)Desteğin toplam üst limiti 100.000.-TL’dir.

c) Tanıtım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;  a) Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine, b) Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, c) Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine, d) Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine, e) İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine  destek verilir.  (2) Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. (3) Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.
c)Tanıtım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için; a)Dijital  reklam/tanıtım  (sosyal  medya  reklamları,  arama  motoru  optimizasyonu) giderlerine,b)Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,c)İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,ç) Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderlerine,d)Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerinedestek verilir. (2) Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.-TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin toplam üst limiti 100.000.-TL’dir.
Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği
(2) Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye, depolama, enerji giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(3) İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(4) İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği
(2)Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye,  depolama giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(3)İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine  yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(4)İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir.
d) Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
(1) Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.  (2) Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.  (3) Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine destek verilir. (4) Desteğin üst limiti 100.000.- TL’dir.
d)Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
(1) Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir. (2)Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar. (3)Belgelendirme  giderleri  desteği  kapsamında  işletmelerin  başvuru,  dosya  inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.-TL’ye kadar destek verilir. (4) Desteğin üst limiti 100.000.-TL’dir.
e)Hizmet alımı giderleri desteği
(5) Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar. İşletmenin Yurt Dışı Marka Tescil giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
e)Hizmet alımı giderleri desteği
(5)Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent veMarka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.
(8)  Eğitim,  danışmanlık,  tasarım,  yurt  dışı  marka  tescil,nakliye  ve  diğer hizmet  alımıgiderlerinin her biri için 20.000.-TL’ye kadar destek verilir.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 6 ay ve en çok 24 aydır. Desteklenecek projelerde proje süresi, projenin niteliğine göre Kurul tarafından belirlenir. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmayacak şekilde Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir Program kapsamında yapılacak başvurular için;a) Proje süresi en az 8  ay,  en  fazla  24 aydır. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmamak kaydıyla Kurulkararı ile 8 aya kadar ek süre verilebilir.