İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Mercedes-Benz Türk “StartUP” Programı

Mart 13, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Mercedes-Benz Türk tarafından düzenlenen “StartUP” adlı Girişim Hızlandırma Programının 2020 yılı başvuruları başlamıştır. Yarışmanın amacı, sosyal etkisi olan, yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma, çevreye fayda sağlayan ve hayatı kolaylaştıran, teknolojik çözümler üreten yaklaşımların tesisine katkıda bulunmaktır. Yarışmaya Fikir Aşamasını geçmiş, 2 – 5 kişiden oluşan Ekip kurmuş, İş Planı çalışmasını yapmış, Prototip Aşamasına gelmiş (Minumum Viable Product ve Early Customer Traction aşamasında, prototip planına sahip veya prototipi üretilmiş) Startuplar’ın başvurması beklenmektedir. Başka yarışmalar kapsamında geçmiş senelerde ödüle layık bulunmuş Startup’ların başvuruları için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Startup tanımı: Hızlı bir biçimde ölçek artırabilecek bir iş modeli geliştirmek üzere tasarlanmış küçük ölçekli işletme, ortaklık veya kuruluş

Geçmiş yıllarda ödül kazananlar:

Son başvuru tarihi: 28 Nisan 2020, Salı (saat: 23.59)

İnternet sitesi: http://mercedesbenzstartup.com/

Online başvuru formu: http://mercedesbenzstartup.com/haydi-basvur/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kriterleri sağlayan Başvuru Sahipleri tarafından tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü özgün fikirdeki, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları kurulmasına katkı veren, sosyal etkisi olan, hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye fayda sağlayan ve teknolojiyle bağı olan, prototip planı hazır veya prototipini üretmiş, kapalı test sürecinde, tüketicinin test etmesi için pazara çıkma aşamasındaki Startup’lar başvurabilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 6 Mart 2020 itibarıyla 18 yaşından gün almış veya 18 yaşından küçükse velisinden muvaffakatname almış olmak (18 yaşından küçük olanlar ek olarak veli bilgilerini de doldurmalıdır.)
 • 2 – 5 kişiden oluşan Ekip olmak
 • Başka yarışmalar kapsamında geçmiş senelerde ödüle layık bulunmuş Startup’ların başvuruları için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Diğer:
  • Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmamak
  • Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunmak
  • Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmamak

Öncelik Alanları:

 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Para Ödülleri ve Katılımcılara sağlanacak İmkanlar:

Ödül ve İmkanlar  
Para Ödülleri Ulaşım Çözümleri Kategorisi 50 bin TL
Sosyal Fayda Kategorisi 50 bin TL
Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi konulu Jüri Özel Ödülü 50 bin TL
Ön Elemeyi geçen Startup’lar Eğitim Kampına katılım imkanı
 • Eğitim Kampı’na katılacakların ulaşım masrafları Yarışma tarafından karşılanacaktır.
 • İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları katılımcılara aittir.
İlk 10’a giren Start’uplar
 • Impact Hub İstanbul tarafından tasarlanan StartUP Boost Gelişim Programına katılım (İlk 10’a giren her Startup ekibinden birer kişi yararlanabilir.)
 • Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati imkanı (İlk 10’a giren her Startup ekibinden birer kişi yararlanabilir.)
 • Mercedes-Benz yöneticilerinden her bir Startup’ın kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği

Değerlendirme Kriterleri:

 • Ürün (%50)
 • Teknoloji (%20)
 • Pazar Büyüklüğü (%10)
 • Sosyal ve Çevresel Fayda (%10)
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Yaklaşım (%5)
 • Ekip (%5)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Şartname dokümanının ve S.S.S. sayfasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Başka yarışmalar kapsamında geçmiş senelerde ödüle layık bulunmuş Startup’ların başvuruları için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Bir kişi sadece bir Başvuru Sahibi Ekipte yer alabilir.
 • Bir kişi yalnızca 1 Startup ile başvurabilir.
 • Yarışma dili Türkçe’dir. Başvuru formlarının Türkçe doldurulması gerekmektedir.
 • Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışmaya sunulan startup’ın tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için TürkPatent veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Uygulama Süreci:

Aşama Detaylar
Başvuru dönemi (6 Mart – 28 Nisan 2020)
Ön Elemeler (4 – 15 Mayıs 2020)
Eğitim Kampı

(21 Mayıs 2020)

 • Yarışmaya devam edebilmek için Ön Elemeyi geçen başvuruların Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Eğitim Kampı’na katılımları zorunludur. Eğitim Kampı’na her ekipten 1 kişi katılabilir ve bir kişinin katılımı zorunludur.
 • Eğitim Kampı’na katılacakların ulaşım masrafları Yarışma tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları katılımcılara aittir.
 • Kampa katılanlar mentorlar eşliğinde pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri alacak; ardından nihai iş planı sunumlarını hazırlayacaklardır. Nihai planlar final jürisinin önüne gelecek ve değerlendirmeye alınacaktır.
İlk 10 Start’up (Finalistler)

(Haziran – Temmuz 2020)

 • 12 Haziran 2020: Jüri değerlendirmeleri sonucunda Berlin seyahatine ve mentorluk desteğine hak kazanan ilk 10 Startup kendilerine özel tasarlanan gelişim programı StartUP Boostcamp’e davet edilecektir.
 • 22 Haziran 2020: Mercedes-Benz yöneticileri ve uzmanlarından ilk 10 Startup’a program süresince mentorluk desteği sunulacaktır.
 • 3 – 5 Temmuz 2020: StartUP Boost Gelişim Programı
  • İlk 10 Startup arasına giren katılımcılar, Impact Hub İstanbul tarafından tasarlanan StartUP Boost Gelişim Programı’na katılacaktır. Program kapsamında Startuplara özel tasarlanmış içeriği ile Startupların işlerini geliştirmek için kullanabilecekleri beceriler kazanacakları, uzmanlarla bir araya gelecekleri fırsatlar sunulacaktır.
 • 6 Temmuz 2020: Final Değerlendirmesi
 • 14 Temmuz 2020: Ödül Töreni
  • Kazanan katılımcılar, ödül töreninde basın temsilcileri ve Mercedes-Benz Türk yönetimiyle bir araya gelecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: info@mercedesbenzstartup.com