İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Malzeme Teknolojileri Başlığında Bir Çağrı

Şubat 11, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK, 1511 kodlu “Öncelikli Alanlar Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı” kapsamında biri Malzeme Teknolojileri başlığı altında toplam 21 başlıkta proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program her ölçekten şirketin (sermaye şirketleri) projelerine açıktır. Bu programa hazırlanacak Projeler, bizzat Ar-Ge faaliyetleri yürütmenin yanı sıra Ar-Ge yapan kurum, kuruluş ve işletmelerle işbirliği şeklinde de tasarlanabilir. Bu program kapsamında ilan edilen aynı çağrıya veya farklı çağrılara birden çok başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sahibi kuruluşlar bünyesinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personelin başvuru tarihi itibarıyla istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için proje öneri başlığı ve işletmenin durumu ile ilgili belgelerin TÜBİTAK’a sunularak Ön Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön Kayıt işlemi için ilgili çağrı metninde Ön Kayıt Sorumlusu olarak belirtilen TÜBİTAK personeli ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Açık Çağrılar: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-acik-cagrilar

Online başvuru sistemi (PRODİS): https://eteydeb.tubitak.gov.tr/anasayfa.htm

Yeni açılan çağrı alanları ve başlıkları:

Proje teklif çağrısının ilgili olduğu alan Çağrı kodu ve konu başlığı Proje bütçesi tutarı üst limiti Ön Kayıt için son tarih Başvuru için son tarih Proje süresi üst sınırı Çağrı detayları ve ilgili TÜBİTAK personelinin iletişim bilgileri

Otomotiv

Malzeme Teknolojileri 1511-OTO-MALZ-2017-2: Otomotiv Sektörüne Yönelik Termoset/Termoplastik Prepreg/Preform Üretim Teknolojileri 5.000.000 TL

(Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı 7.000.000 TL’dir.)

22/02/2019 14/03/2019 36 ay https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/1511-oto-malz-2017-2.pdf

Kimler başvurabilir?

Bünyesinde proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü dereceye sahip asgari bir personel istihdam eden her ölçekten Sermaye Şirketleri

Destek tutarı

 • Proje bütçesi üst sınırı: Her başlık için ayrı ayrı belirlenmiştir (bkz. çağrı detaylarının yer aldığı bilgi notları).
 • Destekleme oranı: Büyük ölçekli işletmeler için %60, KOBİler için %75 (Makine, teçhizat, alet alımlarında farklı oran uygulaması için bkz. desteklenen harcamalar)

Desteklenen harcama kalemleri

 • Personel giderleri (Doktoralı: asgari brüt ücretin azami 14 katı; Lisans mezunu (48 ay veya daha fazla süre önce mezun olan): asgari brüt ücretin azami 12 katı; Lisans mezunu (48 aydan daha az süre önce mezun olan): asgari brüt ücretin azami 8 katı; Ön lisans mezunu: asgari brüt ücretin azami 5 katı; Lise ve altı eğitim düzeyi olan: asgari brüt ücretin azami 4 katı)
 • Şehirlerarası ve Uluslararası Ekonomi sınıfı seyahat giderleri (konaklama desteklenmiyor)
 • Makine, teçhizat (Seri üretimde de kullanılacak olması halinde “maliyet x proje süresi (ay) x %2” destek oranı uygulanır; oransal destek alt sınırı %40 olup makine ve teçhizatın faydalı ömrünün önemli kısmını seri üretim süreçlerinde kullanılacak olması halinde komite kararıyla alt sınır %25’e indirilebilir.)
 • Yazılım
 • Yayın alımı
 • Yurtiçi danışmanlık ve diğer hizmet alımı
 • Yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmeti (proje bütçesinin azami %20’si; yurt içinde yapılması mümkün olmayan test vb. hizmet alımları için Komite onayıyla üst sınır kaldırılabilir.
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge işletmeleri, diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarından alınan Ar-Ge hizmeti giderleri
 • Genel giderler: Destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme vs. (Proje bütçesinin %10’u)
 • Otomasyon teknoloji veya yöntemlerinin kullanıldığı süreç geliştirme projelerinde, proje özelinde yapılacak değerlendirmenin gerektirdiği farklılıklarla birlikte, destek kapsamının oluşturulmasında aşağıdaki yaklaşım esas alınır.
 • Personel, Seyahat, Danışmanlık ve Hizmet alımı ile Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına yaptırılacak işlere yönelik giderler destek kapsamına alınır.
 • Geliştirilen sürecin denenmesi amacıyla, asgari miktarda Malzeme giderleri ile Test Yazılım ve Donanımı destek kapsamına alınır.
 • Geliştirilen süreç içinde yer alan Alet, Teçhizat veya Sistemlerin Tasarım ve Geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler destek kapsamına alınır.
 • KDV desteklenmemektedir. Diğer desteklenmeyen harcama giderleri için bkz. ekli TEYDEB 1511 UYGULAMA ESASLARI Madde 13 (s.10).

Dikkat edilmesi gereken genel hususlar

 • Başvuru yapmadan önce TEYDEB 1511 UYGULAMA ESASLARININ ve ilgilenilen Çağrı Şartlarının (bkz. Yukarıda linkleri listelenen çağrı dokümanları) okunması büyük önem taşımaktadır. Çağrı Şartlarında o çağrıya dair proje başvurularında aranacak spesifik teknik ve idari şartlar yer almaktadır.
 • TÜBİTAK destek programlarını Gebze’de (Kocaeli) yer alan Tübitak Gebze Kampüsü değil Ankara’daki başkanlık yürütmektedir. Program yetkililerinin iletişim bilgileri her bir spesifik çağrı için ayrı ayrı verilmektedir (bkz. Yukarıda linkleri yer alan spesifik çağrı dokümanları).
 • Teydeb 1511 programına sektör ve ölçeğine bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri başvurabilmektedir.
 • Başvuru sahibi kuruluşlar bünyesinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir personelin başvuru tarihi itibarıyla istihdam ediliyor olması gerekmektedir.
 • Bu program kapsamında ilan edilen aynı çağrıya veya farklı çağrılara birden çok başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sayısı üst sınırı yoktur
 • Proje başvurusu yapabilmek için Proje Öneri Başlığı ve Başvuru Sahibi Kuruluşun durumu ile ilgili belgelerin TÜBİTAK’a sunularak Ön Kayıt onayı alınması gerekmektedir. Ön Kayıt Sorumlusunun iletişim bilgileri her bir çağrı dokümanında belirtilmektedir.
 • Proje Başvurusu hazırlarken yukarıda irtibat bilgileri verilen ilgili çağrı yetkilisi ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.
 • Projelerde Üniversitelerden ve/veya Araştırma Enstitülerle işbirliği yapılması değerlendirmelerde avantaj sağlamaktadır ve yapılacak işbirliği proje ortaklığı veya danışmanlık ve hizmet alımı kapsamında desteklenmektedir
 • Projelerin en erken başlatabileceği tarih proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildiriminin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalıdır.
 • Normalde desteklenmeyen harcamalar kapsamında yer alan “ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri, telefon, faks, haberleşme, internet, inşaat ve tesisat giderleri ile kırtasiye giderlerinin” biri veya birden fazlası, Ar-Ge açısından gereklilik arz etmesi halinde proje değerlendirmesi esnasında destek kapsamına alınabilir.
 • Proje kapsamında alınan makine ve teçhizat, sistem, modül ile yazılımın mülkiyeti yararlanıcı kuruluş/firmaya aittir.
 • Proje çerçevesinde oluşabilecek Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları proje sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla kuruluşa devredilebilir.
 • Proje başvurusunda bulunan kuruluşun/firmanın başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin  değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.
 • Yararlanıcı kuruluş/firma projenin ilk döneminde destek tutarının azami %25’i tutarında ön ödemeden (transfer ödemesi) yararlanabilir. Takip eden dönemlerde ise bütçeden geçmiş dönemlerdeki harcama tutarları düşüldükten sonra kalan tahmini proje bütçesinin %25 üzerinden ön ödeme yapılabilir. Ön Ödeme, ilk ödemenin %25 fazlası üzerinden teminat karşılığı yapılır.
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım gibi Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları 1511 programı kapsamında desteklenmemektedir. Bu tür proje çerçevesinde oluşabilecek Fikri/Sınai Mülkiyet Haklarının tescil işlemleri ve patent vekili masrafları için Tübitak (patent için) ve KOSGEB desteğinden (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım veya entegre devre topografyası için) yararlanılabilir
 • Proje ara-rapor dönemlerinde adam-ay değeri değişiklikleri, projenin tamamı için ihtiyaç duyulan ve proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son AGY111’deki toplam adam-ay değerinin %30’unu geçmiyorsa İzleyici değerlendirmesi ile sonuçlandırılır. %30 üzeri artışlar ise İzleyici ve Yürütme Komitesi değerlendirmesi ile kabul edilebilir.
 • Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmeyen artışlar İzleyici Görüşüne istinaden kabul edilebilir. %30 üzeri artışlar ise İzleyici Görüşü ve Yürütme Komitesi değerlendirmesi ile kabul edilebilir.
 • Adam-ay değer değişikliği dışında, personel değişikliklerinin uygunluğuna gerek duyulduğunda izleyici görüşü ile karar verilir.
 • Proje destek başlangıç tarihinden azami 3 ay öncesine kadar yurtdışından temin edilen ve proje bütçesinde yer alan alet, teçhizat, yazılım ve malzeme giderleri (harcama ve gider belgesi tarihi esas alınır) için destekleme yapılır.
 • Hazırlanan projenin aynı zamanda diğer devlet desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı tespit edilmeli. Proje kapsamında diğer devlet desteklerinden sağlanan tutarların proje harcama bütçesi kalemlerinden düşülerek desteklemeye esas tutarın belirlenmesi gerekmektedir.
 • Kamu ihalesi kapsamında hazırlanan projelerin TÜBİTAK’a başvuru esnasında bildirilmesi gerekli.
 • Sıkça Sorulan Sorular (SSS): http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-sikca-sorulan-sorular

Değerlendirme Boyutları

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu
 • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarar ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Başvuru ve değerlendirme süreci:

 • Ön kayıt
 • Çağrı kapanışı
 • Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK), ÇPDK, çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını Ön İncelemeye alır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi ile Grup Yürütme Kurulu’na (GYK) sunulur. ÇPDK, ön inceleme sonrasında proje başvurusundaki yetersiz bilgi ve eksik belgelerin tanımlı bir tarih aralığında tamamlanmasını kuruluştan ister. Bu süre sonunda eksikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın projelerin değerlendirme sürecine devam edilir. Değerlendirme süresince, proje başvurusu yapan kuruluşun benzer içerik ve faaliyetleri kapsayacak şekilde TÜBİTAK programlarına sunduğu başka projeleri varsa bu programa sunulan proje değerlendirilmeye devam edilmez ve ret önerisi ile GYK’ya sunulur.
 • Hakemler birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kuruluşta inceleme yaparlar. İnceleme sonrasında hazırlanan Proje Önerisi Değerlendirme Raporu (AGY211) TÜBİTAK’a sunulur. Ortak sunulan projelerde, projede yer alan her bir kuruluş proje kapsamında yerinde incelenir. Hakemlerin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları açıklamaları AGY211 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.
 • Ön İncelemede yeterli bulunan projelerin, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra değerlendirmeleri ÇPDK üyelerinin oluşturduğu panelde yapılır. Çağrıya sunulan proje sayısı ve projelerin değerlendirilmesi için gerekli olan uzmanlık alanı dikkate alınarak, ilgili ÇPDK’nın önerisi, GYK’nın onayı ile çağrı konu ve kapsamında uzmanlığı olan kişiler belirlenerek ek paneller oluşturulabilir. Proje Teknik Uzmanı, hakem raporlarını esas alarak; ilgili panelin değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla taslak destek kapsamını oluşturur. Panelde, taslak destek kapsamı, proje öneri başvuru formu, hakem değerlendirmeleri ile diğer ek bilgiler incelenerek projeler puanlandırılır. İlgili panelin talebi üzerine kuruluşun projeye ilişkin sunum yapması istenebilir. Her bir boyutta 3’ün ve toplamda 9 ’un üzerinde puan alan projeler için panelde destek kapsamı belirlenir. Panel sonuçları ÇPDK’da görüşülür. Panel Değerlendirmesi sonucunda puanlandırılan projeler GYK’ya sunulur. GYK, destek kapsamı belirlenmiş olan projeleri, puanlarında bir değişiklik yapmadan 3 gruba ayırabilir. Her bir grupta projeler toplam puanına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Sırasıyla üst, orta ve alt grubu içeren proje sıralama listesi oluşturulur.
 • TEYDEB’in bağlı olduğu TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı GYK’nın desteklenmesini önerdiği üst ve orta grupta yer alan projelerden, bütçe olanakları göz önünde bulundurularak, proje sıralama listesindeki kabul önerisi sunulacak son projeyi belirler. Belirlenen bu proje ve bu projenin sıralamada üstünde kalan tüm projeler kabul, altında kalan tüm projeler ret olacak şekilde hazırlanan öneri aynı Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık onayına sunulur. Alt grupta yer alan projeler için kabul önerisi oluşturulmaz. Başkanlık onayı sonrası projelerin değerlendirme süreci tamamlanır. Projelere ilişkin değerlendirme sonuçları kuruluşların bildirdikleri e-posta adresleri ve/veya PRODİS üzerinden bildirilir. Destek karar yazısı ile iki nüsha proje sözleşmesi hazırlanarak kuruluşun bildirdiği adrese gönderilir.
 • Kuruluşun ret kararına ilişkin bir itirazı varsa, itirazını “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapar. Yapılan itirazlar aynı yönetmelik kapsamında değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Destek kapsamına itirazlar Dönem Raporu içinde Proje Değişiklik Bildirimi bölümünde sunularak ilgili GYK’da karara bağlanır. Destek kapsamına itirazlar Dönem Raporları dışında sunulamaz.
 • Çağrı Duyurusunda bildirilen proje öneri başvurusunun yapılabileceği son tarihten itibaren 90 gün içinde nihai kararın oluşturulması hedeflenmektedir.
 • Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ile kuruluş/kuruluşlar arasında sözleşme imzalanır. Ortak projelerde, muhatap kuruluşun belirtildiği ve her bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler kuruluş tarafından karşılanır. Kuruluş tarafından imzalanan sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanması ile kuruluş tarafından projeye ilişkin sunulan AGY311 işleme alınır. Bu Uygulama Esaslarında belirtilen sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK’ın imza tarihi esas alınır. Ancak sözleşme proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer. TÜBİTAK tarafından hazırlanarak destek karar bildiriminde verilen süre içinde, kuruluşa iletilen proje sözleşmesinin kuruluş tarafından imzalanarak ekleri ile birlikte TÜBİTAK’a ulaştırılması zorunludur. Bu süre içerisinde sözleşmenin TÜBİTAK’a ulaştırılmaması halinde, TÜBİTAK kuruluşu uyararak ek süre verir. Proje sözleşmesinin verilen ek süre dahil proje destek karar yazısının düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gönderilmemesi halinde TÜBİTAK destek kararını iptal edebilir.

İletişim ve bilgi için: Her bir çağrı dokümanının son bölümünde çağrıdan sorumlu TÜBİTAK personelinin iletişim bilgileri yer almaktadır.