İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ekim 25, 2018
Görsel-Template-22-1200x675.jpg
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2018 yılı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri” yarışmasını ilan etmiştir. Başvurusu yapılacak olan Projelerin Türkiye’de halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz. Geçmiş yıllarında TİSK KSS Ödülü almış Projeler ile tekrar başvuru yapılamaz; ancak başvuru yapılmış ancak ödüle hak kazanamamış olan Projeler ile tekrar başvuru yapabilir. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler. Başvurulardan ücret alınmamaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi tanımı: Şirketlerin ticari faaliyetleri ile sosyal ve çevresel meselelerin birleştirildiği ve paydaşlar ile gönüllülük esasına dayanan bir alanda ilişki kurabildiği projeler

·         2016 yılında ödül alanlar: http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2017/03/Tisk-Kss-2017.pdf

·         2015 yılında ödül alanlar: http://csrforall.eu/tr/duyuru_odul/2015.pdf

·         2014 yılında ödül alanları: http://csrforall.eu/tr/duyuru_odul/2014.pdf

Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2018, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru ve Başvuru Formu için: http://tisk.org.tr/tisk-yarisma-ve-odul-duyurusu/

Kimler başvurabilir?

  • Ticaret Siciline kayıtlı tüm Şirketler (şahıs işletmeleri dahil) başvurabilir. Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmamaktadır.
  • Dernek, Vakıf, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.

Ödüller: 2019 Ocak – Mart ayında düzenlenecek törende ödül kazanan Başvuru Sahiplerine plaket takdim edilecektir.

Ödülün Adı Açıklama Kategori
Büyük Ödül Bu ödül 5 kategoride (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir Büyük Şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir. Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren 2 proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Kapsayıcılık Ödülü Kamu – Sivil Toplum – Özel Sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen, projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Etkililik Ödülü Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
İyi Uygulama Ödülü Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Sürdürülebilirlik Ödülü Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Yenilikçilik Ödülü Toplumsal sorunların çözümünde yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü

(Bu yıl eklenen bir ödül başlığı)

Kadınların, toplumda daha etkin ve eşit statüye ulaşması, karar alma mekanizmalarında ve  iş yaşamında daha aktif yer almaları için etkili, farkındalık artıran ve kalıcı çözümler getirecek; kısa, orta ve uzun vadede pozitif  sonuçlar doğuracak toplumsal dönüşüm sergilemeyi hedefleyen KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Girişimcilik Özel Ödülü

(Bu yıl eklenen bir ödül başlığı)

Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı ürünler ve hizmetler sunan bir iş modeli geliştiren; toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer girişimcilere örnek olabilecek KSS projeleri bu ödülü almaya hak kazanacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
GAN TÜRKİYE Özel Ödülü Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (Global Apprenticeships Network – GAN) üyesi olarak TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’ne layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Başvuru yapmadan önce Ödül Duyurusu metninin okunması tavsiye edilmektedir.
  • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
  • Geçmiş yıllarda TİSK KSS Ödülü almış Projeler ile tekrar başvuru yapılamaz; ancak başvuru yapılmış ancak ödüle hak kazanamamış olan Projeler ile tekrar başvuru yapabilir.
  • Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
  • Başvurular, ayrı ayrı kategorilere göre yapılmayacaktır. Aday şirketlerin sundukları Projeler bütün kategoriler açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

•        Başvuru Sahiplerinin, TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 9 Kasım 2017, Cuma günü saat 17.00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine Word dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca Başvuru Formunun imzalandıktan sonra taranarak iletilmesi gerekmektedir.

•        Şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler. Ayrıca projenin 1 dakikalık tanıtım filminin gönderilmesi, faydalı görülmektedir. Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 9 Kasım 2018, Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır. Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, KSS Ödül Programı, Reşat Nuri Caddesi No: 108 06540 Çankaya, ANKARA

  • Alanında uzman kişilerden oluşan Seçici Kurul, Projeleri belirtilen kategorilere göre değerlendirerek, her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi ödüllendirecektir.
  • Kazanan Projelerin Sahiplerine Ocak – Mart 2019 döneminde düzenlenmesi öngörülen Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Rana Çavuşoğlu

İstihdam ve Endüstri İlişkileri Uzmanı

Tel: (312) 439 77 17

e-posta: odul@tisk.org.tr