İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


KOBİ’lere Yönelik Desteklerle İlgili Bilgi

Temmuz 22, 2018
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle Ufuk 2020 Programı kapsamında “KOBİ Aracı (SME Instrument)” ve “İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation – FTI)” destek programları hakkında Teknopark İstanbul’da (1 Ağustos 2018, Çarşamba) ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB’de (2 Ağustos 2018, Perşembe) iki Bilgi Günü ve TÜBİTAK Yetkilileri ve Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network – EEN) Uzmanları ile İkili Görüşmeler düzenlenecektir. Bilgi Günü ve İkili Görüşmelere katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Ufuk2020 (Horizon2020) Programı Avrupa 2020 stratejisinin 7 sancak gemisi inisiyatifinden biri olan İnovasyon Birliği kapsamında Avrupa genelinde araştırma ve yenilik temelinde kalkınmanın sağlanması için geliştirilmiş bir destek programıdır. Programın üç temel önceliği, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlardır. Program, AB’nin 2014-2020 mali döneminde gerçekleştirilecek olup toplam € 71 milyar’lık bir bütçeye sahiptir. Program, Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olmakla beraber uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması ve kapsamı bakımında bazı yenilikler de getirmektedir. Ufuk2020 programının Türkiye koordinatörü olan kuruluş, TÜBİTAK’tır.
Ufuk2020 Programının Alt Programı KOBİ Aracı (SME Instrument) Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument), temel olarak inovatif bir fikrin oluşturulması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine AB tarafından geliştirilmiş aşamalı bir destek programıdır. KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı 3 aşamadan oluşan bir destek programıdır. Birinci aşamasını “Kavram ve Fizibilite Değerlendirme Desteği” oluşturmaktadır. KOBİ’lerin inovatif fikirlerinin sınanmasına yönelik teknolojik ve ekonomik fizibilite amaçlı analiz, pazar araştırması, strateji ve risk değerlendirme gibi çalışmaların finansmanı için ilk aşamada firma başına azami € 50 bin destek sağlanmaktadır. Söz konusu destek için 10 sayfalık bir iş planı hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Eğitim programı sonunda KOBİ’lerin iş planlarını hazırlayarak ilk aşama desteği için başvuru gerçekleştirmeleri beklenmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara AB tarafından € 2,5 milyon’a kadar destek verilebilmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara TÜBİTAK tarafından ücretsiz koçluk hizmeti de sunulmaktadır. Üçüncü aşamada ise işletmelere girişim hızlandırma, eğitim desteği, koçluk ve girişim sermayesi ağlarına erişim gibi imkanlar sağlanmaktadır.
Ufuk2020 Programının Alt Programı İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation – FTI) FTI, piyasaya sürülmeye yakın durumdaki inovasyon faaliyetlerine yönelik tabandan tavana bir destek programıdır. FTI, piyasaya ürün/hizmet sürülmesi için geçen süreyi kısaltmak için oluşturulmuş olup disiplinler üstü ve sektörler arası yaklaşımları geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu program kapsamında tüm inovasyon aktörleri birlikte çalışarak sürdürülebilir inovasyonlar geliştirebilir, toplumsal sorunlara çözümler ile kolaylaştırıcı ve sınai teknolojiler üretebilir. Bir proje teklifi için destek tutarı üst limiti € 3 milyon olup son başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde desteklenmeye hak kazanan projeler başlatılabilmektedir.
Ufuk2020 Programına katılımı teşvik için TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler ve ödüller https://h2020.org.tr/tr/destek-ve-oduller

Duyuru: https://h2020.org.tr/tr/haberler/kobi-araci-ve-fti-bilgi-gunleri-ve-ikili-gorusmeler

Online kayıt formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrSSdF68m5pPiu4HQe0BmhF9jvP0bihpMvxHm8TL30FFYUlg/viewform

Etkinlik Tarihleri ve Yerleri 1 Ağustos 2018, Çarşamba Teknopark İstanbul, Kurtköy (Pendik)

(Ulaşım için: https://teknoparkistanbul.com.tr/bize-ulasin)

2 Ağustos 2018, Perşembe TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Toplantı Salonu

(Ulaşım için: http://www.tosb.com.tr/haritada-biz.html)

Etkinlik Programı

(her iki Bilgi Günü için aynı)

09.30 – 10.00 Kayıt ve Açılış
10.00 – 10.10 Enterprise Europe Network (EEN) Genel Bilgilendirme

 • Aylin Karcı, EEN Innovation Advisor
10.10 – 11.00 SME Instrument Genel Bilgilendirme

 • Merve Diyar, TUBİTAK KOBİ Ulusal İrtibat Noktası
11.00 – 11.20 Fast Track to Innovation Genel Bilgilendirme

 • Şeyma Sayımlar, TUBİTAK FTI Ulusal İrtibat Noktası
11.20 – 11.40 Kahve Molası
11.40 – 11.50 EEN – Key Account Manager (KAM) Hizmeti

 • Beril Karabetyan, EEN Innovation Advisor
11.50 – 12.00 EEN – Ortak Arama Hizmeti Fatma Kesik

 • EEN Innovation Advisor
12.00 – 13.00 Yemek Molası
13.00 – 16.20 TÜBİTAK Yetkilileri ve EEN Uzmanlarıyla 20 Dakikalık İkili Görüşmeler
KOBİ Aracı ve İnovasyona Hızlı Erişim programları kapsamında odaklanılan alanlar
 • Information and Communication Technologies
 • Nanotechnologies
 • Advanced materials
 • Biotechnology
 • Advanced manufacturing and processing
 • Space
 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
 • Secure, clean and efficient energy
 • Smart, green and integrated transport
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies
 • Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı

Tel: (312) 298 17 50

e-posta: ufuk2020@tubitak.gov.tr

Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Ofisi

Tel: (216) 483 96 48

e-posta: aia@sabanciuniv.edu