İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


KOBİler için Yeni Nefes Kredisi

Ekim 3, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg
Türkiye Odalar ve Boralar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), protokol imzalanan 8 banka işbirliğiyle KOBİlere yönelik “Nefes Kredisi” adı altında 3. Dönem kredi programı başvuruları başlamıştır. Kredi başvuruları için üye olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından faaliyet belgesi alınarak ilgili odanın anlaştığı Bankaların şubelerine kredi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Duyuru: https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=23703&lst=MansetListesi

Kimler başvurabilir?

TOBB üyesi KOBİ düzeyindeki (Yıllık Net Satış Hasılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı​ 125 milyon TL’den az ve çalışan sayısı 250’den az olan) tüm sektörlerden işletmeler

Kredi koşulları

Kredi üst limiti* Kocaeli Sanayi Odası üyeleri için 200 bin TL
Kocaeli Ticaret Odası üyeleri için 100 bin TL
Gebze Ticaret Odası üyeleri için 100 bin TL
Körfez Ticaret Odası üyeleri için 50 bin TL
Bankalar Kocaeli Sanayi Odası üyeleri için
 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Garanti Bankası
Kocaeli Ticaret Odası üyeleri ve Gebze Ticaret Odası üyeleri için
 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Vakıfbank
 • İş Bankası
 • Garanti Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Ziraat Katılım
 • Vakıf Katılım
Körfez Ticaret Odası üyeleri için
 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • İş Bankası
 • Vakıfbank
Faiz oranı Aylık brüt oran: %1,85
Vade
 • 18 ay (eşit taksitli)**
 • Ödemesi dönem: 6 ay
Kefalet Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti
Kredi ve kefalet dosya masrafları KGF’ye ödenecek olan %0,03 oranındaki kefalet başvuru bedeli ve komisyonu

* Nefes Kredisi üst limiti il ve ilçelere göre 50.000 TL ile 200.000 TL arasında değişmekte olup Kocaeli’de mukim her bir oda üyeleri için belirlenen üst limitler ve diğer hususlar ilgili odalardan şifahen öğrenilen bilgiler çerçevesinde listelenmiş olup resmi nitelik taşımamaktadır. Resmi bilgiler için üyesi olduğunuz oda/borsa veya ilgili banka şubesi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

** Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün değildir.

Kredi başvuru süreci

 • Önceki iki Nefes Kredisi programından farklı olarak kredi kullanımında ilgili Oda/Borsa üyelerine öncelik tanınacak olmakla beraber ildeki diğer Oda/Borsa üyelerine de kredi kullandırılabilecektir.

·         TOBB üyesi KOBİ, üye olduğu Oda/Borsa’ya giderek “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu” için “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgesi alacaktır.

·         KOBİ, Oda/Borsadan aldığı faaliyet belgesi ile ilgili Odanın anlaştığı Bankaların Şubelerine TOBB Nefes Kredisi Başvurusu yapacaktır.

 • Bankalar ve KGF, KOBİ’nin krediye uygunluğu değerlendirecektir. Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde bankalar, KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracaktır. Kredi değerlendirme sürecinde TOBB ile Oda ve Borsaların herhangi bir yetkisi yoktur.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

e-posta: nefeskredisi@tobb.org.tr

Tel:

 • Kocaeli Sanayi Odası: (262) 315 80 41
 • Kocaeli Ticaret Odası: (262) 322 30 10
 • Körfez Ticaret Odası: (262) 528 48 00
 • Gebze Ticaret Odası: (262) 644 22 32