İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


KOBİ ve Girişimci Ödül Yarışması

Ocak 29, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
KOSGEB, 2019 yılı “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Yarışması’na” başvurular başlamıştır. Yarışmanın amacı, başarılı KOBİ ve Girişimcilerin kamuoyuna tanıtılması, ülke ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yarışmada finalist olanlar için Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden %100 oranında yararlanma ve kategori birincileri için KOSGEB proje bazlı desteklerinden %10 daha yüksek destek oranlarında yararlanma avantajları sağlanmaktadır. Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

Son başvuru tarihi: 11 Şubat 2019, Pazartesi (Son başvuru tarihi bilgisi, KOSGEB Başkanlık’tan şifahen edinilmiştir.)

Yarışmanın internet sitesi: http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr/

Online başvuru için: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg89NdYH4gvkRvtCnZA)

Kimler katılabilir?

  • KOBİler (İstihdam ettiği çalışan sayısı 250’yi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi birbirini takip eden son iki hesap döneminin en az birinde aşmayan işletmeler. Diğer şartlar için bkz. https://goo.gl/n9bJyA)

•        Başvuru yapacak olan bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı olması gerekmektedir.

  • Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

Ödüller ve Sağlanan Avantajlar

Kapsam Sağlanan Avantaj
Kategori Finalistleri KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Finalistleri, KOSGEB tarafından düzenlenecek olan Yurtdışı İş Gezisi Desteğinden bir defaya mahsus olmak üzere azami destek miktarı dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 oranında desteklenir. Ödül kapsamında işletmelerin yararlandıkları destek miktarı ilgili Destek Programında belirtilen destek üst limitine dahil edilmez.
Kategori Birincileri KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincileri, KOSGEB Proje Bazlı Destek Programlarında*, program bazında toplam destek oranı %100’ü geçmemek üzere, kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapılmış olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere bir destek programı için %10 oranında daha fazla desteklenir.

* KOSGEB Proje Bazlı Destek Programları:

Başvuru kategorileri ve şartları: Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.

Kategori Başvuru koşullu
İhracatçı KOBİ Ödülü En az 5 mali yıl önce kurulmuş, başvuru yapılan yıldan önceki 3 yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve kurulduğundan bu yana en az 3 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olmak
İnovatif KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri sonucu mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş ve son 3 bilanço döneminde net satış hasılatını  %50 arttırmış olmak
İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, işletmelerin kurum/kuruluşlarla, büyük işletmelerle veya diğer KOBİ’ler ile bir araya gelerek; ortak tasarım, pazarlama, tedarik ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatının arttırılması ve/veya yapılan işbirliği ile Stratejik Ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması konularında işbirliği-güçbirliği oluşturulmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak
Dijital KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, imalat süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla; büyük veri, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, robotik sistemler, akıllı sensörler vb. teknolojilere geçiş yaparak, ürün katma değerini ve kalitesini, işletme verimliliği ve karlılığını vb. üst seviyeye çıkarmış olmak
Genç Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan ve başvuru esnasında 29 yaşını doldurmamış girişimci olmak
Kadın Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan kadın girişimci olmak
İnovatif Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan ve yenilik fikri/projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün/hizmet üreten/geliştiren/iyileştiren veya yeni üretim teknolojileri geliştiren/iyileştiren, belirli bir pazar payına ulaşmış girişimci olmak
Jüri Özel Ödülü Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmaz.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Bir Başvuru Sahibi, yalnızca bir kategori için başvuru yapabilir.

  • Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

•        Ödül Yarışması ile ilgili KOSGEB Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

·         Son başvuru tarihi: 11 Şubat 2019

·         Başvurular, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilir ve puanlanır. KOSGEB Müdürlüğü seçilen işletmelerin sistem puanlarını ve sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Başvurular ülke genelinde alınacak olup,  sistemsel değerlendirme İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) ile 12 bölge özelinde yapılacak olup, 12 bölgenin her bir kategori bazında en yüksek sistem puanını alan 5 başvuru belirlenecektir.

·         KOSGEB Müdürlükleri seçilen sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Sistem üzerinden onaylanan başvurular Komisyon Değerlendirmesine iletilir. Değerlendirme “Değerlendirme Komisyonu” tarafından 3’er kişilik 7 ayrı komisyon şeklinde yapılacaktır.

·         Bu komisyon tanımlanan kriterlere göre bölge birincilerini belirleyecektir. Bölgesel Değerlendirmede 12 bölgede 1. olan başvurulardan; kategori bazında toplam puanı en yüksek olan 3’er başvuru belirlenecek ve Değerlendirme Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler seçilecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

KOSGEB Müdürlükleri: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/iletisim

Tel (KOSGEB Başkanlık): (312) 595 27 87