İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İşbirliği Kurulmasına Yönelik Destek Programı

Aralık 7, 2018
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK tarafından AYDE-KAP-SAYEM-2018-01 kodlu “Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)” Birinci Faz Çağrısı ön kayıt son tarihi 14 Aralık 2018 tarihine uzatılmıştır. SAYEM çağrısının amacı, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılmasıdır. Başvuruların aşağıda belirtildiği şekilde ortaklı (konsorsiyum oluşturarak) yapılması gerekmektedir. Yürütücü kuruluş ile diğer ortak kuruluşlardan en az biri ön kayıt yaptırmalı, ön kayıt yaptırmayan ortaklara ait niyet mektubu başvuruya eklenmelidir.

Programın Fazları ile Çağrı Hedefleri ve Şartları
1. Faz

(Güncel çağrı)

Birinci fazda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve  kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Çağrı Hedefleri

 • Yol Haritası kapsamında geliştirilecek yüksek teknoloji sınıfındaki ürün veya ürün gruplarının tanımlanması ve EK-1 (Çağrı Metni, s. 6 – 16) de yer alan kodlarla gerekçelendirilerek eşleştirilmesi
 • Yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirilebilmesi için süreçler, yenilik ağının yönetim modelinin belirlenmesi, Yol Haritasının oluşturulması, risk analizi çalışmalarının yapılması
 • SAYEM İkinci Faz kapsamında sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak Yol Haritasındaki yerinin belirtilmesi
 • SAYEM birinci fazın sonucunda oluşacak konsorsiyumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ihtiyaç duyulması halinde nasıl genişletileceğine ilişkin planlanmanın yapılması
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol çerçevesinde belirlenmesi
 • SAYEM iş birliğini oluşturacak üyelerin belirlenerek konsorsiyum işbirliği anlaşmasının hazırlanması
Çağrıya Özel Şartlar

 • Öngörülen destek başlangıç tarihi, 1 Mart 2019’dur. Bu tarih, TÜBİTAK tarafından güncellenebilir.
 • Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak (tercihen THS 6) ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi için Yol Haritası oluşturulması bu çağrı kapsamındadır (Teknoloji Hazırlık Seviyesi hakkında sunum: EK-2 Çağrı Metni, s. 18 – 20). Sadece THS 8 ve THS 9 seviyesindeki çalışmaları kapsayan Yol Haritaları çağrı kapsamı dışındadır.
2. Faz İkinci Fazda ise bu Yol Haritası çerçevesinde oluşturulacak projeler için TEYDEB’de açılacak bütün çağrılara başvurulabileceği gibi, başvuru şartlarının sağlanması aranmaksızın ayrıcalıklı olarak “Stratejik Ürün Ar-Ge Projeleri Destekleme” Çağrılarına da başvuru yapılabilecektir.

Ön Kayıt son tarihi: 14 Aralık 2018, Cuma (saat: 17.00)

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2018, Pazartesi (saat: 17.00)

Duyuru: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sayem-1-faz-cagrisi-on-kayit-son-basvuru-tarihi-uzatildi

Online başvuru sistemi: https://eteydeb2.tubitak.gov.tr

Kimler başvurabilir?

Başvuruyu yapacak olan Öncü Kuruluş Türleri Diğer Şartlar
 • Sermaye Şirketleri
 • Yükseköğretim Kurumları
 • Kamu Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri
SAYEM konsorsiyumu adına başvuru yapan alanında Öncü Kuruluşun aşağıdaki özelliklerden birine sahip olması gerekir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi olmak
 • Son 3 yılda, hedeflenen ürünle ilgili, sektörü etkileyecek büyüklükte yurt içi veya yurt dışı satışa ulaşmış olmak, sektörde ürün geliştirmek ve yaygın satış ağına sahip olmak
 • Hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip olmak
 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) başvurusu yapmış olmak

Ortaklık: Proje tekliflerinde aşağıda belirtilen türdeki kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurulması gerekmektedir.

·        Pazar payını etkileyecek büyüklükte firma(lar)

·        İlgili yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler

·        Yenilikçi startup’lar/teknogirişimler

·        Potansiyel müşteri temsilcileri

·        Üniversiteler

·        Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri ve/veya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)

Proje süresi: Azami 9 ay

Destekleme

Çağrı Bütçesi 2 milyon TL
Proje Başına Bütçe Üst Limiti 150 bin TL
Destekleme Oranı
 • KOBİ: %100
 • Büyük Ölçekli Kuruluş: %100
Destek Ödeme Şekli
 • Harcama sonrası destek ödemesi
 • Teminat karşılığı Ön Ödeme (Destek tutarının azami %25’i)

Desteklenen Harcama Kalemleri

Harcama Kalemi Açıklama
Personel Giderleri

(Sermaye Şirketleri)

 • Aşağıda belirtilen kişiler proje kapsamında personel olarak beyan edilebilecektir.
  • Proje sahibi kuruluşta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, limited şirket ortakları ve limited şirket ortağı olan müdürler
  • Anonim şirket ortağı ya da limited şirket ortağı olan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personeli
 • Personelin gideri ortalama aylık maliyete göre desteklenir. Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate alınarak belirlenir.
 • Personelin dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyeti, personelin eğitimi dikkate alınarak brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır. İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin ortalama aylık maliyeti ile bu personelin eğitim durumu baz alınarak asgari ücret katlarına göre hesaplanan dönemsel ortalama aylık maliyeti karşılaştırılarak düşük olan ortalama aylık maliyeti, kabul edilen harcama tutarının belirlenmesinde dikkate alınır. Asgari ücretin katları olarak, projenin ilgili döneminin başlangıç tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınır. Proje personelinin eğitim durumunun proje süresi içinde değişmesi durumunda değişen eğitim durumuna göre ortalama aylık maliyete uygulanan sınırlama değiştirilerek ilgili dönemin tamamında  yeni eğitim durumuna karşılık gelen asgari ücret katları uygulanır.
  • Doktoralı kişiler: Asgari Ücretin 12 katı
  • Lisans ve Yüksek Lisans mezunu kişiler: Asgari Ücretin 8 katı
  • Ön Lisans mezunu kişiler: Asgari Ücretin 4 katı
  • Lise ve altı eğitim düzeyine sahip kişiler: Asgari Ücretin 3 katı
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin anonim şirket ya da limited şirket ortağı olarak projede görev alması halinde, bu kişilerin ay içinde çalıştığı gün süresine bakılmaksızın çalıştığı her ay için ödemesi yapılan maliyetine karşılık ilgili dönemin başlangıç tarihinde geçerli olan bir brüt asgari ücret tutarı kadar desteklenir.
Seyahat Giderleri Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri
Alet, Teçhizat ve Yazılım Alımları
 • Kısmi Destek Uygulaması:
  • Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan Alet, Teçhizat, Kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler destek süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların kabul edilen harcama tutarları “maliyet x destek süresi (ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “destek süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40, üst sınır ise %72’dir. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve destek kapsamındaki faaliyetler için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için kısmi destek alt sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.
  • Ör. Destekleme oranı: 36 ay x %2 = %72
 • Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak başvuru sahibinin Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar destek kapsamındaki faaliyetler sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise destek süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.
 • Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.
Yayın Alımları
Malzeme ve Sarf Alımları
Yurt İçi ve Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir.
 • Desteklenen proje kapsamında gerçekleşen toplam Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet alımlarının, projenin dönemsel kabul edilen harcama tutarları toplamı içindeki payı %20 ile sınırlandırılır. Çağrı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla, Grup Yürütme Kurulu (GYK) önerisi ve Başkan onayı ile bu oran proje bazında %50’ye kadar artırılabilir. Buna ilişkin uygulama söz konusu yurt dışı harcama ve giderlerin bildirildiği dönem raporlarında TÜBİTAK tarafından ayrı ayrı yapılır.
 • Uluslararası ortaklı projelerde, uluslararası proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri (yurtiçi üniversite veya araştırma kurumları hariç) desteklenmez.
Genel Giderler
 • Projenin destek tutarının en fazla %10’u oranında Genel Gider desteği ödenebilir.
 • Genel giderler karşılığı aktarılan tutarların bu Yönergeye ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak harcanmasından kuruluş sorumlu olup, genel gider karşılığı olarak yapılan harcamalar için TÜBİTAK’a bilgi ve belge gönderilmeyecektir.
 • Ön Ödeme:
  • Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini geçemez. Ön ödeme üst sınırı destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemek üzere çağrı duyurusunda belirtilir. Dönem Raporuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlanmasından sonra ön ödeme tutarı destek tutarından mahsup edilir. Yeni ön ödeme, kuruluşun kalan proje bütçesinin %25 üzerinden yapılır. Projenin son dönemine kadar kuruluşun proje özel hesabında kalan tutarın TÜBİTAK’a iadesi istenmez. Son ön ödemenin mahsubu sonrası kuruluşun TÜBİTAK’a iade etmesi gereken tutarın olması halinde, kalan tutarın kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iadesi zorunludur.
  • Ön ödeme alabilmek için teminat karşılığı TÜBİTAK’a başvuru yapmak gerekir. Kuruluşun ön ödeme talebinde bulunulabilmesi için proje sözleşmesinin TÜBİTAK tarafından imzalanmış olması ve kuruluşun vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir. Ön ödeme yapılabilmesi için talebin TÜBİTAK tarafından uygun bulunması gerekir.
  • Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan kuruluşa aittir.
  • Teminat olarak gösterilebilecek değerler aşağıda belirtilmektedir:
   • Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları
   • Mevzuatında kredi kefaleti vermekle görevlendirilen kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen Kefalet Mektubu ya da Kefalet Seneti
  • Ön ödeme kapsamında kuruluştan alınacak teminatın, proje sözleşmesinde belirtilen proje destek bitiş tarihinden sonraki en az 24 aylık süreyi kapsaması gerekmektedir.
  • Proje destek bitiş tarihine 3 aydan az bir süre kala ön ödeme yapılmaz.
  • Teminat mektubunun TEYDEB internet adresinde bulunan örnekteki içerik ve biçime uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.
  • İlave teminat vererek daha fazla ön ödeme alma ve kuruluşun ön ödeme için verdiği teminatı yeni bir teminatla değiştirme talepleri kabul edilmez.
  • Projenin takip eden dönemlerinde kuruluştan yeni başvuru alınmaksızın mevcut teminat kapsamında ön ödemeleri yapılır.
  • İlk ön ödeme yapıldıktan sonra takip eden dönemlerde kuruluştan yeni bir teminat istenmez.
  • İlk ön ödeme yapıldıktan sonra proje bütçesinde yapılan artışlar, takip eden dönemlerde yapılacak ön ödemende dikkate alınmaz.
  • Dönem Raporuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlandırmasının geciktiği durumlar veya gereği halinde TÜBİTAK, teminat süresinin uzatılmasını kuruluştan talep edebilir. Teminat süresinin kuruluş tarafından istenilen tarihe kadar uzatılmaması halinde TÜBİTAK teminatı nakde çevirebilir.
  • Destek tutarından ön ödemenin nihai mahsubu yapıldıktan sonra; Kuruluşun geri ödemesi gereken herhangi bir tutarın olmaması halinde, alınan teminat iade edilir. Kuruluşun geri ödemesi gereken tutarın olması halinde, ilgili tutarın ödemesi yapıldıktan sonra, alınan teminat iade edilir.
  • Ön ödeme tutarının mahsubundan önce veya ön ödeme almış kuruluşun devam eden dönemlerde ön ödeme almaktan vazgeçmesi durumunda teminat mektubunun iade talebi kabul edilmez.
 • Destek kapsamına alınan giderlere ilişkin olan ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçlar ile ilgili giderin maliyetine dahil olan her türlü kalem söz konusu giderin bir unsuru olarak desteklenir.
 • Proje kapsamında personel maliyetleri ile mal ve hizmetlerle ilgili teşvikten yararlanılması durumunda, yararlanılan teşvikler ilgili maliyetlerden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilecektir.
 • Desteklenmeyen giderler için bkz. Uygulama Esasları Yönergesi Madde 22 (s. 19).

Değerlendirme Kriterleri

Kriter Açıklama
Davetiye Projenin Teknolojik ve/veya Teknik Yeterliliği ·         Hazırlanacak olan Yol Haritasının yüksek teknolojili ürün veya ürün grubuna uygunluğu

·         Teknoloji Hazırlık Seviyesinin değerlendirilmesi

Projenin Yapılabilirliği ·         Konsorsiyum üyelerinin nitelikleri ve konsorsiyuma katkıları Yol Haritasını hazırlamak için kullanılacak iş planının, görev paylaşımının ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
Projenin Etkisi ·         Planlanan ürün veya ürün grubunun ticarileşme potansiyeli

·         Planlanan ürün veya ürün grubunun ulusal hedeflere ulaşabilmek için sağlayacağı katkı ve yaygın etkisi

Ön Görüşme Talepleri ve Sorularınız için:

Doç. Peren Karagin

Tel: (312) 298 95 15

e-posta: sayem@tubitak.gov.tr