İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yarışması

Mart 16, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki İyi Uygulama Örneklerine yönelik düzenlediği yarışmaya başvurular devam etmektedir. Yarışma, 3 – 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenmekte olup yarışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında kongre ana teması olan “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve artmasını teşvik etmek, Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamaktır. Yarışmaya; amaca uygun, sahada tatbik edilmiş, somut hedeflere ulaşmış ve işyerinde Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlamış uygulamalar ile başvuru yapılmalıdır. İşyerleri birden fazla uygulama ile başvuru yapabilir.

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2020, Salı

Duyuru: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/?p=yarisma

Başvuru formu: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/docs/basvuru_formu.pdf?p=1254

Kimler başvurabilir?

Amaca uygun, sahada tatbik edilmiş, somut hedeflere ulaşmış ve işyerinde Çalışan – İşveren – İSG Profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlamış İşyerleri (Özel, Kamu, Diğer)

Kategori ve Ödüller:

Kategoriler Ödüller
1 – 49 arası çalışan istihdam eden işletmeler
50 – 249 arası çalışan istihdam eden işletmeler
250 ve üstü çalışan istihdam eden işletmeler

Değerlendirme kriterleri:

Kriter Açıklama Ağırlık
Amaca Uygunluk Başvurunun “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” temasına uygun içeriğe sahip olması %20
Yenilikçilik Başvuruya ilişkin uygulamanın yenilikçi olması %10
Katılımcılık ve Talep Şekli Uygulamaya yönetimin, profesyonellerin ve çalışanların katılımı ve uygulama talebinin ortak fikir olarak ortaya çıkmış olması %20
Sürdürülebilirlik Uygulamanın etkisinin kalıcı olması %15
Örnek Olma Uygulamanın diğer işletmeler tarafından uygulanabilir olması %15
Fayda Maliyet Etkinliği Uygulamanın ölçülebilir maliyeti ve gerçekleştirilen iyileştirme sonucu elde edilen kazanımların karşılaştırması %20

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

·        Başvurular: 13 Şubat – 31 Mart 2020

·        Başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesi: 1 – 15 Nisan 2020

·        Jürinin kazananları seçmesi ve kazananlara bildirim: 15 – 25 Nisan 2020

·        Ödül töreni: 3 – 6 Mayıs 2020

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi ile ilgili detaylar için: http://www.tioshconference.gov.tr/tr/?p=yarisma (Madde 2. İçerik ve Başvuru)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 296 67 67

e-posta: isggm.yarisma@ailevecalisma.gov.tr