İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İngiltere’deki Bİna Yangını Hakkında

Temmuz 16, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

TOBB Kimya Sanayi Meclisi üyemiz Dr. Y. Müh. Erol Özensoy’un İngiltere’deki bina yangınının kimya sanayine verdiği ciddi uyarı hakkındaki bilgilendirici yazısı aşağıda takdim edilmiştir.

“Kimya Meclisinin  değerli üyeleri

İngilteredeki 24 katlı  bir binada çıkan  yangın hadisesi malesef binalardaki ısı izolasyonlarında kullanılan  malzemelerin sadece  ısı yalıtım katsayılarına bakılarak değerlendirelemiyeceğini ve  ilgili yönetmeliklerle onaylanan  malzemelerin tümünün  bu doğrultuda yeniden ciddiyetle değerlendirilmeleri gerekliliğini  ortaya çıkarmıştır.

İngiltere- Londra -Latimer Road ta  bulunan Kensington Belediyesine ait 24 katlı Grenfel Tower daki bina yangınında  (malesef bu elim olayda 23/06/2017 tarihli haberlere göre ölüm sayısı 79 dir. İşin kötüsü cesetlerdeki ciddi yanmalar/kömürleşme  nedeniyle bugüne kadar sadece 5 kişinin kimliği belirlenebilmiştir. Bu kulede yaklaşık 600 kişi yaşamaktaydı. Üst katlara henüz tam çıkılamadığından  bu sayının çok daha fazla artacağı  yetkililerce  açıklanmıştır)  oluşan durum  İngiltere gibi çok gelişmiş ülkelerde bile ürün değerlendirmelerinin çok kapsamlı  ve doğru yapılamadığını ortaya çıkarmıştır.  İngilterede ki 22/06/2017 tarihli  gazetelerde  ve 23/06/2017 tarihli  TV  haberlerinde 65 kişinin ölüm nedeninin bir kimyasal silah olan  hidrojen siyanür gazı  olduğu açıklanmıştır.  Özetle kullanılan ısı  yalıtım malzemesi İngiliz otoritelerince onaylıdır ve  bu kadar kişi kimyasal silah statüsündeki bir gazdan zehirlenerek ölmüşlerdir . Yapılan tespitlere göre sadece Kensington  Belediyesi kendi   sınırlarında  63 binanın benzer   problemleri taşıdığını göstermektedir.

Yalıtım malzemesi seçimindeki onay sürecinin eksikliği  ve kapsamında özellikle güvenlik kriterlerinin olmaması nedeniyle  malasef bu çok elim  olay cerayan etmiştir . Sadece Kensington da 63 yüksek binanın daha benzer  yangın riski   taşıması olaya çok daha  ciddiyetle bakılmasına neden olmuştur.

Ülkemizde yıllardır bu konulardaki  uzman uyarılarına rağmen TC Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıklara ait  ürün standartlarına mevcut insan sağlığı ve çevre mevzuatlarını  dahil etmemişlerdir. Halen ülkemizdeki bütün binalar ısı yönetmeliği çerçevesinde  hızla  yalıtılmaktadır.  Bu konuyla ilgili alınan tek tedbir ürünlere yangın dayanıklılığını artıran alev geciktiriciler (flame retardant) konulmasıdır . Ancak  bilindiği üzere bu alev geciktiriciler yanmazlık sağlamazlar ve  ciddi yangınlarda işlevlerini  yerine getiremezler. Ayrıca bu alev geciktiriclerin  bazıları  yangın sırasında ortama Hidrobromik asit ( HBr) ve brom bileşikleri  gibi zehirli gazlar verirler .

Diğer bir sorun sıvada kulanılan ürünlerdeki silika ve silikatların silikozis nedeniyle oluşturdukları risklerdir. İşin enteresan yanı Haziran 2017 de  ECHA   neredeyse tüm plastiklerde ,boyalarda  vs  kullanılan titan dioksitin (TiO2)  kansere neden olduğunu açıklamıştır ve ECHA  kanser yapan ürün listesine de bu kadar yaygın kullanılan TiO2 de dahil etmiştir. 

Özellikle  alev geciktiriciler ve yanmazlık terimleri malesef tüm reklamlarda veya ürünlerin arzlarında yanıltıcı unsur olarak kullanılmakta ve bir yasal yaptırım uygulanmamaktadır. 

Özetle yalıtımda kullanılan malzemelerinin yangın sırasında çıkardıkları kimyasal silah  kategorilerinde olan  HCN ,(CN)2, CO, HCOH vs  gazlarıyla insanların ölümüne  veya bazı kaplamalarda  yalıtım malzemelerine  sızan sudan dolayı  oluşan ortamlarda çok ciddi bakteriyolojik faliyetler (bakteri,mantar,virüs,maya,spor vs) nedeniyle  biyolojik silah riski olarak karşımıza çıkabilmektedir.  Yani ısı yalıtımı standartlarındaki bahsedilen eksiklikler nedeniyle  insanlar ciddi ölüm tehlikeleriyle karşı karşıya kalabilir.

Bir ürünün standartlarının belirlenmesinde mutlaka  iş sağlığı ve güvenliği kriterleriyle çevre  kriterlerinin de HIZLA mevzuatlarımıza  eklenmesi gereklidir. Bu sadece binalarda değil tüm uygulamalarda kulalınılan tüm malzemeleri (boyalar ,kaplamalar(yer /duvar), yapıştırıcılar, ısı/ses yalıtım, plastikler,kauçuk ,kablolar  vs)   kapsamalıdır.

Bu güvenlik kriterlerinin  hem onaylı/belgeli hemde yeni onaya/belgeye müracaat edecek ürünlerin tamamına hızla eklenmesi gerektiği bu elim olayla  karşımıza  çıkmaktadır.