İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


İhracat Satış Kampı Eğitim Programı

Mayıs 30, 2019
Görsel-Template-4-1200x675.jpg
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sanayi Destek Merkezi (SADEM) ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliğiyle 17 Haziran – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında 23 günlük bir “İhracat Satış Kampı Programı” düzenlenecektir. Programın amacı, firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarının sağlanmasıdır. Programa katılan firmalara, yapılacak değerlendirmeye göre kişiselleştirilmiş eğitim ve birebir danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Programa katılım ücretli (6.500 TL + KDV) olup katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Eğitime kimler katılmalı? İhracat yapan ve yapmak isteyen firmaların Dış Ticaret Sorumluları
Eğitimin tarihleri 17 Haziran – 31 Temmuz 2019 (23 gün)
Eğitimin saatleri 08.30 – 13.00
Eğitimin yeri Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans Salonu, İzmit, Kocaeli

(Ulaşım için: https://kosano.org.tr/iletisim-bilgileri/)

  A. Export Check-up
 • Firmaların tamamı ile yüz yüze görüşme ve yerinde tespit yoluyla ihracat satış ve operasyon süreçlerini ne şekilde yürüttükleri hakkında bilgi toplama
 • Firmaların karşılaştığı sıkıntılar ve zorluklar ile ilgili bilgi toplama
 • Geçmiş dönem yapılmış olan ihracatlar ile ilgili süreç ve dokümantasyonun incelenmesi
 • Müşteri bulmak ile ilgili izledikleri yolların analizi
 • Mevcut pazarları ve potansiyel müşteri profillerinin analizi
B. Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Tespiti
 • Firmaların ürünleri için hedef pazar araştırmasının gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilere ulaşılmaya çalışılması
 • Firma ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ithal eden ülkelerin tespit edilmesi
 • Firma ürünlerini ya da benzer ürünleri en fazla ihraç eden ülkelerin tespit edilmesi
 • Firma ürünleri ya da benzer ürünler için uluslararası rekabet analizinin yapılması
 • Firma ürünleri ya da benzer ürünler için hedef pazarlarda Türk ürünlerinin ve rakip ülke ürünlerinin pazar payları
 • Rakip ülke mallarının özellikleri, fiyatları ve şartları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılması
 • Firma ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırılması üstünlük ve zayıflıkların tespit edilmesi
 • Hedef pazarların rakip ülke ürünleri açısından değerlendirilmesi
 • Hedef pazarların dünya geneli ve Türkiye özelinde ithalatlarının trend analizinin gerçekleştirilmesi
 • Hedef pazarların Türk ürünlerine uyguladığı ithalat gümrük vergi oranlarının tespiti
 • Türk ürünlerine düşük vergi uygulayan ya da hiç vergi almayan pazarların tespiti
 • Varsa Türk ürünlerine düşük rakip ülke ürünlerine yüksek vergi uygulayan pazarların tespiti
 • Türkiye’den hedef pazarlara ürün ihracatı sırasında hazırlanması gereken belgeler, sahip olunması gereken sertifikalar vb. tespiti
 • Hedef pazarların ekonomik, demografik ve kültürel durumlarını tespiti
C. Pazarlama Karmasının Organizasyonu
 • C1. Ürün Kararları
  • Ürün özellikleri
  • Ürün kalite düzeyi
  • Ürün tasarımı
  • Markalama kararları
  • Ambalaj kararları
  • Garanti koşulları
 • C2. Fiyat Kararları
  • Fiyat stratejisinin tespiti
  • İskonto stratejisinin tespiti
  • Varsa yedek parça ve ek hizmetlerin fiyat stratejilerinin tespiti
 • C3. Dağıtım Kararları
  • Lojistik planlama: Nakliye kararları, depolama    kararları, stok               yönetimi kararları
  • Dağıtım kanalı planlaması: Direkt dağıtım kanalı, endirekt dağıtım kanalı, karma dağıtım kanalı
 • C4. Tanıtım Kararları
  • Reklam kararları: Reklam bütçesi kararları, reklam mecrası kararları, reklam mesajı kararları
  • Fuar yönetimi
  • Marka yönetimi
  • Ürün konumlandırma çalışmaları
  • Uluslararası rakipler ile benchmarking
D. Hedef Pazarlardaki Potansiyel Alıcıların Tespiti
 • D1. Potansiyel Alıcı Profillerinin Belirlenmesi
  • Firma yönetiminin katılımıyla firmanın ürünlerinin potansiyel alıcı gruplarının tespiti
  • Mümkün ise potansiyel alıcıların kendi içlerinde gruplanması
  • Potansiyel alıcı gruplarından firma açısından daha karlı ve daha az karlı olabileceklerinin belirlenmesi
 • D2. Potansiyel Alıcı Profillerine Uygun Hedef Pazarlarda Faaliyet Gösteren Firmaların Belirlenmesi
  • GTİP numarasına göre potansiyel alıcı listesi sağlayan ücretsiz kaynaklar
  • Ekonomi Bakanlığı kaynakları
  • GTİP numarasına göre gerçek ithalatçıların listelerini satan ücretli kaynaklar
  • Uluslararası ticari rehberler
  • Fuarların katılımcı listeleri
  • Ülkelerin ticaret sicil kayıtları
  • Elektronik pazar yerleri
  • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • D3. Potansiyel Alıcıların Belirlenen Kriterlere Göre Sınıflandırılması
  • Potansiyel alıcıların lokasyona göre sınıflandırılması
  • Potansiyel alıcıların sektöre göre sınıflandırılması
  • Potansiyel alıcıların ulaşılabildiği ölçüde firma büyüklüklerine göre sınıflandırılması
 • D4. Hedef Pazardaki Potansiyel Alıcılar ile İletişime Geçmeye Başlama
  • Belirlenen potansiyel alıcıların içinden firmanın seçtiği şirketlerin firma tarafından aranması
  • Firmanın İngilizce sözlü tanıtımının yapılması
  • Firmanın güçlü yanlarının aktarılması
  • Firmanın ile çalışmanın potansiyel alıcıya sağlayacağı faydalardan bahsedilmesi
  • Potansiyel alıcıların ithalatları var mı? yok mu? varsa ne kadar ithalat yaptıklarının tespit edilmeye çalışılması
  • Tedarikçilerinin hangi firmalar olduğu ve satın aldıkları fiyatların ne düzeyde olduğunun öğrenilmeye çalışılması
  • Bu çalışmalar ile ilgili danışman firmalara ödevler verecek, hedefler koyulacak ve ne kadar gerçekleştirildiği danışman tarafından kontrol edilecektir.
 • D5. Hedef Pazarlardaki Firmalara Tekliflerin İletilmeye Başlanması
  • Yapılan görüşmelerde potansiyel alıcıların ihtiyaçları ve hali hazırda satın aldıkları ürünler tespit edilmeye çalışılacaktır.
  • Tespit edilen ihtiyaçlar için firma ilgili ihtiyacı karşılayacak ürün ile alakalı teklifler verecektir.
  • İletilen her teklif için firma en az 3 defa teklif takibi yapacaktır.
  • Bu çalışmalar ile ilgili uzman, firmalara ödevler verecek, hedefler koyulacak ve ne kadar gerçekleştirildiği danışman tarafından kontrol edilecektir.
 • D6. CRM Sisteminin Kurulması
  • Amaca uygun bir CRM yazılımının seçilmesi
  • Belirlenen potansiyel alıcıların bilgilerinin CRM yazılımına aktarımının gerçekleştirilmesi
  • Yapılan görüşmelerin, ziyaretlerin detaylarının ayrıca verilen tekliflerin vb. CRM programına aktarılmaya başlanması
  • Sistemin çalışır hale gelmesi ve program sona erdikten sonra da firmanın kendi başına yürütebileceği bir sistem kurulması
  • İhracat Satış Kampı Programı boyunca elde edilen müşteri kazanımlarının tamamının firmanın kendi bünyesinde kalması, görüşme ve müşteri kayıtlarının oluşturulması ve ihracat çabasının personele bağlı olmaktan kurtarılması için bu çalışma önemsenmektedir.
Eğitmenler
Eğitime katılım ücreti Kişi başı 6.500 TL + KDV

Kayıt ve sorularınız için:

Ecem Ünlü

Tel: (262) 315 80 89

e-posta: eunlu@abigemdm.com.tr

Mehtap Dündar Demir

Tel: (262) 315 80 89

e-posta: mdundar@abigemdm.com.tr