İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 9 Kasım 2018

Kasım 10, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.TOBB – Türkiye Savunma Sanayi Meclis Toplantısı

30 Ekim 2018 günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın katılımıyla MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi ve detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Link: https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=23890&lst=MansetListesi

2.DEİK – Ticaret Bakanlığı Destek Animasyonları

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı İhracat genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla firmalarımız desteklenmektedir.

Bakanlıkça yapılan çalışma neticesinde, ihracat desteklerinden yaralanma potansiyeline haiz firmaların yüzde 76,8’inin desteklerden hiç faydalanmadığı tespit edilmş olup bu durumun en önemli nedenlerinden birisinin ilgili destek mevzuatının yer aldığı kanalların ihracatçılar için fazla karmaşık bulunması olduğu gözlenmiştir.

Söz konusu problemin çözülmesi için desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı www.kolaydestek.gov.tr adlı bir platform oluşturulmuştur. Bunun yanında, www.kolaydestek.gov.tr/animasyonlar adresinden ulaşılıp indirilebilen 9 ayrı animasyon filmi hazırlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

3.SASAD- Güney Amerika’da Savunma Sanayii Tanıtımı

Güney Amerika ile ilgili iş geliştirme faaliyetinde bulunacak firmaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

4.TOBB – Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Adalet Bakanlığı tarafından görüşe açılan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı” hakkında TOBB’un görüşlerinin/ taleplerinin sorulduğu bilgisi verilmiştir.

Konuya ilişkin varsa görüş ve değerlendirmelerinizin “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma” işlenerek TOBB’a iletilmesi (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) rica olunur.

5.AzeriDefence 2019 MediaProgramı

Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin pekiştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişerek büyümesi, Özellikle de Savunma Sanayi alanındaki işbirliğinin çoğalması, uluslararası ambargo vari engelleme olasılıklarına karşı en büyük güvencelerdendir.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Serhat Komutanlığı, Savunma Sanayi Bakanlığı nezdinde tek ve muteber Savunma platformu olan AZERi DEFENCE Dergisi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın savunma sanayisine katkı yapabilmemizin önde gelen bir iletişim aracıdır.

Yılda 6 sayı olarak yayınlanan AZERi DEFENCE, Türk Firmalarının, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a yönelik ürün tanıtımlarını ve ilanlarını yayınlamaktadır.

2019 yılı tanıtım programınızı hazırlarken, Media Kitimizde yer alan ana konulara yönelik ürün tanıtım mesajlarınızı zamanında bize iletebilirseniz ilgili bölümlerde yer almasını sağlamak isteriz.

Ayrıca, 2019 Media kitinde belirlenen ilan fiyatları, uluslararası firmalar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır, Türk firmaları için bu rakamlardan özel indirim uygulanacağı belirtilmiştir.

İletişim: Mehmet DEMiRKOL

Azeri Defence Dergisi

Türkiye Temsilcisi

Tel/GSM: +90.552. 437 32 67

e-mail: azeridefence-tr@etkilesimltd.com – mehmetd@etkilesimltd.com

6.SASAD – IDEF 2019 Fuar Sözleşmesinin TL Olarak Düzenlenmesi Hakkında

30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan IDEF 2019 etkinliği için; 30534 ve 305557 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Kanun ve Tebliğ gereğince IDEF 2019 Fuarı sözleşmelerinde yapılan gerekli düzenlemelerle ilgili yazı ekte verilmiştir.

7.Türkiye-Azerbaycan Uzay – Havacılık ve Astronomi İşbirliği Projeleri Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Havacılık ve Uzay Sanayi Şubesi’nden gelen Türkiye-Azerbaycan Uzay – Havacılık ve Astronomi İşbirliği Projeleri Çağrısı” konulu içerik aşağıda verilmiştir.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında, 27 Mayıs 2015 tarihinde işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Bu anlaşma doğrultusunda, Türk ve Azeri bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda belirlenen ve destekten yararlanabilecek çağrı kapsamında yer alan tematik alanlar içinde “- Uzay – Havacılık ve Astronomi” alanı da bulunmaktadır.

İşbirliği anlaşması çerçevesinde 21 Ekim 2018 – 31 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan bahse konu çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-genel-bilgi-12 internet adresinden ulaşılabilmektedir.“