İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyurusu 2 Mayıs 2018

Mayıs 3, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
  1. HÜRRİYET GAZETESİ ” HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ ” PROJESİ

Değerli üyelerimiz ; HÜRRİYET gazetesi ana gazete içerisinde Mayıs ayının 4.haftası tüm Türkiye geneli yayınlanmak üzere ” HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ  ‘’ başlıklı  özel bir çalışma hazırlanıyor.

Dernek olarak ; bizlerde haber çalışmamızla katılım sağlayacağız.

Proje; renkli baskı ve tüm Türkiye geneli yayınlanacaktır.

Firmalar gerek ilan/ imaj çalışması, gerekse advertorial haber veya röportaj çalışmalarıyla katılım sağlayabilirler

Katılım sağlayacak tüm kurum ve kuruluşlara birim fiyatlar üzerinden % 15 indirim uygulanacaktır.

Konuyla ilgili tüm detayları Proje Sorumlusu Deniz Doğan ( 0542 518 48 28 / deniz@reelsektor.com.tr ) den ulaşabilirsiniz.

*****

2.İAOSB – Sanayi 4.0 Sempozyumu, Swissotel Büyük Efes/İzmir, 9 Mayıs 2018

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Sanayi 4.0 Sempozyumu İzmir Swissotel Büyük Efes’te 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kayıt için tıklayınız.

Sempozyum; akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından, Sanayi 4.0 kavramının farklı açılardan ele alınarak tartışılmasını ve kavramın farklı boyutları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini hedeflemektedir. Söz konusu boyutlar teknoloji ve finansal konuların yanı sıra; sosyal, kültürel ve insan faktörü gibi farklı alanlarla da ele alınacak; böylece Sanayi 4.0 kavramı tarafsız ve objektif bir tartışma platformunda tüm yönleri ile değerlendirilecektir.

*****

 

3.TOBB – Savunma Sanayi Meclis Toplantısı

TOBB Savunma Sanayi Meclis Toplantısı’na ilişkin bilgilendirme aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Değerli Savunma Sanayi Meclis Üyeleri,

Meclis Başkanımız Sayın Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN’ın 36. Meclis toplantısı ile ilgili metni aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır.

Değerli Meclis Üyeleri,

Meclisimizin 17 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak toplantısında esas gündem maddesi olarak “ Ana Yüklenicilerin Sorunları” konusunun görüşülmesi istenmiş , bu doğrultuda Müsteşar Yardımcımızla görüşme yapılmış ve onay alınmıştı. Verilen süre içerisinde sadece bir firmamız sorun bildirmiştir. Aslında sorun olmaması beni ve ilgilileri sevindirecektir.  Sanırım bilemediğim bir çekinceden dolayı sorunlar iletilmemiştir diye değerlendiriyorum. Bu toplantımızda sorun bildiren firmalarımızın ismi kesinlikle deşifre edilmeyecektir.

Meclisimizin diğer gündem konuları; 2017 yılı Sektör Performansı verileri SASAD tarafından açıklanacak, Müsteşarlığımız da değerlendirme yapacaktır. Şüphesiz Divan başkanlığı olarak bizler bilinen sorunları başlıkları ile Müsteşarlığımıza anlatacağız.

Toplantımız 17 Mayıs 2018 tarihinde TOBB Sosyal Tesisler 1-2-3 nolu toplantı salonlarında gerçekleştirilecek olup ,toplantı katılım teyidinizin en geç 11/05/2018 tarihine kadar mert.kuleoglu@tobb.org.tr  adresine bildirilmesini diler, katılım konusunda desteklerinizi arzu ederiz.

Saygılarımla,

Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN

SASAD Genel Sekreter Yardımcısı

TOBB Savunma Sanayii Meclis Başkanı”

*****

4.SaSaD – NATO CNAD ve STO Faaliyetleri

SaSaD tarafından hazırlanan “NATO CNAD ve STO Faaliyetleri” konulu yazı EK’te bilgilerinize sunulmaktadır.

*****

5.SSM 2018 – 2022 Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dokümanı

SASAD Genel Kurulu sırasında SSM Sektörel Strateji ve Yatırım Planlama Müdürü Hüseyin Kılıç Bey’in takdim ettiği “SSM 2018 – 2022 Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dökümanı”na linkten ulaşabilirsiniz.