İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuruları 10 Ekim 2017

Ekim 10, 2017
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
1.UHAT 2017 Duyurusu – 17-18 Kasım 2017, İzmir

Sizi ve havacılık konusunda çalışan değerli meslektaşlarınızı 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde ve Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu iş birliği ile İzmir’de düzenlenecek olan IV. Ulusal Havacılık Teknolojileri ve Uygulamaları Kongresi’ne davet etmekten onur duyarız

İlki 2012 yılında Ege Meslek Yüksekokulu, ikincisi ise 2013 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve üçüncüsü 2015 yılında Ege Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrelere 200 ün üzerinde akademisyen ve sektör profesyonelleri katkıda bulunmuş, 100 ün üzerinde değerli çalışma paylaşılmış ve tartışılmıştır.

Havacılık konusunda teknik eğitim veren kurum ve kuruluşlar ile Ar-Ge ve üretim teknolojilerini uygulayarak sektörde önemli bir yere sahip olan kurum ve kuruluşların bilgi paylaşımı için bir araya gelmesinin amaçlandığı kongrede, havacılık alanı ve uygulamaları için bilimsel araştırmaların paylaşılması, havacılık alanı uygulayıcıları ile akademisyenleri buluşturulması, gelişime ihtiyaç duyulan alanların belirlenip bu alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlanması, ortak çalışmalar için iş birliği ortamı oluşturulması, güncel gelişmelerin eğitim kurumları ve sektör ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Kongre ile ilgili kapsamlı bilgilere web sayfamızdan (uhat2017.ege.edu.tr) ulaşabilirsiniz. Kongreye katılımınızın ülkemizde havacılık alanı ve uygulamalarının gelişmesine büyük katkı sağlayacağı inancıyla sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

UHAT 2017 Sekretaryası

Tel       : 0232-2511600/5128

E-Posta: uhat2017@mail.ege.edu.tr

*****************************************

2.Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği – AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2018 FUARI – ÖN BAŞVURU

10 – 12 Nisan 2018 tarihleri arasında Hamburg – ALMANYA’da gerçekleştirilecek AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2018 Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından prensip olarak yeniden başlanmıştır.

Anılan fuara katılmak isteyen firmalar ekte yer alan SSİ yazısındaki ön kayıt ve bilgi talep formunu doldurarak (EK – Sirküler) 16 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar SSİ Genel Sekreterliğinin fuar@ssi.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

*****************************************

3.İSO – TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İstanbul Sanayi Odası tarafından teknoloji tabanlı girişimlere, buluşlara erişmek için kullanılabilecek Ar-Ge hibe destekleri, teşvikleri ile bu teknolojik fikirlerin yatırıma dönüşmesi aşamasında kullanılabilecek destekler ve yararlanma yollarının tanıtılacağı ücretsiz bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle: İmalat Sanayii Firmaları, ArGe Merkezi olan Firmalar, Teknopark Firmaları

Tarih/ Saat: 12 Ekim 2017 – 13.00

Seminer Yeri: Odakule Meclis Toplantı Salonu (Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu / İSTANBUL)

Seminer Programı

13:30 – 14:00          Kayıt

14:00 – 16:30          TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

ADANA ÜSAM Genel Koordinatörü

ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı

Dr. Ercan ÇİTİL

İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi Genel Müdürü

ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyesi

16:30 – 17:00           Soru – Cevap

17:00     Kapanış

Kayıt: www.iso.org.tr/seminer

*****************************************

4.TÜBİTAK – Kamu Açık Kaynak Konferansı – 25-26 Ekim 2017

Kamu kurumlarında ‘Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Teknolojileri’nin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için bu yıl 3. sü düzenlenen “Kamu Açık Kaynak Konferansı” 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium‘da geçekleştirilecektir.

Detaylar için http://kak.org.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

*****************************************

5.SASAD – TOBB – Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

06-07 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İngiltere Gümrük İdaresi arasında “Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı”nın gerçekleştirileceği bildirilerek, ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu sebeple, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, İngiltere ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin; TOBB’a iletilmek üzere SASAD ile paylaşılması (e-posta: ceren@sasad.org.tr )konusunu bilgilerinize arz ederim.

*****************************************

6.SASAD tarafından iletilen ‘177-2017 USMOS 2017 Stant Yeri Keşfi’ ile ‘178-2017 Otonom İnsansız Kara Araçları Tasarım Yarışması’ konulu yazılar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

*****************************************

7.SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – COSME Kapsamındaki Proje Etkinlikleri

KOSGEB tarafından  4 şehirde “Avrupa Birliği İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği -COSME Programı kapsamında tematik eğitimler gerçekleştirilecektir. Detaylara ekli yazıdan ulaşılabilmektedir.

*****************************************

8.SASAD – CFCU İhalesi

Türkiye’deki AB fonlarının ihalelerinin koordinasyonundan sorumlu Merkezi Finans ve İhale Birimi CFCU’nun Aselsan’ın kazandığına dair ihale sonuç bildirisi aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır: http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/tenderfiles/2017-ojs133-271333-en.pdf

İhale duyurusu: http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/tenderfiles/2017-ojs016-025290-en.pdf

Haberlerde de şu şekilde geçmektedir: Merkezi Finans ve İhale Biriminden, Türkiye ve AvrupaBirliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılması  için yaklaşık 30 milyon avro bedelli mobil gözetleme araçları tedariki işini alan  Aselsan, bu kapsamda kullanılacak araçlar için tercihini Katmerciler’den yana  kullandı.

ASELSAN, Katmerciler ile 4×4 mobil gözetleme araçları için yaklaşık 10,5 milyon avroluk 2 sözleşme imzaladı.

Kaynak: http://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-savunma-sanayisinin-super-gucu-hizir-336904.html

*****************************************

 9.SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – Avrupa Toplu Özet

Konusu Haber/Etkinlik Öne Çıkan Hususlar
Fransa savunma bütçesi Haber Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı 28 Ağustos’da savunma bütçesini 1.8 milyar EUR artırarak 2018’de 34.2 Milyar EUR’ya ulaşacağını duyurmuştur. Bu artışın 2016 ve 2017’de yapılan artışlara nazaran üç kat fazla olduğu ve NATO’ya yapılan taahhütlerini yerine getirme amaçlarının bir parçası olarak 2025’e kadar savunma harcamalarının Gayri Safi Miili Hasıla’nın %2’si oranına çıkarma hedefleri doğrultusunda  alınmış bir karar olduğu ifade edilmiştir.

Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017 yılı savunma sektörüne yönelik öne çıkan (bütçe, personel, ekipman, deniz aşırı konuşlandırılmış kuvvetler) verilerin yer aldığı döküman UİDB’ye iletilmiştir.

Kaynak: http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-budget-des-armees-en-hausse-de-1-8-milliard-en-2018

Doğu Avrupadaki Patriot Füze Sistemi Tedariğine Yönelik Gelişmeler Hakkında Haberler

 

Haber Polonya’nın Raytheon’dan Patriot füzelerini potansiyel tedariğinin (5 Milyar Dolar civarında) bölgenin en büyük savunma tedariği olacağı belirtilmektedir, bununla birlikte basında çıkan haberlere göre Raytheon Doğu Avrupada başka müşterilerle de müzakerelerde ilerleme kaydettiği belirtilmektedir.

Litvanya’nın 100 milyon EUR civarında Kongsberg ve Raytheon firmaları tarafından ortak geliştirilen NASAMS Norveç Füze Savunma Sistemini satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü belirtilmektedir, bu tedariğin gerçekleşmesi durumunda Vilnius’un Avrupa’daki sistemi kullanan beşinci operator olacağı belirtilmektedir. Doğu Avrupa ülkeleri arasında ise bu füzeleri alan ilk ülke olacaktır.

Raytheon aynı zamanda Romanya ile de potansiyel bir patriot sistemi tedariği için görüşmeler yürüttüklerini belirtmiştir.

AVRUPA’DA UZAY SEKTÖRÜ ETKİNLİKLERİ

 

Etkinlik ROMA UZAY HAFTASI

İtalyan Uzay Ajansı ve APRE işbirliği, H2020 Uzay İrtibat Noktalarının Ağı olan COSMOS 2020 ve Enterprise Europe Network desteğiyle 21-23 Kasım’da düzenlenecek etkinlikte H2020 Yeni Uzay Çalışma Programı hakkında bilgi verilmesi, 2018-2020 Uzay çağrıları için konsorsiyumlar kurulması, AB’nin Uzay programları Copernicus ve Galileo kapsamındaki fırsatların anlaşılması hedefiyle planlanmıştır.

Etkinlik web sayfası: www.b2match.eu/spaceweek2017-italy 

AVRUPA UZAY HAFTASI 2017

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Uzay Ajansı işbirliğinde Estonya AB Dönem Başkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan Avrupa Uzay Haftası 2017 etkinliği Avrupa’da uzay sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirmeyi ve Avrupa’da uzay sektörünün önemine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. 3-9 Kasım 2017 tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek etkinlikler serisinde karar alıcılardan uzay alanındaki start-up şirketlere, kamu kurumlarından sanayicilere kadar farklı hedef kitlelerine yönelik çeşitli oturumlar, sempozyumlar, fuarlardüzenlenmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik web sayfası: http://www.eusw2017.eu/