İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 9 Mayıs 2019

Mayıs 9, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SASAD – USMOS Sponsorluk Duyurusu

Daha önce de sizlere duyurulduğu üzere; ODTÜ MODSİMMER organizasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile SASAD katılım ve katkıları ile “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon Konferansı” 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda icra edilecektir. Konferansta yer alacak konular aşağıdaki mailde iletilmektedir.

Üyelerimizin bu önemli ve yüksek katılımlı etkinlikte sponsor olarak, bildiri sunarak ve sergi alanlarında yer alarak yer almaları ve destekleri beklenmektedir.

Sponsorluk koşulları ek dosyada tanımlanmıştır. Sponsorluk ile ilgili olarak SASAD ile (ceren@sasad.org.tr) iletişime geçebilirsiniz. Sponsorluk ödemeleri için aşağıda verilen hesap bilgilerinin kullanılmasını rica ederiz.

8.ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI (USMOS 2019)

19-21 Kasım 2019

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ANKARA

Bildiri gönderimleri https://easychair.org/conferences/?conf=usmos2019 adresi üzerinden yapılmaktadır.

Konferans Ana Teması: “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon”

Ana ve Alt Konular:

Modelleme ve Simülasyon (MODSİM) Altyapı ve Teknolojileri

Simülasyon Altyapıları

Kavramsal Modelleme

MODSİM Sistemleri Geliştirme Süreçleri ve Standartlar

MODSİM Sistemlerinde Doğrulama, Geçerleme ve Onaylama

Canlı-Sanal-Yapısal Simülasyonlar

MODSİM Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

MODSİM ve Komuta Kontrol (C2) Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

Hizmet olarak MODSİM / Bulutta MODSİM

Etmen tabanlı MODSİM

Temsili Ortamlar ve Görselleştirme

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Oyun Teknolojileri

İnsan Makina Etkileşimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Diğer Teknolojiler

 

Analiz ve Karar Destek

Analiz ve Karar Destek Amaçlı MODSİM

Simülasyon Tabanlı Tedarik

İş Süreçleri Modelleme ve Simülasyonu

Tedarik Zinciri Yönetim Simülasyonları

Etkinlik Değerlendirme

 

Mühendislik, ARGE ve Test

Mühendislik Uygulamalarında Simülasyon

AR-GE Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları

Test Faaliyetlerinde MODSİM Uygulamaları

Eğitim, Öğretim ve Tatbikat

Eğitim ve Öğretim Amaçlı Simülasyonlar

Eğitim Simülatörleri

Ciddi Oyunlar

Bilgisayar Destekli Tatbikat

Gömülü Simülasyonlar

 

 Modelleme ve Simülasyon Uygulama Alanları

Savunma

Sağlık

Enerji

Ulaştırma

İletişim

Siber Güvenlik

Finans

Sosyal

Eğlence ve Medya

İnşaat

İmalat/Üretim

Uydu ve Uzay

Afet ve Kriz Yönetimi

Hizmet

Turizm

Ziraat

Kimya

Eczacılık

Çevre

Doğal Bilimler

Diğer Alanlar

Ayrıntılı bilgi için USMOS 2019 internet adresini ziyaret ediniz.

2.SASAD –  Sektörler Arası İşbirliği Çalıştayı Daveti

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen “Bölgesel Yenilik Stratejisi” çalışmasının nihai adımı olarak Ankara’da öne çıkan İş ve İnşaat Makineleri, Bilişim, Savunma ve Havacılık Sanayi, İlaç ve Tıbbı Cihazlar, Tarım ve Gıda sektörlerinden temsilcilerin katılımıyla 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü 09:30-13:00 saatleri arasında sektörler arası işbirliği çalıştayı gerçekleştirilecektir.

OSTİM OSB toplantı ve konferans salonunda gerçekleştirilecek olan çalıştaya sektörün önde gelen temsilcileri olarak sizleri davet ediyoruz. Katılım ve katkılarınız bizim için büyük önem taşımakta.

(Katılım durumunuzu lütfen 15 Mayıs 2019 tarihine kadar mnyaman@ankaraka.org.tr adresine iletiniz.) Detaylı iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Melike Nur YAMAN

Uzman

İş Geliştirme ve Strateji Birimi

ANKARA KALKINMA AJANSI

Öveçler 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya/ANKARA

Tel:   0 312 310 03 00

Faks: 0 312 309 34 07

www.ankaraka.org.tr