İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 4 Ocak 2019

Ocak 7, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.IDEF Katılımcıları için Devlet Desteği Bilgisi

IDEF 2019 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında uygulanacak Devlet Desteğine ilişkin hususlar aşağıda bilgilerinize arz edilmiş olup, destek başvuruları için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) yetkilendirilmiştir.

 
 
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan Karar ve kararın
Uygulama ve Usul Esasları‘nda belirtilen hususları yerine getiren IDEF’19 katılımcıları; stand alanı ve stand masrafları için yaptıkları harcamaların fatura tutarının maksimum 30.000 TL’ye kadar olmak üzere %50’sini fuar desteği olarak geri alacaklardır.
Destek başvuruları için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) yetkilendirilmiştir. Fuar katılımcılarının ilgili başvuru dokümanları ve tarihlerine ilişkin olarak OAİB yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Karar İçin Tıklayınız
Uygulama Usul ve Esasları İçin Tıklayınız
OAİB İletişim İçin Tıklayınız
 
 
 
 

Destek kapsamında IDEF’19 katılımcıları maksimum 50m2’ye kadar metrekare başına 1.000 TL destek alacaklardır.

Destekten faydalanmak isteyen katılımcılarımızın başvurularını KOSGEB’e direkt olarak yapmaları gerekmektedir.

KOSGEB İletişim İçin Tıklayınız
 
 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşagı 34500
Büyükçekmece / İstanbul

2.Sanayi ve Teknoloi Bakanlığı – Küresel Girişimcilik Zirvesine (GES) 2019 Lahey Katılım

Havacılık ve Uzay Sanayi Şubesi’nden gelen bilgiye göre;

Hollanda ve ABD hükümetlerinin ortaklığında 4-5 Haziran 2019 tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek Küresel Girişimcilik Zirvesi (GES) 2019 için kayıtlara başlandığı, dünya çapında girişimcilerle en etkili yatırımcıları ve iş çevrelerinin bir araya gelmesi planlanan Zirve’ye 2.000’den fazla girişimcinin katılımının beklendiği, bu kapsamda Hollanda’dan azami 200 firma için yer ayrıldığı ve tarım teknolojileri, bağlanabilirlik (connectivity), enerji, sağlık ve su sektörlerinin öncelikli olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Zirve’ye kayıtlar için son başvuru tarihi 30 Ocak 2019 olup gerekli bilgilere https://www.ges2019nl.nl/ elektronik posta adresinden erişilebilmektedir.

Ayrıca firmalarımızın zirveye katılımının teşvik edilmesinin ve katılım için kaydını yapan firmalarımızın Lahey Büyükelçiliğimizin embassy.thehague@mfa.gov.tr e-posta adresine de bilgilerini iletmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

3.SASAD –  Kuveyt Sahil Güvenlik ve Sınır Güvenliği İhtiyaçları

Kuveyt Sınır Güvenliği Ofisinin, sahil güvenlik ve sınır güvenliği alanlarında ihtiyaç duyduğu konular ve kalemler ve kendilerine iletilecek firma broşürlerinin ve bilgi notlarının talep edildiği adres bilgisi ekteki yazıda verilmektedir.

4.SASAD –  Libya’ya Silah ve Askeri Malzeme İhracında İzlenecek Usuller

Libya’ya ihracat yapan firmaların izlemesi gereken yollarla ilgili notları içeren rehberi içeren SASAD yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

5.Savunma Sanayi Başkanlığı Atama Haberi

27 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamaları arasında SSB’de boş bulunan son Başkan Yardımcılığına Sn. Harun Çelik atanmıştır.  Sn Çelik  Personel, İdari ve Mali İşler, Strateji Geliştirme, Kurumsal Kalite ve İştirakler, Maliyet Analizi ve Planlama’dan sorumlu olacaktır.

6.Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 2018 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi.

24 Aralık 2018 tarihinde ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu’nda 2018 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

2018 yılının değerlendirmelerinin yapıldığı ve 2019 yılı planlamalarının ve çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya bölgesel firmalardan da bir çok misafir firma katılım sağlamıştır.

2019 Mart ayında Tüm üyelerin katılımının beklendiği HUKD Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Tarih ilerleyen haftalarda duyurulacaktır.