İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 31 Ocak 2019

Şubat 1, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı – İzmir

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak düzenleyen kuruluşlar arasında yer aldığımız 04 Nisan 2019 tarihinde Ege Üniversitesi (Atatürk Kültür Merkezi)’nde gerçekleştirilecek olan “Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı” – PLM/Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi- etkinliğini bilgilerinize sunarız.

Etkinlik ücretsiz olup, etkinlik web sayfası birkaç gün içerisinde yayınlanacaktır. Sizlere bu konuda tekrar bilgi sağlanacaktır.

Düzenleyen Kurumlar

Ege Üniversitesi (PLM Merkezi)

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV)

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD)

Sürdürülebilir Havacılık Derneği (SARES)

SARES 2019 Onursal Başkanı

Prof.Dr.Necdet Budak (Rektör, Ege Üniversitesi)

SARES 2019 İcra Kurulu

Dr.Faruk Güler (ESBAŞ CEO)

Prof.Dr.Semih Güneş (Ege Üniversitesi & HUKD)

Prof.Dr.T.Hikmet Karakoç (SARES Başkanı, Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr.Semra Öncü (EGEV)

Prof.Dr.Semih Ötleş (PLM Mükemmeliyet Merkezi Müdürü, Ege Üniversitesi)

Mahmut Özgener (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Ali Susam (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

Hilmi Uğurtaş (İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof.Dr.Hasan Yıldız (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Ege Üniversitesi)

Ender Yorgancılar (EBSO Yönetim Kurulu Başkanı)

*Sıralama soyadı esas alınarak alfabetik sıralama ile gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel Kurul

Doç.Dr.Ninel Alver (Ege Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üy.Cihat Arıkan (Ege Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üy.Metin Atak (Em.Hv.Alb.-Hv.K.K.)

Doç.Dr.Nur Dirim (Ege Üniversitesi)

Doç.Dr.Deniz Duran (Ege Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üy.Erkan Zeki Engin (Ege Üniversitesi)

Prof.Dr.Figen Ertekin (Ege Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üy.Coşkun Harmanşah (Ege Üniversitesi)

Doç.Dr.Sami Sayer (Ege Üniversitesi)

Doç.Dr.M.Osman Ünalır (Ege Üniversitesi)

Doç.Dr.Rüstem Barış Yeşilay (Ege Üniversitesi)

PROGRAM

Açılış Konuşması: Prof.Dr.Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektörü

Davetli Konuşmacı: Prof.Dr, -Ing. Martin Eigner (Kaiserlautern, Germany)

1.Oturum:

Moderatör: Mehmet Ali Susam (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

Panelistler

Prof.Dr.Mahmut Akşit  / TEİ Genel Müdürü

Dr.Faruk Güler (ESBAŞ CEO) / Serbest Bölgelerin Uzay ve Havacılık Vizyonu

Mücellit Kiraz (TAİ / TUSAŞ MMU Projesi IT Müdürü) / TAİ de PLM Çalışmaları

Selim Kuzu (DİK Solutions CEO) / Havacılığın Geleceği

Mahmut Özgener (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı) / İZTO’nun Endüstri 4.0 Vizyonu

Hilmi Uğurtaş (İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı) / Organize Sanayi Bölgelerinde Havacılık Yatırımlarındaki Gelişmeler

Ender Yorgancılar (EBSO Yönetim Kurulu Başkanı) / EBSO’nun Dijitalizasyon Çalışmaları

Yemek Arası

2.Oturum:

Prof.Dr.Hikmet Karakoç / Genel

Moderatör: Prof.Dr.Semih Güneş (Ege Üniversitesi & HUKD)

Panelistler

Prof.Dr.Süheyda Atalay (PLM Anabilim Dalı Başkanı, Ege Üniversitesi) / PLM Yüksek Lisans Programı

Murat Arda Çakmakçı (TAİ / TUSAŞ Milli Muharip Uçak Projesi)

Prof.Dr.Semih Ötleş (PLM Mükemmeliyet Merkezi Müdürü, Ege Üniversitesi)  /  Ege PLM Merkezi

Sermet Sapçı (Dassault Systems Çözüm Ortağı Yöneticisi) / Sanayi ve PLM Yazılımları

Prof.Dr.Haluk Soyuer  / Endüstri 4.0

Özkan Terzi (BMC Mühendislik Bilgi Sistemleri Müdürü) / BMC ve PLM Çalışmaları

Prof.Dr.Hasan Yıldız (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Ege Üniversitesi) / Havacılık ve PLM

Yalçın Yılmazkaya (HUKD) / Havacılığın Türkiye’deki Durumu ve Gelecekteki Vizyonu

2.SASAD –  Kuveyt Ortak yatırım-Teşebbüs-İşbirliği ve Hisse Alımı Hakkında

Arab-Türk Ticaret Derneği’nden SASAD’a gelen içerikte; Yerel (Kuveyt) bir yatırım şirketinin, Türkiye’de Savunma sanayii imalatında faaliyet gösteren bir şirket ile ortak yatırım-teşebbüs-işbirliği , hisse alım vb . konularda çalışmak istedikleri belirtilmektedir. Konu ile ilgilenen Üyelerimiz tarafından EK’te sunulan formun doldurularak Arab-Türk Ticaret Derneği’ne (info@atta.org.tr) gönderilmesi talep edilmiştir. Detaylı bilgi için yine Derneğin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

From: ARAB TÜRK TİCARET DERNEĞİ <info@atta.org.tr>

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği

Genel Sekreterliğine /  Ankara

konu:yatırım işbirliği isteği /Kuveyt

Derneğimiz Kuveyt temsilcilği vasıtası ile ulaşan bilgide;

Yerel (Kuveyt)bir yatırım şirketi Türkiye de Savunma sanayii imalatında

faaliyet gösteren şirket ile ortak yatırım-teşebbüs-işbirliği

hisse alım vb konularda çalışmak istemektedir.

üyelerinizden bu konu ile ilgilenen firmaların ekli

formu doldurup bize ulaştırmaları gerekmektedir.

bilgi ve gereğini arz ederim.

saygılarımla

Mustafa AKGUL

President /سرئي

ARAB TURK TRADE ASSOCIATION

جمعية التجارية العربية التركية

Gazi dist. cinema st. no:9

Gaziemir İzmir TÜRKİYE

tel  + 90 232 251 91 00

fax + 90 232 251 91 19

www.atta.org.tr

info@atta.org.tr

3.SASAD –  Firma Listesi Talebi ve  WD 2018 Yılı 2’nci Dönem Bildirimi Yazıları

25 Ocak  2019 tarih ve 018-2019 sayı ile hazırlanan “Firma Listesi Talebi” ve 25 Ocak  2019 tarih ve 019-2019 sayı ile hazırlanan “WD 2018 Yılı 2’nci Dönem Bildirimi” konulu SASAD yazıları EK’te bilgilerinize arz edilmiştir.

4.SASAD – “Küçük ve Ortak Ölçekli İşletme” Tanımlarında Değişiklik

16 Ocak tarih ve 013-2019 sayılı yazımız gereği, doldurulması istenen performans anketindeki Ek-1 Firma Bilgileri sayfasında bulunan “Küçük ve Ortak Ölçekli İşletme” tanımlarında değişiklik yapılmıştır. Formu doldururken aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı rica ederiz.

 

 

 

 

 

5.KOSGEB –  KOBİ TEKNOYATIRIM Programı

KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM’ın başvuru süreci başlamıştır.

Yenilenen destek sürecinde teknolojinin tabana yayılması ve ülkemizin ihracatının artması hedeflenmektedir. Programın destek limiti orta ve yüksek teknolojideki ürünler için 5 milyon TL’ye kadar destek verileceği açıklanmıştır.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlabilmektedir.

Detaylı bilgi için:  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

6.SASAD –  Patent Verisi ile Teknoloji İzleme Semineri

Dünyadaki teknik bilginin yaklaşık %80’i patent belgelerinde bulunmaktadır. Bu değerli bilgi hazinesi ile yapılan analizler sonucunda elde edilecek bilgileri inovasyon stratejilerinizde yol gösterici olarak kullanabilirsiniz. Bu kapsamda, Ar-Ge uzmanlarına/yöneticilerine patent verisinin stratejik kullanımını aktarmak ve patent veri analiz yöntemlerini kurumlarında yapacakları Ar-Ge çalışmalarında kullanabilmelerine yardımcı olmak için  11 Şubat 2019 tarihinde TOBB Şefik TOKAT Toplantı Salonu’nda, 14:00- 16:00 saatleri arasında Sabancı Üniversitesi işbirliğinde ”Patent Verisi ile Teknoloji İzleme Semineri” düzenlenecektir.

Patent verisini kullanabilmek ve bu sayede teknoloji alanlarının eğilimlerini izleyebilmeyi öğrenmek isteyenler bu seminere katılabilir ve bu sayede çalıştıkları alanda önemli bir rekabet avantajı elde edebilirler. Katılımcılar bu seminer sonrasında, patent araştırmasının temellerini ve patent verisinin analiz edilmesi ile elde edilecek bilgilerin inovasyon stratejisinde kullanılması gibi bilgiler edineceklerdir.

Seminere katılmayı arzu eden firmaların isim, unvan ve iletişim bilgilerininin en geç  04 Şubat 2019, saat 12:00’ye kadar sasad@sasad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Seminer, Sayın Mustafa ÇAKIR tarafından verilecek olup, seminere ilişkin özet bilgilendirme EK’te bilgilerinize arz edilmiştir.

 Bu seminer, https://iprhelpdesk.eu desteği ile düzenlenmektedir.

7.SASAD SOSYAL MEDYA HESAPLARI

SASAD adına açılan Twitter ve LinkedIn sayfa linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Ek olarak, düzenli olarak yayınlanmaya başlanılan Bülten’in sayılarına SASAD web sayfasından (aşağıda verilen linkten) ulaşabilirsiniz.

Twitter kullanıcı adı: @SaSaD_SaSaD https://twitter.com/SaSaD_SaSaD

LinkedIn kullanıcı adı:  SASAD Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği               https://www.linkedin.com/company/sasad

SaSaD Bülten         için: http://www.sasad.org.tr/sasad-bulten