İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 29 Ocak 2020

Ocak 30, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin 29 Ocak 2020 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır.

————————————

1.SASAD – International Future Soldier Conference

SASAD tarafından iletilen International Future Soldier Konferansı yazısı ekte iletilmektedir (034).

————————————

2.SASAD – Savunma ve Havacılık Sanayii SaSaD – Kayseri (KAYSO) Endüstri Günü

“Savunma ve Havacılık Sanayii SaSaD – Kayseri (KAYSO) Endüstri Günü” konulu SASAD yazısı ekte verilmektedir. Söz konusu etkinliğe sadece SASAD Üyesi firmaların ve kümelenmelerin katılımı arzu edilmektedir.

————————————

3.SASAD – İtalyan Sanayii ve Ticaret Odası Üyelik ve Hizmetleri

İtalyan Sanayii ve Ticaret Odası tarafından SASAD’a iletilen ve Odalarının vermiş olduğu hizmetler ile Oda Üyelik Koşullarını tanımlayan dökümanlar EK’te bilgilerinize açılmıştır.

————————————

4.SASAD – NIAG Innovative Prototyping

NATO Endüstri Danışma Kurulu (NIAG) faaliyetleri kapsamında NIAG Innovative Prototyping oluşumu ile ilgili EK-A’da yer alan sunum ışığında EK-B’de yer alan sorulara yönelik ülke görüşlerinin oluşturulması istenmektedir. Bu amaçla söz konusu cevapların 31 Ocak tarihine kadar MKEK Arge ve Teknoloji Daire Başkanlığına gönderilmesi istenmektedir.

————————————

5.Yüksek Teknoloji İçeren Sanayi Kümelenmeleri Tezi için Anket Yardımı İsteği  

Değerli Üyelerimiz, doktora tezi konusunda bizden anket yardımı rica eden bir paydaşın anket açıklaması ve anket linkini aşağıda iletmekteyiz.

————————————

Sayın Katılımcı;

Bu anket Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yürütülmekte olan doktora çalışmasının bir parçasıdır. Tez konusu  “Yüksek Teknoloji İçeren Sanayi Kümelenmeleri: Havacılık Kümelenmeleri Örneği” olup tezin alt araştırma konuları; kümelenme tipolojileri, kümelenme yaşam döngüsü, kümelenme bilgi paylaşımı ve kümelenme yenilik performansıdır. Tezde havacılık kümelenmeleri örneğine bakılarak yüksek teknoloji içeren sanayi kümelenmelerinin; tipolojisi, yaşam döngüsü içerisindeki evresi, kümelenmedeki bilgi paylaşımının ve yenilik performansının ne düzeyde olduğu ile ilgili bilgi toplanması ve yukarıda bahsedilen alt boyutların arasındaki ilişkilerin ve birbirlerini etkileme durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kümelenmeye üye olan firmaların üst düzey yöneticilerine yönelik aşağıdaki linkte bulunan anket uygulanmakta olup sonuçlar araştırma yapılan kümelenmeler ile paylaşılacaktır.

Katılımınız ve katkınız için teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ali Ekber AKGÜN

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tez Danışmanı

Kerim KABATAŞ

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi
kerimkabatas@yahoo.com

(536) 7700490

Anket için: https://www.onlineanketler.com/s/9fcff2b


6.Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri

2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ile gerçekleştirilen, “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)” etkinliğinin beşincisi; 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin 1. Gününde Sivil Havacılık, Deniz-Hava-Kara Sistemleri, Anayurt Güvenliği Teknolojileri ve Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi gibi konularda, yetkin moderatörler eşliğinde; birçok ülkeden Askeri ve Ticari Ataşeler, ilgili Bürokratlar, Kuvvet Komutanlıkları, ilgili Bakanlıkların Temsilcileri, yerli ve yabancı ana sanayii firmaları ve sanayicilerimizin de aralarında bulunduğu 2000’in üzerinde yetkilinin katılımı ile sektörle ilgili yeniliklerin konuşulduğu, sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışıldığı konferansların yanı sıra; 3 gün boyunca, standlı katılımcılar ve davetli/VIP ziyaretçiler için önceden kayıtlı ikili iş görüşmeleri (B2B) organize edilmektedir.

4.sü 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe; 60 ülkeden, 260 firmanın katılımı ile 5700 kayıtlı ikili iş görüşmesi yapılmıştır. Etkinliğe AIRBUS, AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİİ BAKANLIĞI, BAE SYSTEMS, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ASKERİ KUVVETLERİ, BOEING, BREZİLYA HAVA KUVVETLERİ, CERN, DASSAULT SYSTEMS, IGSS KUVEYT, KAI, LEONARDO GROUP, KATAR ASKERİ KUVETLER, LOCKHEED MARTIN, MBDA, MEXICO FEMIA, NATO/NSPA, NAVANTIA, PAKISTAN HAVA KUVVETLERİ, PTC, ROLLS ROYCE, SIKORSKY, STELIA, UKROBORONPROM, THALES ve THYSSENKRUPP gibi birçok önemli kurum ve firmanın katılımının yanı sıra, ASELSAN, BMC, FNSS, HAVELSAN, KALE HAVACILIK, MKEK, OTOKAR, ROKETSAN, STM, TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİİ, TEI, THY TEKNİK gibi ana sanayi firmaları ve AFAD, ANKARA KALKINMA AJANSI, T.C. MSB ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  T.C. MSB TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ASO, ATO, BTK, DMO, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KOSGEB, SASAD, SSI, TOBB, TÜBİTAK gibi birçok kurum ve kuruluş ile pek çok sanayici katılım göstermiştir.

ICDDA organizasyonu, yurt dışından getirdiği Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yetkililerinin katılımları ile gerçekleşen başarılı ve etkin ikili iş görüşmeleri sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2014 yılında “Savunma Sanayi Özel Ödülü” ve 2017 yılında “Savunma Sanayii Tanıtımı” özel ödülüne layık görülmüştür.

Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgiye www.icdda.com.tr ve info@ostimsavunma.org adresinden ulaşabilirsiniz.