İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD Duyuru 29 Mayıs 2018

Mayıs 30, 2018
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
  1. Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni, 11 Haziran 2018,13:30

Kuruluşundan beri destek verdiğimiz Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 13:30’da gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenine tüm üyelerimizi davet etmektedir.

Adres: Ege Universitesi, Havacilik Meslek Yuksekokulu,

Ahmet Eroglu Egitim Tesisi, Sarnic – Gaziemir, İzmir

*****

2.AVIPEO.COM Sitesi hakkında

Uluslararası Havacılık Sanayi İletişim portalı olarak çalışan AVIPEO.COM web sitesi bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Portal 2015 yılında Almanya’nın en büyük havacılık derneklerinden Hanse Aerospace tarafından kurulmuştur. Söz konusu web sitesinde ücretsiz olarak hesap açabilirsiniz, fakat ücretli hizmetleri de bulunmaktadır. Bilgilerinize sunarım.

AVIPEO.COM is the first social network for the global aviation community.

The website is the market place for the global aviation world and offers the possibility to connect with aviation professionals and enthusiasts from around the world.

AVIPEO.COM enables the companies, to create a free company profile and use AVIPEO.COM as digital business card.

Click here to visit AVIPEO.COM.

*****

3.The International Symposium on Sustainable Aviation – 2018 (ISSA), 9-11 Temmuz 2018, Roma

Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık Sempozyumu 9-11 Temmuz 2018 tarihlerinde Roma, İtalya’da gerçekleştirilecektir. Anadolu Üniversitesi tarafından iletilen eposta aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgi Ek’te ve http://www.issasci.org web adresinde dikkatinize sunulmuştur.

“The International Symposium on Sustainable Aviation – 2018 (ISSA), (http://www.issasci.org) will be held in Rome, Italy on 9 – 11 July, 2018. As the symposium chairman, it is a great honour for me to make an invitation for this conference. ISSA will include plenary sessions, keynote lectures, and several specialized sessions on different topics related to sustainable aviation and energy. Industry participation is very welcomed, and we hope that the conference will lead to effective and fruitful communication between the research, government and industrial communities.

The deadline for  abstract submission is May 30, 2018. The website http://www.issasci.org is available for abstract submission and other details. Please forward this e-mail/poster to your colleagues and potential authors who might be interested in attending this unique conference.

The Symposium welcomes a large number of topics as follows:

Sustainable aviation and aerospace vehicle

Sustainable aircraft, helicopters, missiles, launchers and satellites design, technological change, innovation, research and development

Mathematical modeling, numerical/experimental methods, optimization

Green aircraft

Green airlines

Green airports

Green engine

Green aerospace vehicle

More Electric Aircraft (MEA)

All Electric Aircraft (AEA)

Renewable energy sources; alternative/green aviation fuels

Energy recovery systems, alternative/renewable/clean energy technologies

Life cycle design and life cycle assessment; cost efficiency; waste / recycling

Environmental Modelling & Software

Environmental impacts and measurement techniques: emissions/noise/radiation, global warming/climate change

Mathematical modeling, numerical/experimental methods, optimization

Air conditioning and refrigeration applications of aircrafts

Energy, exergy, performance analysis, flight mechanics and computational fluid dynamics

Energy

Exergy

Performance analysis

Flight mechanics

Computational fluid dynamics

Propulsion technologies for aerospace vehicles

Combustion instabilities, innovative combustion technologies

Mathematical modeling, numerical/experimental methods, optimization

Avionics and auto control

Avionics

Auto control

Aerospace vehicle materials, measurement techniques and sensors

Design, management, planning, development

Aerospace vehicle strategic planning, governmental legislation, policy-making

Aviation management, fleet planning/scheduling; air traffic management; future air transport

Airport design, management, planning, development

Aircraft maintenance, repair and overhaul; airworthiness, reliability/safety

Sincerely,

Claudio Scarponi

Symposium Chair

International Symposium on Sustainable Aviation – 2018

http://www.issasci.org