İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 26 Mart 2019

Mart 27, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SASAD – 8. ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI (USMOS 2019)

Tarih: 19-21 Kasım 2019
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ANKARA

ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından 2005 yılından beri düzenlenmekte olan Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı” nın sekizincisi, 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Konferansa yurt içi ve yurt dışından bu alanda seçkin uzmanlar davet edilecek, kabul edilen bildiriler yayımlanacak ve sunulacaktır.

Bildiri özeti alımları 1 Mart 2019 tarihinde alınmaya başlamış olup 14 Nisan 2019 tarihinde sonlanacaktır.

Konferans Ana Teması: “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon”

Ana Konular:

  • MODSİM Altyapı ve Teknolojileri
  • Mühendislik, Ar-Ge ve Test
  • Eğitim, Öğretim ve Tatbikat
  • Analiz ve Karar Destek
  • MODSİM Uygulama alanları

Ayrıntılı bilgi için USMOS 2019 internet adresini ziyaret ediniz.

2.EBİLTEM TTO –  KOBİGEL Bilgi Günü

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi hedefiyle hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL destek programı başlatılmıştır.

Bu program ile ilgili bilgilerin aktarımı adına, KOSGEB Kuzey Müdürlüğü tarafından EBİLTEM-TTO’da bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

Tarih : 29.03.2019 Cuma  / Saat 13.30

Yer : EBİLTEM-TTO

3.Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Nasıl İş Yapılır

Bir süre önce kurulan ve faaliyete başlayan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile çalışabilmek, tedarikçi olabilmek üzere bilgilerin ve detayların yer aldığı web sitesi linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.msb.gov.tr/AFGM/icerik/askeri-fabrikalar-onayli-tedarikci-basvurulari

4.SSB – 8. Asian/Australian Rotorcraft Forum

TUSAŞ tarafından duyuruları yapılan, 30 Ekim – 2 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek “8.Asian/ Australian Rotorcraft Forum” isimli etkinlikle ilgili aşağıdaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

www.arf2019.org

5.SSB – Takım Tezgahları ve Donanımları

SSB tarafından Derneğimize de yollanan ekteki yazıda (Sayı 82202625-130.10-E.2019-O-7136 Tarih 28.02.2019) cari açığa sebep olan ve son kullanıcı belgesi istenen takım tezgahları ve donanımları ile ilgili olarak yerlileştirme konusunda bir çalışma yapıldığı belirtilmiş olup, bu tür makine ve donanımlar konusunda ihtiyacı belirlemek üzere firmalardan bilgi istenmektedir.

Söz konusu bilgilerin ekteki yazıda yer alan formata uygun şekilde info@hukd.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

6.SASAD – PTT A.Ş. İş birliği Protokolü

SASAD ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “E-dönüşüm İş Birliği Protokolü” ekte iletilmiştir. Bu protokol ile PTT Genel Müdürlüğü e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-bilet konularında milli bir kuruluş olarak sektör oyuncularımıza 7/24 esasında hizmet verecektir. Bu hizmet, halen bu servisi sağlayanlar ile rekabetçi bir fiyat ortamında verilebileceği gibi gizliliğin korunmasında da önemli bir kriter olarak değerlendirilecektir.

Vergi Usul Kanununa göre 10M TL üzeri satış potansiyeli olan yükümlülerin e-faturaya geçmeleri zorunlu olup; e-irsaliye, e-defter konusunda da benzer yükümlülüğün tanımlanması çalışmaları sürmektedir.

SASAD üyelerinin PTT Genel Müdürlüğü E-dönüşüm Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek detaylı bilgi almaları mümkündür. Bu hizmeti halen bir başka kaynaktan alan üyelerin sözleşmeleri sonlandığında hizmeti PTT Genel Müdürlüğünden almak için girişimde bulunmaları uygun olacaktır.