İletişim Formu İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından yalnızca  formunu dolduran gerçek kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Bu metin, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

+90 (216) 685 12 68

info@kompozit.org.tr

www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin

www.kompozit.org.tr

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

İletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz öneri, şikâyet ya da görüşlerinizin değerlendirilmesi amacıyla dernek politikalarına uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Gerekli yardımcı hizmet sağlayıcılar

Kişisel verileriniz, iletişim formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz görüş ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu görüş ve talepler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınabilmesi amacıyla, yalnızca bu doğrultuda gerekli olması halinde birlikte çalıştığımız yardımcı hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilir.

Kanunen paylaşılması gereken kişiler

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, yasalara uygun olarak verilmiş bir adli ya da idari emir bulunması ve/veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hallerinde -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Hukuk hizmeti sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse derneğimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz derneğimize ait internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanır.

Toplanan kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rıza kapsamında işlenmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


HUKD – Duyuru 24 Aralık 2019

Aralık 24, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin 24 Aralık 2019 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır.

1.TOBBNükleer Santraller III. Fuarı ve VII. Zirve (NPPES) / 4-5 Mart 2020

Nükleer sanayideki iş fırsatlarının konuşulduğu Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer sanayi platformu – Nükleer Santraller III. Fuarı ve VII. Zirve (NPPES)– Nükleer Mühendisler Derneği ve Ankara Sanayi Odası öncülüğünde 4-5 Mart 2020’de T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile düzenlenecektir.

www.nuclearpowerplantsexpo.com

Etkinlik konferans programı Rosatom ile birlikte hazırlanmaktadır. Hem konferans hem de Fuar bünyesinde yapılacak ikili görüşme programı ile Akkuyu NPP, Mısır (El Dabaa NPP), Bangladeş (Roopur NPP), Finlandiya (Hanhikivi NPP) ve Macaristan’daki (Parks NPP) nükleer enerji santralleri hakkında güncel bilgiler ve Türk sanayisi için fırsatlar konuşulacaktır.

Almanya, Güney Kore, İspanya ve Fransa’da enerji santrallerine çalışan birçok makine üreticisi Türk sanayisi ile yıllardır Fuar sırasında bir araya gelmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.nuclearpowerplantsexpo.com  adresini ziyaret edebilir, Fuar bünyesinde stantlı katılım ve/veya ikili görüşme programlarına katılım ile ilgili sorularınız için Koray Bey ile iletişime geçebilirsiniz.

Koray TUNCER – Organizasyon Komitesi Üyesi

koray@nuclearpowerplantsexpo.com

+90 533 405 56 71

2.TOBB – Kimyasal Silah Sözleşmesi

TOBB aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız.

5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması Ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler Ve Prekürsörleri İle Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik Madde 8 de bildirimler ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Yönetmelik ekinde yer alan Liste 1, 2, 3 ve Diğer Organik kimyasallarla ilgili geçmiş yıl bildirimlerinin (ADPA) 31 Ocak tarihine kadar ve Liste 1,2 ve 3’te yer alan kimyasallarla ilgili olarak da gelecek yıl tahmini bildirimlerinin (ADAA) 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığımız Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Yönetmelik ekinde yer alan uygun form kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Liste 1 ve liste 2 kimyasalları için üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranların yönetmelikte yer alan tonajlar çerçevesinde ADPA ve ADAA bildirimlerini yapmaları,

Liste 3 kimyasallarını yıllık 30 ton ve üzeri üretenlerin ADPA ve ADAA bildirimlerini yapmaları,

Ayrıca Diğer Organik Kimyasallarla ilgili olarak da yıllık 200 ton ve üzeri Tüm karbon bileşimlerinden oluşan kimyasal bileşimler sınıfına ait karbonun oksitleri, sülfürleri, metal karbonatları ve metal-karbon bileşimleri hariç, Ek-1’de yer alan Kimyasal Madde Cetvelleri grubuna alınmamış, sentez yoluyla elde edilen farklı organik kimyasalları ve/veya yıllık 30 ton ve n fosfor, kükürt ve florin elementlerini içeren organik maddeleri  üretmesi durumunda ADPA bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

Ekte gönderilen Kanun ve yönetmelik kapsamında bünyenizde yer alan firmaların hammadde ve üretim prosesleri bakımından kendilerini değerlendirmesi ve bu kapsamda yer almaları halinde Yönetmelikte yer alan uygun formu doldurarak Bakanlığımıza zamanında formların iletilmesi hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını arz ederim.

Not: Konu ile ilgili olarak her türlü soru için Güzin BARAN (guzin.baran@sanayi.gov.tr Tel: 0312 2015547) ile irtibata geçebilirsiniz.

3.SASAD – Devlet Teşvikleri – Destek Yönetim Sistemi Uygulaması

Ticaret Bakanlığı bir süredir sağlamış olduğu teşvik ve desteklerin web sayfası üzerinden yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Yeni çıkarılan bir Tebliğe göre aşağıda ayrıntıları yer alan Devlet desteklerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş kullanıcılar ilgili bileşenlere ilişkin işlemleri elektronik ortamda yapacaklardır.

Bakanlık 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2019/7 numaralı Uygulama Tebliği ile Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Bu kapsamda olmak üzere;

 • Mal ihracatına yönelik destekler,
 • Hizmet ihracatına yönelik destekler,
 • Dâhilde İşleme Rejimi,
 • Hariçte İşleme Rejimi,
 • Vergi Resim Harç İstisnası ve
 • Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.

Detaylar için tıklayınız..

4.SASAD –  Slovakya ve Polonya Savunma Sanayi Fuarları

12 Aralık 2019 tarihli  “Slovakya ve Polonya Savunma Sanayi Fuarları” konulu SASAD yazıları EK’te bilgilerinize arz edilmiştir.

5.Zafer Savunma Sanayi & Tedarikçi Etkinliği

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, sorumluluk ve faaliyet alanı olan TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) bulunan istekli ve yeterli potansiyele sahip üretici ve Ar&Ge firmalarının savunma sanayine tanışma ve çalışmalarını kolaylaştıracak olan Zafer Savunma Sanayi & Tedarikçi Etkinliği, 16 Ocak 2019 Perşembe tarihinde Anemon Manisa Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecektir.
Etkinliğe, SSB, TSKGV, ASFAT A.Ş., SASAD, SAHA İstanbul, TÜBİTAK SAGE, tüm Savunma Sanayi firmaları, TR33 Bölgesindeki Protokol, Sanayi ve Ticaret Odaları, Teknoparklar, İş Dünyası ve Sanayici STK’lar, Organize Sanayi Bölge Yönetici ve üyeleri ile birlikte üretici ve Ar&Ge firmaları davetlidir. Etkinlik, bir tam gün sürecek, öğleye kadar konferans ve panel, öğleden sonra B2B İş Görüşmeleri şeklinde devam edecektir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği etkinliği, geçtiğimiz zirve ve etkinliklerimizde olduğu gibi sizlerin de ekteki dosyada yer alan dosyada belirtilen sponsorluk statüsüyle ve stantlı katılımlarınızla gerçekleştirmek istiyoruz. Zafer Savunma Sanayi & Tedarikçi Etkinliği’ne mümkün olan en üst düzeyde katılımlarınızı, firmanız için uygun olan sponsorluğunuzla destekleriniz için bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

A.Kadir UÇAR

Ege Kalkınma Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

6.Genç Çalışanlarınıza CERN Tecrübesi İmkanı

CERN e geçici süre gönderebileceğiniz,

Teknik ve insani değerler açısından üst düzeyde,

­Orta düzeye yakın bir İngilizce/Fransızca bilen,

­Güvenebileceğiniz ve dönüşünde şirketinizde sizinle çalışmaya devam edebilecek şekilde değerlendirebileceğiniz,

­Öne çıkarmamı istediğiniz,

­İleride sizinle CERN veya diğer uluslararası işlerinizde ivme katacak

GENÇ TEKNİSYENLERİNİZ varsa CERN ofisi ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi, Meslek Liselerimiz ve Meslek Yüksek Okullarımızla CERN arasında köprü kuruyor…

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), yaptığı çalışmalar, buluşlar ve dünyanın en büyük araştırma merkezi olması yanında Üye Ülkelerindeki öğrencilere ve yeni mezunlara da bulunmaz fırsatlar sunuyor.

Ülkemizde yer alan ve yabancı dilde eğitim de verilen Meslek Liselerimiz ve Meslek Yüksek Okullarımız (MYO) da bu fırsatlardan istifade edebilecek.

CERN de Sanayi irtibat Temsilciler Kurulu Başkanlığını da 2022ye kadar üstlenen TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisimizce alınan bilgilere göre, 2020 senesinde açılan TEKNİSYEN EĞİTİM ve DENEYİM Programının son başvuru tarihi 30-Ocak-2020 de.

Elektrik, Elektronik, Mekanik, Bilişim Teknolojileri ve Donanım, Vakum, Soğutma ve Havalandırma, İş Güvenliği, Radyasyondan Koruma gibi CERN de ihtiyaç duyulan pek çok alanda Meslek Liselerimiz ve Meslek Yüksek Okullarımızdan 2020 Haziran da mezun olacak veya mezuniyeti 4 yıldan eski olmaksızın bu süre zarfında diploması ile ilgili bir işte çalışan herkes başvuru yapabiliyor.  Başvuracak öğrenci veya yeni mezunlarda aynı zamanda orta veya ortanın üstü düzeyde İngilizce veya Fransızca bilgisi isteniyor.

Program ne öneriyor?

Mekanik, Elektro-Mekanik, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar gibi teknik alanlarda mezun adayları veya mezunlara:

 • Bir yıllık iş sözleşmesi (performans ve gelişime bağlı olarak üç yıla kadar yenilenebilir),
 • İş başı ve örgün eğitim,
 • İngilizce ve/veya Fransızca dil kursları,
 • Ayda yaklaşık 3500 İsviçre frangı net ödeme,
 • Yılda 6 haftalık tatil,
 • CERN Sağlık Sigortası ve Emeklilik Fonu Üyeliği,

gibi imkanlar sunulacak.

Başvuru için neler gerekli?

Başvurunuzu tamamlamak için açıkça etiketlenmiş (örneğin “CV”, “Motivation letter”, “Academic transcript”, gibi) ve İngilizce ve/veya Fransızca hazırlanmış  ve PDF formatında aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 • Tam ve net bir CV (akademik, ürün bazında okulda yapılan işleriniz ve sosyal çalışmalarınızın da yer aldığı yazılı ve görsel olarak zengin içerik)
 • Motivasyon Mektubu
 • En son ilgili diplomanızın taranmış ve noter tasdikli bir kopyası (veya diploma henüz elde edilmezse elde edilen en son akademik transkriptin okuldan alınmış noter onaylı belgesi);
 • Akademik ve/veya mesleki başarılarınızın genel görünümünü veren en az bir referans mektubu (bir öğretmen, akademisyen ve/veya işverenlerden).

Başvurular online olarak https://careers.smartrecruiters.com/CERN/tte adresinden en geç 30.01.2020 tarihine kadar eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir.

7.SASAD – Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

 SASAD tarafından SASAD Eğitim Merkezi kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde KALESİS Danişmanlik Tarafından TOBB Sosyal Tesislerinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan “Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi EĞitimi” (ekli) için en geç 7 Ocak 2020 tarihine kadar sasad@sasad.org.tr adresinden kayıt olabilirsiniz.

8.EGE Üniversitesi PLM (Ürün Yaşam Döngüsü) Yüksek Lisans Başvuruları Hakkında

PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi

BAŞVURU : 23 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020

YÜKSEK LİSANS YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE /VEYA MÜLAKATLARI

23 Ocak 2020 Perşembe Saat: 09:00

https://fenbilimleri.ege.edu.tr/h-6723/2019-2020_ogretim_yili_bahar_donemi_basvuru_bilgileri.html

https://egeplm.ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html

PLM (Product Lifecycle Management) MSc Programme, Ege University

APPLICATION: 23 December 2019 – 10 January 2020

MASTER’S WRITTEN SCIENTIFIC EVALUATIONS AND / OR INTERVIEWS

Thursday, January 23, 2020 Time: 09:00